Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 november 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2022 aan het onderzoek "RISK THAT MATTER"

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022206704
pub.
24/11/2022
prom.
13/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (O.E.S.O.) in het kader van de deelname van België in 2022 aan het onderzoek "RISK THAT MATTER"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid de artikels 121-124;

Gelet op de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022;

Gelet op de koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen door de wet van 7 juni 1994;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 oktober 2022;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bijdrage ten bedrage van 15.000 EUR aan te rekenen ten laste van de basisallocatie 24.57.31.35.40.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022, wordt aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling verleend in het kader van de Belgische deelname aan de enquête "Risk that Matter" met als doelstelling de perceptie van de sociale risico's, van het potentieel en van de efficiëntie van de overheid te evalueren, en zal op haar rekening nr. 6161603441 BLZ : 50110800 van JP Morgan AG, Taunus Turm, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main Swift : CHASDEFX IBAN nr. DE95501108006161603441 gestort worden.

Art. 2.De Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling mag deze bijdrage enkel aanwenden voor de uitvoering van het onderzoek "RISK THAT MATTER".

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^