Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 februari 2006
gepubliceerd op 10 april 2006

Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « HDP Verrekenkas voor kinderbijslag »

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022232
pub.
10/04/2006
prom.
13/02/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « HDP Verrekenkas voor kinderbijslag »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, inzonderheid op artikel 26, derde lid;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de « HDP Verrekenkas voor kinderbijslag » van 21 juni 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De wijziging van de statuten van de « HDP Verrekenkas voor kinderbijslag », zoals aangenomen bij beslissing van zijn buitengewone algemene vergadering van 21 juni 2005 wordt goedgekeurd.

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 februari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Bijlage STATUTEN HDP Verrekenkas voor kinderbijslag v.z.w.

Preambule Op 26 november 1930 werd onderhavige vereniging opgericht, met als stichtende leden : - Logen, François, Belg, vertegenwoordigt « l'Union coopérative de Liège », rue Grétry 140, Liège; - Vandenbosch, Séraphin, Belg, vertegenwoordigt « Imprimerie coopérative Lucifer », Kapelle-markt 8, Brussel; - Steux, Emile, Belg, vertegenwoordigt « le Progrès des Flandres », rue de la Station 24, Dottignies; - Prévost, Camille, Belg, vertegenwoordigt De Plicht, Koningstraat 24, Menen; - Roland, Jules, Belg, vertegenwoordigt « la Fédération des Syndicats du Centre », Haine-Saint-Paul, chaussée 86, Jolimont; - Symoens, Aloïs, Belg, vertegenwoordigt De Toekomst, Truweelstraat 9, Sint-Niklaas; - Hennyonck, Ernest, Belg, vertegenwoordigt « la Fraternelle », rue de Tourcoing 47, Mouscron; - Bondas, Joseph, Belg, vertegenwoordigt de Syndikale Commissie, Jozef Stevensstraat 8, Brussel; - Delsinne, Léon, Belg, vertegenwoordigt de Arbeidershogeschool, Waterloosesteenweg 1329, Ukkel; - Vandervecken, Guillaume, Belg, vertegenwoordigt de Algemene Raad van de Belgische Werkliedenpartij, Jozef Stevensstraat 8, Brussel; - Boulanger, Arnold, Belg, vertegenwoordigt « la Société générale coopérative », avenue de la Coopération 60, Micheroux; - Van Wynsberghe, Albert, Belg, vertegenwoordigt de Verbroedering, Joseph Ferranstraat 20, Ronse, en waarvan de huidige statuten luiden als volgt : TITEL I. - Benaming, zetel, duur, doel

Artikel 1.De vereniging wordt genoemd « HDP Verrekenkas voor kinderbijslag », in het Frans « HDP Caisse de compensation pour allocations familiales », vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2.De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel te 1210 Brussel, Kruidtuinstraat 67-75.

Bij beslissing van de algemene vergadering kunnen kantoren, agentschappen of bijhuizen op andere plaatsen van het land worden opgericht.

Alle akten, facturen, publicaties, en andere stukken van de vereniging moeten de naam en het adres van de zetel ervan dragen, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden « vereniging zonder winstoogmerk ».

Art. 3.De vereniging is opgericht voor een onbeperkte duur; zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art. 4.De vereniging heeft tot doel de uitbetaling te verzekeren van de uitkeringen bepaald bij de wetgeving betreffende de kinderbijslag voor werknemers aan het door haar leden tewerkgestelde of laatstelijk tewerkgestelde personeel.

TITEL II. - Leden, aanneming, ontslag, uitsluiting

Art. 5.Het aantal leden van de vereniging mag niet minder dan drie bedragen. Alle leden moeten hun woonplaats dan wel hun maatschappelijke zetel in België hebben.

Het aantal aangesloten werkgevers mag niet minder dan vijftig bedragen. De aangesloten werkgevers moeten gezamenlijk ten minste drieduizend personen tewerkstellen.

Art. 6.Zijn lid, de natuurlijke en rechtspersonen aanvaard door een daartoe door de raad van bestuur gemachtigd persoon.

De aanvraag tot aanvaarding als lid dient schriftelijk te worden betekend aan de daartoe door de raad van bestuur gemachtigd persoon, en houdt in dat men zonder voorbehoud instemt met de statuten en de reglementen van de vereniging.

Een toegelaten compensatiekas mag de aansluiting niet weigeren van een werkgever die zich er toe verplicht al de bepalingen der statuten en reglementen na te leven, mits, in voorkomend geval : a) deze behore tot de categorie van werkgevers en tot de streek voor dewelke de vereniging krachtens de statuten werd opgericht; b) hij niet uitgesloten geweest zij van een andere compensatiekas, wegens tekortkoming aan zijn verplichtingen.

