Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010
gepubliceerd op 29 maart 2011

Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. - Rechtzetting

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie
numac
2011201298
pub.
29/03/2011
prom.
12/10/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE


12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen. - Rechtzetting


In het Belgisch Staatsblad nr. 342 van 23 november 2010, derde editie, bladzijde 72394 dient het volgende document te worden bijgevoegd : VERSLAG AAN DE KONING Sire, Voorliggend ontwerp van koninklijk besluit legt in uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, de voorwaarden om als uitgever van maaltijdcheques in een elektronische vorm te worden erkend vast, evenals de erkenningsprocedure, de controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden, de voorwaarden voor de intrekking van de erkenning, de procedure van waarschuwing en intrekking van de erkenning en de gevolgen van een intrekking.

Verder wordt bij dit koninklijk besluit een ad hoc advies- en controlecomité voor de elektronische maaltijdcheques opgericht en worden de opdracht, de samenstelling en de werking ervan vastgelegd.

Voorliggend besluit is in overeenstemming met de Europeesrechtelijke bepalingen op het vlak van vrij verkeer van diensten, meerbepaald met de Richtlijnen 2006/123/EG en 2007/64/EG. De uitgifte van elektronische maaltijdcheques is een betalingsdienst in de zin van artikel 4 van en de bijlage bij Richtlijn 2007/64/EG. Artikel 3, k), van dezelfde richtlijn bepaalt evenwel dat de richtlijn niet van toepassing is op "diensten gebaseerd op instrumenten die kunnen worden gebruikt om, louter in de uitgevende instelling gebruikte bedrijfsgebouwen of uit hoofde van een handelsovereenkomst met de uitgevende instelling, hetzij binnen een beperkt netwerk van dienstverleners hetzij voor een beperkte reeks van goederen en diensten, goederen en diensten te verkrijgen".

Aangezien elektronische maaltijdcheques slechts voor een beperkte reeks van goederen kan worden gebruikt, met name verbruiksklare voeding, valt de uitgifte hiervan onder de bovenvermelde uitzonderingsbepaling van artikel 3, k) .

Wat betreft Richtlijn 2006/123/EG kan worden verwezen naar de uitzonderingsbepaling van artikel 2, lid 2, b) dat verwijst naar de bijlage I bij Richtlijn 2006/48/EG waar er ondermeer sprake is van de uitgifte en beheer van betaalmiddelen. De uitgifte van elektronische maaltijdcheques vallen onder deze uitzonderingsbepaling. Echter, zelfs indien Richtlijn 2006/48/EG van toepassing zou zijn op dit besluit, kan het besluit volgens de Raad van State worden geacht in overeenstemming te zijn met deze richtlijn.

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1.Dit artikel schrijft voor dat de uitgevers van elektronische maaltijdcheques erkend dienen te worden door de bevoegde Ministers, om de actoren te beschermen die gebruik maken van het nieuwe uitgiftesysteem.

Art. 2.Dit artikel bepaalt de functionele voorwaarden die gelijktijdig vervuld moeten zijn opdat de uitgever zou erkend kunnen worden. 1° De uitgever dient te voorzien in een systeem waarbij de maaltijdcheques in elektronische vorm op een maaltijdchequerekening op naam van de werknemer worden gecrediteerd.De maaltijdchequerekening is een databank waarop een aantal elektronische maaltijdcheques worden opgeslagen en beheerd door een erkende uitgever. 2° De uitgever voorziet in een systeem waarbij de betalingstransacties aan de handelaars met maaltijdcheques in elektronische vorm online worden verwerkt bij de uitgever.3° De uitgever garandeert dat de handelaar uiterlijk twee bankwerkdagen na een elektronische transactie wordt gecrediteerd.Dit komt de kaspositie van de handelaar uiteraard ten goede. 4° Bij de betaling worden de maaltijdcheques in elektronische vorm aangewend met de kortste geldigheidsduur.Dit komt ten goede aan de werknemer die hierdoor de kans op verval van zijn maaltijdcheques ziet verminderen. 5° De uitgever dient te garanderen dat de maaltijdcheques in elektronische vorm in een ruim aantal voedingszaken en eetgelegenheden, ongeacht hun omvang, aanvaard worden.Hierbij wordt getracht in de eerste plaats gebruik te maken van bestaande systemen.

