Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 18 april 2013

Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022202
pub.
18/04/2013
prom.
14/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst pensioenen met toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999022212 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van de leden van de Ombudsdienst Pensioenen sluiten tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van de leden van de Ombudsdienst pensioenen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de selectieprocedure van de leden van de Ombudsdienst Pensioenen sluiten tot vaststelling van de selectieprocedure van de leden van de Ombudsdienst pensioenen;

Gelet op de oproep tot de kandidaten die inzonderheid verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2012;

Gelet op het gemotiveerd en omstandig selectieverslag van SELOR;

Overwegende dat uit dit verslag blijkt dat de heer Jean-Marie Hannesse de enige kandidaat is die door SELOR als zeer geschikt wordt geklasseerd;

Overwegende dat de heer Jean-Marie Hannesse beantwoordt aan de profielvereisten, dat betrokkene over de nodige leidinggevende, organisatorische en relationele vaardigheden beschikt, dat hij kan bogen op een uitgebreide opleiding en een brede ervaring die beantwoordt aan de vereisten van de functie;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Jean-Marie Hannesse, geboren op 3 juni 1959, behorend tot de Franse taalrol, wordt met ingang van 1 mei 2013, voor de duur van zes jaar, benoemd tot lid van de Ombudsdienst pensioenen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2013.

Art. 3.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, A. DE CROO

^