Indien de administratieve reserve ontoereikend is tot definitieve dekking van de administratiekosten, kan de vereniging van haar aangesloten werkgevers een aanvullende bijdrage vorderen om die ontoereikendheid te dekken conform artikel 94, § 8, van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen dertig dagen na de datum van inwerkingtreding van de toetreding, uittreding of uitsluiting.

Art. 7.Men verliest de hoedanigheid van lid door ontslag of door uitsluiting : 1° Het ontslag dient per aangetekend schrijven gegeven te worden.Dit ontslag gaat in op het einde van het kalenderkwartaal tijdens hetwelk een termijn van dertig dagen verstrijkt die begint te lopen de dag zelf dat de raad van bestuur de aangetekende ontslagbrief ontvangt.

Het lid mag zijn ontslag niet indienen binnen de vier jaar na zijn aansluiting. 2° Door uitsluiting uitgesproken door de raad van bestuur met een tweederde meerderheid van de stemmen, wegens : - niet-naleving van de statuten of de reglementen van inwendige orde; - het nalaten of weigeren om de noodzakelijke informatie en/of bijstand te verschaffen teneinde een correcte berekening en betaling te verzekeren van de uitkeringen bepaald bij de wetgeving betreffende de kinderbijslag voor werknemers aan het door haar leden tewerk- gestelde of laatstelijk tewerkgestelde personeel; - het niet-betalen van de aanvullende bijdrage bedoeld in artikel 94, § 8, van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

Het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, wordt minstens veertien dagen voor de datum die voor de raad van bestuur is vastgesteld, per aangetekende brief hiervan verwittigd en wordt verzocht deze bij te wonen om te worden gehoord. De uitsluiting wordt hem per aangetekende brief betekend en heeft uitwerking op het einde van het kwartaal in de loop waarvan de betekening werd gedaan.

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen van overleden aangeslotenen verliezen hun rechten op enig deel van de tegoeden van het kinderbijslagfonds als vereniging zonder winstoogmerk.

TITEL III. - Bestuur van de vereniging

Art. 8.Het bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan een raad van bestuur van 9 leden. In geval het aantal leden van de vereniging echter minder bedraagt dan negen, zal de raad van bestuur kunnen bestaan uit minder dan negen leden, zonder evenwel ooit minder dan 3 leden te mogen tellen.

De bestuurders mogen vergoed worden voor de uitgaven gedaan voor de uitoefening van hun functies en genieten van presentiegelden, vastgesteld door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd en afgezet door de algemene vergadering.

Art. 9.De leden van de raad van bestuur worden voor drie jaar verkozen door de Algemene Vergadering. Om echter elk jaar de gedeeltelijke vernieuwing van hoogstens één derde ongeveer van de raad van bestuur mogelijk te maken, wijst deze bij loting diegenen van zijn leden aan wier mandaat verstrijkt op het einde van elk der dienstjaren van de eerste driejaarlijkse periode.

De uittredende leden zijn herkiesbaar.

Ingeval een van de leden overlijdt of zijn functies staakt tijdens een dienstjaar voorziet de raad voorlopig in zijn vervanging.

Die benoeming wordt aan de bekrachtiging van de eerste algemene vergadering onderworpen.

De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

Art. 10.De raad wijst om de drie jaar onder zijn leden een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, een tweede ondervoorzitter, een derde ondervoorzitter en een afgevaardigd bestuurder aan die belast wordt met het dagelijks bestuur van de vereniging.

Art. 11.De raad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of, bij ontstentenis van deze, van de afgevaardigd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen op verzoek van minstens één derde van de bestuurders.

De zittingen worden, bij ontstentenis van de voorzitter, voorgezeten door de eerste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van deze, door de tweede ondervoorzitter of, bij ontstentenis van laatstgenoemde, door de derde ondervoorzitter. De notulen van de vergaderingen van de raad worden getekend door de voorzitter van de zitting en in een speciaal register ingeschreven. De uittreksels uit of de afschriften van deze notulen, die men in rechte of elders moet overleggen, worden door de voorzitter of door de afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders ondertekend.

De besluiten van de raad van bestuur zijn pas geldig genomen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is dit minimum niet bereikt, dan wordt er een nieuwe vergadering van de raad belegd, die geldig mag beslissen over de punten die op de vorige vergadering niet konden worden beslecht, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De besluiten van de raad worden genomen bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Een bestuurder mag zich enkel door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.

Er wordt geen rekening gehouden met de stemmen van de bestuurders die zich bij de stemming onthouden.

Bij staking van de stemmen is die van de voorzitter beslissend.

Art. 12.De raad van bestuur heeft tot taak de instelling te beheren en alle maatregelen te treffen welke nodig zijn voor de goede werking ervan.