Er moet vermeden worden dat de handelaars afzonderlijk en specifieke systemen moeten voorzien om elektronische maaltijdcheques te aanvaarden. Indien nieuwe toepassingen worden voorgesteld, dienen de toekomstperspectieven inzake marktdekking aangetoond te worden. Een mogelijk nieuwe toepassing kan de elektronische identiteitskaart zijn. 6° Net zoals papieren maaltijdcheques kunnen maaltijdcheques in elektronische vorm enkel aangewend worden ter betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voeding.7° Net zoals papieren maaltijdcheques zijn de maaltijdcheques in elektronische vorm drie maanden geldig en dit te rekenen vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheque in elektronische vorm op de maaltijdchequerekening is geplaatst.8° De uitgever voorziet dat de maaltijdcheques in elektronische vorm bij hun aanwending fractioneerbaar zijn.9° De uitgever garandeert dat de drager die de werknemer kan gebruiken om zijn maaltijdcheques in elektronische vorm aan te spreken, gratis is voor de werknemer.10° De uitgever voorziet in een eenvoudig, snel en gratis systeem via hetwelke dragers in geval van verlies of diefstal kunnen geblokkeerd en gedeblokkeerd worden. Hij garandeert verder dat in geval van verlies of diefstal een nieuwe drager ter beschikking van de werknemer gesteld wordt binnen de tien werkdagen na het verlies of de diefstal.

Bovendien dient gegarandeerd te worden dat vanaf de melding van de diefstal of het verlies de geldigheidsduur van de maaltijdcheques in elektronische vorm met tien werkdagen verlengd worden. Met de nieuwe drager dient het saldo van de maaltijdcheques in elektronische vorm op het ogenblik van de melding van verlies of diefstal aangesproken te kunnen worden.

In geval van diefstal of verlies mogen kosten worden aangerekend die evenwel de waarde van één maaltijdcheque niet mogen overschrijden.

Bovendien dient de uitgever te garanderen dat het saldo van de maaltijdcheques in elektronische vorm niet kan aangewend worden voor de bekostiging van de vervangende drager. 11° Niet alleen de kosten voor de drager zelf, maar ook de kosten van het gebruik van de maaltijdcheques in elektronische vorm mag niet ten laste zijn van de werknemer.12° De openheid van de markt moet worden verzekerd.De contracten die door uitgevers van elektronische maaltijdcheques worden aangeboden mogen geen clausules bevatten die de concurrentie tussen uitgevers bemoeilijken of verhinderen. Dit betekent dat er geen exclusiviteitcontracten kunnen worden afgesloten en dat elk contract binnen een redelijke termijn opzegbaar moet zijn; 13° De kosten voor de handelaars voor het aanvaarden van maaltijdcheques in elektronische vorm mogen niet hoger zijn dan de kosten voor de aanvaarding van papieren maaltijdcheques.Hetzelfde geldt voor de werkgevers die elektronische maaltijdcheques wensen aan te bieden aan hun werknemers. 14° Deze erkenningsvoorwaarde strekt er toe de tegoeden ontvangen van de werkgevers ter vergoeding van de waarde van de elektronische maaltijdcheques duidelijk af te scheiden van het vermogen van de uitgever.Dit moet ervoor zorgen dat in geval van faillissement van de uitgever de curator de verplichtingen kan voldoen zoals beschreven in artikel 14, § 2 en dat de schuldeisers, behalve de handelaars, geen recht zullen hebben op de bedoelde bedragen.

Art. 3.Dit artikel bundelt de voorwaarden waaraan uitgevers moeten voldoen op het vlak van veiligheid en privacy. De uitgevers moeten de beschikbaarheid van de informaticasystemen garanderen, alsook de integriteit, authenticiteit en de proportionaliteit van de gegevensverwerking waarborgen.

