Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 08 mei 2013

Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het OSPAR Verdrag

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024157
pub.
08/05/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013024157/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het OSPAR Verdrag


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 van 4 maart 2013;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 en 58;

Overwegende dat België lid is van het « OSPAR » verdrag dat omgezet werd door de wet van 11 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992 sluiten houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992;

Overwegende dat de 1998 vergadering van de OSPAR Commissie bij consensus zijn financiële reglement goedgekeurd heeft;

Overwegende dat de OSPAR Commissie beslist heeft in haar zitting van 2012 dat de OSPAR bijzondere ICES Bijdrage van België voor het jaar 2013 van 65.033,66 DKK zal bedragen;

Overwegende dat de banklasten van 2012 nog moeten betaald worden voor een waarde van 67,26 DKK;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 2013;

Op de voordracht van de Minister van de Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een verplichte toelage ten belope van de omzetwaarde in euro van 65.100,92 DKK aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt verleend aan OSPAR.

Art. 2.Het bedrag van de toelage zal gestort worden op volgende rekening : The OSPAR Commission Danish Kroner Account Rekeningnummer : 175/01/00965901 IBAN : GB88NWBK60730100965901 BOC : NWBKGB2L

Art. 3.De uitbetaling gebeurt bij voorlegging van de vorderingen voor uitbetaling van de toelage. Deze vorderingen worden opgesteld in toepassing van de toepasselijke regelgeving.

Art. 4.De Minister van de Noordzee is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Noordzee, J. VANDE LANOTTE

^