Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2006 pub. 13/04/2006 numac 2006015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels, gedaan te 's Gravenhage op 15 augustus 1996 (2) type wet prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 21/02/2006 numac 2006012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 januari 1974 : a) tot invoering van een scheidsrechterlijke procedure voor de geschillen van medische aard welke rijzen tussen de geneesheer van de werkman en de door de werkgever gemachtigde en betaalde geneesheer, in de textielnijverheid en het breiwerk, b) tot algemeen verbindend verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1973 van het Nationaal Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende sommige toekenningsmodaliteiten inzake het gewaarborgd week- en maandloon type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 22/02/2006 numac 2006014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger van het Oriënteringscomité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 22/02/2006 numac 2006022087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 22/02/2006 numac 2006022088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 23/02/2006 numac 2006022173 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de koninklijke besluiten behorende tot de controlebevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006022188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 16/03/2006 numac 2006022195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de departementale Raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Familienzulagenkasse Ostbelgien - Caisse d'allocations familiales de l'Est de la Belgique » type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « HDP Verrekenkas voor kinderbijslag » type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 05/04/2006 numac 2006022264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat het begrip gecontroleerde werkloosheid en de voortgezette verzekering betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006022268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Antropogenetica

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2006 pub. 21/02/2006 numac 2006014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2006 type ministerieel besluit prom. 13/02/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006022170 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 1998 houdende vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 13/02/2006 pub. 16/03/2006 numac 2006022187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van weefselbanken en toekenning van nieuwe erkenningen type ministerieel besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006035291 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening
^