Hij is ertoe gehouden elk jaar de rekeningen van het voorbije dienstjaar en de begroting van het eerstvolgende dienstjaar aan de goedkeuring van de algemene vergadering te ontwerpen.

De goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering geldt als ontheffing voor de raad van bestuur en de commissaris.

Hij heeft de ruimste bevoegdheden voor de administratie en het beheer van de stoffelijke belangen en de verdediging der morele belangen van de vereniging alsook voor de verwezenlijking van het doel ervan.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering behoort tot de bevoegdheden van de raad van bestuur.

Hij mag inzonderheid alle contracten en kopen sluiten, alle roerende en onroerende goederen nodig voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kopen, verkopen, ruilen, verkrijgen, vervreemden, pachten en verpachten; giften en legaten aanvaarden; alle zakelijke rechten toestaan op de maatschappelijke goederen, zowel roerende als onroerende, zoals voorrechten, hypotheken, panden en andere; de dadelijke uitwinning toestaan; opheffing van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen geven, alsmede van alle bevelen, overschrijvingen, inbeslagnemingen en andere beletselen, met of zonder vaststelling van betaling, afzien van de ontbindende rechtsvordering, alle directeurs of bedienden benoemen en ontslaan, hun wedden, hun bevoegdheden en eventueel hun borgtochten bepalen, alle reglementen van inwendige orde vaststellen, compromissen en dadingen aangaan, alle leningen op korte en lange termijn aangaan onder inachtneming van de voorschriften van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. Hij regelt de belegging van de maatschappelijke fondsen.

De rechtsvorderingen, als eiser en als verweerder, zullen namens de vereniging ingesteld worden, ter opvolging en benaarstiging van de voorzitter of de afgevaardigd bestuurder.

De raad van bestuur kan bepaalde bijzondere bevoegdheden opdragen of geven aan een of verscheidene van zijn leden of derden, ongeacht of zij lid zijn of niet, met of zonder bezoldiging.

Alle akten, die de vereniging verbinden, andere dan die van het dagelijkse bestuur of die uitgaan van bijzondere gevolmachtigden worden ondertekend door twee bestuurders die tegenover derden geen voorafgaande beraadslaging van de raad behoeven te bewijzen.

Voor de akten betreffende het dagelijkse bestuur, de ontheffingen en kwijtingen tegenover de administraties van de spoorwegen, post en telegraaf en de postcheque, volstaat het dat zij door de afgevaardigd bestuurder of door de gemandateerde functionaris ondertekend worden.

De bestuurders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Uit hoofde van hun bestuur gaan zij geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging.

Art. 13.De algemene vergadering duidt een commissaris aan, onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren, belast met de controle van de rekeningen van de vereniging en het voorleggen van zijn jaarlijks verslag. Hij oefent zijn mandaat uit voor een vernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de commissaris.

De commissaris kan, zonder ze te verplaatsen, inzage nemen van de boeken, correspondentie, notulen en in het algemeen van alle boekingsbescheiden van de Verrekenkas.

Een maand voor de algemene vergadering moet de raad van bestuur hem de rekeningen van het boekjaar samen met een beheersverslag overmaken.

De taken en bevoegdheden van de commissaris worden beheerst door de op de vereniging toepasselijke wettelijke bepalingen terzake.

TITEL IV. - Algemene vergaderingen

Art. 14.De regelmatig samengestelde algemene vergadering bestaat uit al de leden van de vereniging.

Met uitzondering van de akten die betrekking hebben op de zaken die behoren tot de residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur, beschikt de algemene vergadering over de meest uitgebreide bevoegdheden om de akten, die de vereniging betreffen, op te maken en te bekrachtigen.

Een beslissing van de algemene vergadering is nodig voor de volgende aangelegenheden : 1. de wijziging van de statuten;2. de benoeming of de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun aantal;3. de benoeming of de afzetting van de commissaris en het vaststellen van diens vergoeding;4. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;5. het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;6. het oprichten van kantoren, agentschappen of bijhuizen van de vereniging;7. het uitspreken van de ontbinding van de vereniging, het regelen van de wijze van vereffening, het aanduiden van één of meer vereffenaars, het vaststellen van hun bevoegdheden en het bepalen van hun eventuele vergoedingen.

