Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 juni 2012
gepubliceerd op 14 september 2012

Koninklijk besluit betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014270
pub.
14/09/2012
prom.
13/06/2012
ELI
eli/besluit/2012/06/13/2012014270/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JUNI 2012. - Koninklijk besluit betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/01/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen sluiten tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen, artikel 6;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 april 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 11 mei 2010;

Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen betrokken zijn bij het ontwerpen van dit besluit;

Gelet op het voorafgaande onderzoek met betrekking tot de noodzakelijkheid van de uitvoering van een effectbeoordeling waaruit blijkt dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op advies 51.108/4 van de Raad van State, gegeven op 16 april 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van de Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit betekent 1° « Gemachtigde Ambtenaar » de ambtenaar bedoeld in artikel 2, eerste lid;2° « PAL-Certificaat » een certificaat bedoeld in artikel 4bis, paragraaf 2 van het Verdrag van Athene van 2002. HOOFDSTUK 2. - De bevoegde overheid voor de uitreiking van de PAL-Certificaten

Art. 2.De PAL-Certificaten voor schepen die de Belgische vlag voeren, worden uitgereikt door de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

De Gemachtigde Ambtenaar kan, indien hij het opportuun acht en onder de voorwaarden die hij stelt, PAL-certificaten uitreiken voor schepen die de vlag voeren van een andere Staat dan België die geen partij is bij het Verdrag van Athene van 2002 in de volgende omstandigheden : 1° het schip doet een Belgische haven aan;2° of de eigenaar of exploitant van het schip heeft zijn woonplaats of vestiging in België;3° of een verzoek van de Staat wiens vlag het schip voert. HOOFDSTUK 3. - Aanvraag, onderzoek, uitreiking, weigering en intrekking van de PAL-Certificaten

Art. 3.De aanvraag tot het verkrijgen van een PAL-Certificaat bedoeld in artikel 2 wordt ingediend bij de Gemachtigde Ambtenaar op de manier die door hem wordt vastgesteld.

Art. 4.De aanvrager voegt bij de aanvraag een attest van de verzekeraar of andere persoon die de financiële zekerheid stelt, gericht aan de Gemachtigde Ambtenaar, waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van de paragrafen 1 en 6 van artikel 4bis van het Verdrag van Athene van 2002 is voldaan.

De Gemachtigde Ambtenaar kan, onder de voorwaarden die hij daartoe stelt, een attest van de verzekeraar of andere persoon die de financiële zekerheid stelt in elektronische vorm aannemen. De Gemachtigde Ambtenaar kan de uitreiking van een PAL-Certificaat weigeren of een door hem uitgereikt PAL-Certificaat intrekken indien op zijn vraag geen origineel attest op papier verstrekt wordt.

Art. 5.Onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Nationale Bank van België kan de Gemachtigde Ambtenaar de uitreiking van een PAL-Certificaat weigeren of een door hem uitgereikt PAL-Certificaat intrekken indien hij van oordeel is dat er niet voldoende is aangetoond 1° dat aan alle toepasselijke voorwaarden vastgesteld in het Verdrag van Athene van 2002 en zijn uitvoeringsbepalingen is voldaan;2° of dat de verzekering of financiële zekerheid effectief de aansprakelijkheid van de vervoerder dekt overeenkomstig het Verdrag van Athene van 2002;3° of dat de betrokken verzekeraar of andere persoon die de financiële zekerheid stelt naar behoren vergund is om de handelsactiviteit uit te oefenen verbonden aan het verstrekken van de door het Verdrag van Athene van 2002 voorgeschreven verzekering of financiële zekerheid;4° of dat de betrokken verzekeraar of andere persoon die de financiële zekerheid stelt, betrouwbaar is en in staat is te voldoen aan de hem door het Verdrag van Athene van 2002 opgelegde verplichtingen. De Gemachtigde Ambtenaar kan alle bijkomende gegevens vragen met het oog op het onderzoek daartoe. De bewijslast ligt bij de aanvrager van het PAL-certificaat.

