Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 september 2022
gepubliceerd op 13 oktober 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 225, 228, 229 en tot invoeging van een artikel 228/1 in het KB/WIB 92

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022042099
pub.
13/10/2022
prom.
13/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 225, 228, 229 en tot invoeging van een artikel 228/1 in het KB/WIB 92


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 444, gewijzigd door artikel 109 van de Wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en laatstelijk gewijzigd door artikel 25 van de Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 19 juni 2022;

Gelet op advies nr. 71.746/3 van de Raad van State, gegeven op 14 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 225 van het KB/WIB 92 wordt vervangen als volgt: "

Art. 225.De schaal van de belastingverhogingen bij niet-aangifte of laattijdige aangifte, andere dan inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing, wordt als volgt vastgesteld: Tabel

Aard van de overtredingen Nature des infractions

Verhogingen Accroissements

A. Niet-aangifte of laattijdige aangifte te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige:

Nihil

A. Absence de déclaration ou déclaration tardive due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable :

Néant

B. Niet-aangifte of laattijdige aangifte zonder het opzet de belasting te ontduiken:


- 1e overtreding (zonder inachtneming van de in A vermelde gevallen van niet-aangifte of laattijdige aangifte):

10 %

- 2e overtreding:

20 %

- 3e overtreding:

30 %

Vanaf de 4e overtreding worden de overtredingen van deze aard bij C ingedeeld en als zodanig bestraft.

B. Absence de déclaration ou déclaration tardive sans intention d'éluder l'impôt :


- 1ère infraction (sans tenir compte des absences de déclaration ou des déclarations tardives visées sub A) :

10 %

- 2e infraction :

20 %

- 3e infraction :

30 %

A partir de la 4e infraction, les infractions de cette nature sont classées sub C et sanctionnées comme telles.

C. Niet-aangifte of laattijdige aangifte met het opzet de belasting te ontduiken:


- 1e overtreding:

50 %

- 2e overtreding:

100 %

- 3e overtreding en volgende overtredingen:

200 %

C. Absence de déclaration ou déclaration tardive avec intention d'éluder l'impôt :


- 1ère infraction :

50 %

- 2e infraction :

100 %

- 3e infraction et infractions suivantes :

200 %

D. Niet-aangifte of laattijdige aangifte gepaard gaande met ofwel onjuistheid of verzwijging door valsheid of gebruik van valse stukken tijdens de verificatie van de belastingtoestand, ofwel met een omkoping of een poging tot omkopen van ambtenaren:


in alle gevallen:

200 %

D. Absence de déclaration ou déclaration tardive accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire :


dans tous les cas :

200 %


Art. 2.In artikel 228, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden ", bij laattijdige aangifte" ingevoegd tussen de woorden "bij niet-aangifte" en "of bij onvolledige of onjuiste aangifte".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 228/1 ingevoegd luidende: "

Art. 228/1.In afwijking van artikel 228, de schaal van de belastingverhogingen in geval van een onjuiste aangifte die aanleiding heeft gegeven tot een in titel 6, hoofdstuk 1, afdeling 4, onderafdeling 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt als volgt vastgesteld: Tabel

Aard van de overtredingen Nature des infractions

Verhogingen Accroissements

A. Overtreding te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingschuldige:

Nihil

A. Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable :

Néant

B. Overtreding zonder het opzet de belasting te ontduiken:


- 1e overtreding

10 %

- 2e overtreding:

20 %

- 3e overtreding:

30 %

Vanaf de 4e overtreding worden de overtredingen van deze aard bij C ingedeeld en als zodanig bestraft.

B. Infraction sans intention d'éluder l'impôt :


- 1ère infraction :

10 %

- 2e infraction :

20 %

- 3e infraction :

30 %

A partir de la 4e infraction, les infractions de cette nature sont classées sub C et sanctionnées comme telles.

C. Overtreding met het opzet de belasting te ontduiken:


- 1e overtreding:

50 %

- 2e en 3e overtreding:

75 %

- 4e en 5e overtreding:

100 %

- 6e en 7e overtreding:

150 %

- 8e overtreding en volgende overtredingen:

200 %

C. Infraction avec intention d'éluder l'impôt :


- 1ère infraction :

50 %

- 2e et 3e infractions :

75 %

- 4e et 5e infractions :

100 %

- 6e et 7e infractions :

150 %

- 8e infraction et infractions suivantes :

200 %

D. Overtreding gepaard gaande met valsheid of gebruik van valse stukken of met een omkoping of een poging tot omkopen van ambtenaren: in alle gevallen:


200 %

D. Infraction accompagnée de faux ou d'un usage de faux ou d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire : dans tous les cas :


200 %


Voor de vaststelling van het toe te passen percent van de belastingverhogingen worden de vorige overtredingen die bedoeld zijn in B en C niet in aanmerking genomen wanneer geen enkele overtreding inzake aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing, afzonderlijk beschouwd, is bestraft voor 4 opeenvolgende maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse vervaldagen.".

Art. 4.In artikel 229 van hetzelfde besluit worden de worden "226 en 228" vervangen door de worden "226, 228 en 228/1".

Art. 5.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^