Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 april 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006009246 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2006 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijd Bij koninklijk besluit van 10 maart 2006 is machtiging verleend aan de genaamde Van ****, ****(...) type wet prom. 09/01/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006033037 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006009276 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 22 september 2005 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. Sinnaeve, Godelieve, psycholoog-directeur bij de centrale gevangen Zij wordt ertoe gemachtigd haar aanspraak op pensioen te doen gelden en is gemachtigd tot het voere(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006009292 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 maart 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 mei 2006, is Mevr. Deconinck, B., raadsheer in het hof van beroep te Gent, benoemd tot raadsheer in Bij koninklijk besluit van 29 maart 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging(...) type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de koninklijke besluiten behorende tot de beleidsdomeinen mobiliteit en vervoer type koninklijk besluit prom. 07/04/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006021076 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 28 maart 2006 ter vastlegging van de reikwijdte en de wijze waarop de opdracht van de Hoge Vertegenwoordiger voor de vraagstukken inzake ruimtevaartbeleid wordt vervuld en de samenwerking tussen deze, de Voorzitter en de Directeur-generaal 'Onderzoek en Toepassingen' van de programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid wordt vastgelegd type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Familienzulagenkasse Ostbelgien - Caisse d'allocations familiales de l'Est de la Belgique » type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « HDP Verrekenkas voor kinderbijslag » type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het Kinderbijslagfonds VEV type koninklijk besluit prom. 08/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006022285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de "Gezinsvergoedingenkas voor Notarissen, Politieke Mandatarissen en Vrije Beroepen"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 18 april 2005 houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 05/04/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006002050 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006009293 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 4 april 2006 : - is het verzoek tot associatie van de heer Schotsmans, K., notaris ter standplaats Dilsen-Stokkem , en van Mevr. Schotsmans, N., kandidaat-notaris, om de a(...) Mevr. Schotsmans, N., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Dilsen-Stokkem (Stokke(...) type ministerieel besluit prom. 20/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006011145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren, die belast zijn de Minister, tot wiens bevoegdheid de Energie behoort, te vertegenwoordigen, overeenkomstig sommige besluiten genomen tot uitvoering van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. 20/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006011146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. 22/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de ministeriële besluiten behorende tot de beleidsdomeinen mobiliteit en vervoer type ministerieel besluit prom. 13/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006022280 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006022306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 146.780 van 27 juni 2003 van de Raad van State vernietigt het ministerieel besluit van 7 april 2003 tot vaststelling van de minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen. type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006022307 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 141.137 van 24 februari 2005 van de Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 23 december 2002 betreffende het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en aflev

decreet

type decreet prom. 30/01/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006033035 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 betreffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 02/02/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006033038 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 4 februari 2003 houdende uitvoering van het decreet van 18 maart 2002 betreffende de infrastructuur type decreet prom. 13/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de conventie betreffende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed, opgemaakt in Parijs op 17 oktober 2003

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006031140 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 februari 2006, wordt beschermd als monument, wegens zijn historische en artistieke waarde, de totaliteit van het gebouw gelegen Besmelaan 103, te Vorst. Dit Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006201249 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998 betreffende delegatie van bevoegdheden inzake vaste uitgaven van de Kabinetten van de Waalse Regering voor de Vaste hulpdienst voor de administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 29 juni 2000 en 13 september 2001 type besluit van de waalse regering prom. 16/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006201248 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt om het gewestplan Marche-La Roche aan een herziening te onderwerpen en waarbij het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte voor de bouw van een zuivelfabriek en op de onttrekking aan hun bestemming van twee gemengde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente Rendeux goedgekeurd wordt

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 2 type erkenning prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Weigering tot erkenning als **** voor de organisatie van de opleidingen voor privé-detective in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij ministerieel besluit van 24 maart 2006 ****

erratum

type erratum prom. 27/10/2005 pub. 10/04/2006 numac 2006033036 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006012101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Charleroi De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Arbeidsgerechte(...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voo(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006201261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** sociaal inspecteurs (niveau ****) voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor **** (****) (****05023). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de sta(...) ****, ****, 8400 ****. ****, ****, 9300 ****. ****, ****, 8530 ****(...)

document

type document prom. -- pub. 10/04/2006 numac 2006022300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoff(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^