Art. 6.Onverminderd de desbetreffende bepalingen van het Verdrag van Athene van 2002 wordt het model van de PAL-Certificaten bedoeld in artikel 2 vastgesteld door de Gemachtigde Ambtenaar.

Art. 7.De PAL-Certificaten bedoeld in artikel 2 worden uitgereikt voor een duur waarvan de einddatum overeenkomt met de einddatum van de verzekering of financiële zekerheid, met een maximum van 5 jaar.

Art. 8.De weigering om een PAL-Certificaat uit te reiken wordt betekend aan de aanvrager van het certificaat. De aanvrager of de op het betrokken certificaat te vermelden vervoerder die het vervoer feitelijk verricht kan een facultatief hoger beroep instellen tegen een weigering om een PAL-Certificaat uit te reiken, bij de minister die bevoegd is voor de zeevaart, binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de betekening van de weigering om het gevraagde certificaat uit te reiken.

De intrekking van een PAL-Certificaat wordt betekend aan de op het betrokken certificaat vermelde vervoerder die het vervoer feitelijk verricht. De op het betrokken certificaat vermelde vervoerder die het vervoer feitelijk verricht kan een facultatief hoger beroep instellen tegen een intrekking van een PAL-Certificaat, bij de minister die bevoegd is voor de zeevaart, binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de betekening van de intrekking van het certificaat. HOOFDSTUK 4. - Register van certificaten van verzekering of andere financiële zekerheid

Art. 9.Het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer houdt de door het Verdrag van Athene van 2002 bedoelde afschriften van de certificaten uitgereikt op grond van artikel 2, en de op de certificaten betrekking hebbende attesten van de verzekeraar of andere persoon die de financiële zekerheid stelt, bij in een register van certificaten van verzekering of andere financiële zekerheid.

De Gemachtigde Ambtenaar verstrekt aan iedere belanghebbende, op diens aanvraag, eensluidend verklaarde afschriften van de PAL-Certificaten uit het register bedoeld in het eerste lid en van de daarop betrekking hebbende attesten van de verzekeraar of andere persoon die de financiële zekerheid stelt, of hij verstrekt desgevallend een getuigschrift van niet uitreiking. HOOFDSTUK 5. - Retributies

Art. 10.De retributie voor de uitreiking van een Pal-Certificaat bedoeld in artikel 2 bedraagt 25 euro. De retributie voor het verstrekken van een eensluidend verklaard afschrift of getuigschrift van niet uitreiking, bedoeld in artikel 9, tweede lid, bedraagt 12,5 euro.

De bedragen van de retributies bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen op basis van de volgende formule : het basisbedrag zoals vastgesteld in het eerste lid vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bedrag van de retributie wordt aangepast. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van november 2012. Het verkregen resultaat wordt afgerond naar boven op de euro als het decimale gedeelte gelijk aan of meer dan vijftig cent is. Het wordt naar onder op de euro afgerond als dit gedeelte minder is dan vijftig cent.

De retributie voor de uitreiking van een PAL-Certificaat bedoeld in artikel 2 is verschuldigd door de aanvrager of door de persoon die op het betrokken certificaat is vermeld als vervoerder die het vervoer feitelijk verricht. De retributie voor de verstrekking van een in artikel 10, tweede lid bedoeld eensluidend verklaard afschrift of getuigschrift van niet uitreiking is verschuldigd door de aanvrager.

De retributies worden betaald volgens de instructies van de Gemachtigde Ambtenaar. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op de vroegste van de volgende data : - de datum van inwerkingtreding van de toetreding van België tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee; - de datum van toepassing van Verordening (EG) Nr. 392/2009 van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.

Art. 12.De minister bevoegd voor de Zeevaart is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Noordzee, J. VANDE LANOTTE

^