Art. 15.De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen, op bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens als het belang van de vereniging zulks vereist.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering bijeenroepen wanneer een vijfde van de leden erom verzoekt. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

Art. 16.De algemene vergadering : 1° keurt de rekeningen van het voorbije dienstjaar en de begroting van het lopend dienstjaar goed of verwerpt ze;2° haar besluiten worden bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen, behalve in de volgende gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is : een wijziging van de statuten kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van tweederde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden; een wijziging van de statuten die betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht alsook de beslissing tot ontbinding van de vereniging kunnen alleen worden aangenomen met een meerderheid van viervijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Het stemrecht van elk lid van de vereniging is op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen gelijk aan een stem. Er wordt evenwel één bijkomende stem toegekend aan de leden die de hoedanigheid bezitten van aangesloten werkgever per vijftig rechthebbenden of meer, ingeschreven op 31 december van het laatst afgesloten dienstjaar, met een maximum van vierentwintig bijkomende stemmen per aangesloten werkgever.

De leden die zich onthouden van stem worden niet in rekening genomen bij de bepaling van het meerderheidsquorum. In geval van staken van de stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur of van degene die hem vertegenwoordigt doorslaggevend.

Art. 17.De algemene vergadering wordt door de zorgen van de raad van bestuur per brief bijeengeroepen ten minste acht dagen voor de datum van de bijeenkomst; de oproeping vermeldt de agenda van de vergadering.

In afwijking van het eerste lid van dit artikel, moeten al de leden van de vereniging niet afzonderlijk tot de algemene vergadering opgeroepen worden, indien de vereniging meer dan tweeduizend leden telt. Wanneer van deze vrijstelling wordt gebruik gemaakt wordt de oproeping ten minste veertien dagen op voorhand gedaan, door middel van het Belgisch Staatsblad en ten minste twee dagbladen die verschijnen in de provincie waar de zetel van de vereniging is gevestigd.

In afwijking van het eerste lid van dit artikel, moet er geen oproeping gebeuren tot de gewone algemene jaarvergadering die elke derde dinsdag van de maand juni om 15 u. 30 plaatsvindt te 1210 Brussel, Koningsstraat 151. Wanneer van deze vrijstelling wordt gebruik gemaakt kan er op de jaarlijkse gewone algemene vergadering niet beraadslaagd en besloten worden over de wijziging van de statuten van de vereniging en evenmin over een punt dat niet op de agenda staat. De agenda van elke jaarlijkse gewone algemene vergadering kan ten minste veertien dagen op voorhand bekomen worden op vraag van elk lid.

De leden mogen zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een ander lid, drager van een geschreven volmacht; een lid mag nochtans niet meer dan vijf leden vertegenwoordigen.

Er mogen geen besluiten worden genomen die niet op de agenda staan.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis van deze, door de eerste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van deze laatste, door de tweede ondervoorzitter of, bij ontstentenis van laatstgenoemde, door de derde ondervoorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de Voorzitter, de Secretaris of de afgevaardigd bestuurder.

De notulen worden in een speciaal register opgetekend dat ten zetel van het kinderbijslagfonds bewaard wordt waar al de leden er kennis mogen van nemen zonder verplaatsing.

De expedities of uittreksels af te leveren aan derden worden door de voorzitter of door de afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders ondertekend.

TITEL V. - Begroting, jaarlijkse inkomsten

Art. 18.Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar, datum waarop de rekeningen worden afgesloten.

Art. 19.De inkomsten van de Verrekenkas bestaan uit : 1. de ontvangsten die haar toekomen bij toepassing van de sociale wetgeving;2. eventueel toelagen, giften of alle andere inkomsten welke ze zou kunnen genieten.

Art. 20.Elk lid is ertoe gehouden aan de raad van bestuur of aan zijn afgevaardigden alle inlichtingen te verschaffen welke hem worden gevraagd en eventueel alle rekeningsstukken en bewijsstukken nodig om de juistheid van zijn verklaringen te staven, ter beschikking van de raad van bestuur of van zijn afgevaardigden te stellen.

Elke bedrieglijke verklaring brengt de toepassing mede van een bij het reglement van inwendige orde bepaalde boete en in geval van herhaling de uitsluiting, onverminderd de vervolgingen tot betaling van de als schadevergoeding vervallen sommen, waarvan het bedrag door de raad van bestuur wordt vastgesteld.

TITEL VI. - Ontbinding, vereffening

Art. 21.In geval van ontbinding uitgesproken door de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke voorschiften, regelt deze terzelfder tijd de wijze van vereffening, duidt een of meer vereffenaars aan, stelt hun bevoegdheden vast en bepaalt hun eventuele vergoedingen.

In geval van ontbinding, na aanzuivering van alle lasten, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het vermogen dat eigendom is van de vereniging.

De bestemming van het vermogen dient zoveel mogelijk overeen te stemmen met het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.

Art. 22.De geschillen die rijzen tussen de leden en de personen aan wie bijslagen verschuldigd zijn of uitgekeerd dienen te worden, worden onderworpen aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken of van de commissie bepaald bij artikel 127 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 februari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

^