De gegevens moeten toereikend, dienend en niet overmatig zijn, dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor welbepaalde gewettigde doeleinden mogen worden verwerkt en niet gebruikt mogen worden op een manier die niet overeenstemt met die doeleinden.

Onder "verwerking" wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreide of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

De maaltijdchequerekening moet raadpleegbaar zijn via betrouwbare technologie. Hier wordt bewust een ruime invulling gegeven aan de manier waarop men met maaltijdcheques kan betalen. Dat kan met een kaart zijn, maar ook met andere dragers, die thans mogelijk zijn of het in de toekomst zullen zijn. Een kredietkaart komt niet in aanmerking.

Tot slot moet het informaticasysteem transparant zijn. Concreet betekent dat het volgende : - Voor het gebruik van de elektronische maaltijdcheque moet het voor de werknemer te allen tijde mogelijk zijn om het beschikbare saldo te raadplegen en om een gratis overzicht te krijgen van de nog resterende aantallen elektronische maaltijdcheques en hun respectieve vervaldag. 'Voor het gebruik' wil niet zeggen 'op het ogenblik van betaling'. Wat wordt bedoeld is dat de werknemer zijn saldo en overzicht moet kunnen raadplegen alvorens hij/zij zich naar de winkel of eetgelegenheid begeeft. - Om te voorkomen dat elektronische maaltijdcheques zouden vervallen, wordt hier bepaald dat de werknemer uiterlijk één week voor de vervaldatum van elektronische maaltijdcheques van dit feit op de hoogte wordt gebracht.

Art. 4.Er wordt een ad hoc adviescomité voor de maaltijdcheque in elektronische vorm opgericht.

Dit comité vervult verschillende opdrachten : een adviesopdracht, een coördinatieopdracht en een controleopdracht.

Het adviescomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende bevoegde Federale Overheidsdiensten. Het wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de FOD Economie, die het secretariaat waarneemt.

Art. 5.Dit artikel bepaalt de modaliteiten van de procedure voor indiening van de aanvraag tot erkenning als uitgever van maaltijdcheques in elektronische vorm.

Art. 6.Dit artikel regelt de erkenningsprocedure. Voordat de bevoegde ministers gezamenlijk een erkenning kunnen verlenen, moet voor elk dossier het advies worden gevraagd van het advies- en controlecomité en voor wat betreft de functionele voorwaarden en van de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal comité voor de sociale zekerheid en van de gezondheid voor wat de voorwaarden inzake veiligheid en privacy betreft.

Art. 7.1. Dit artikel bepaalt welke overheidsdiensten bevoegd zijn om de inbreuken op te sporen en vast te stellen. Zoals dat thans reeds het geval is voor de papieren maaltijdcheques beschikken de inspectiediensten van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD WASO en de RSZ over een principiële bevoegdheid voor wat de betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers betreft. 2. Wanneer een uitgever een inbreuk pleegt op de bepalingen van dit besluit, wordt het secretariaat van het advies- en controlecomité daarvan op de hoogte gebracht.Het advies- en controlecomité wordt vervolgens samengeroepen om de bevoegde ministers te adviseren over een waarschuwing of de intrekking van de erkenning.

Art. 8.Dit artikel bepaalt welke overheidsdiensten bevoegd zijn voor het ontvangen van klachten.

Art. 9.Dit artikel regelt de procedure inzake de intrekking en het verval van de erkenning.

Art. 10.Dit artikel somt de gevallen op waarin de erkenning kan worden ingetrokken of vervalt. Er kan tegen de beslissing in beroep worden gegaan bij de Raad van State.

Art. 11.De beslissing tot intrekking of verval van de erkenning wordt bekendgemaakt door middel van een mededeling in het Belgisch Staatsblad, zodat ze tegenwerpbaar wordt.

Art. 12.Vanaf de intrekking of het verval van de erkenning mag de uitgever geen maaltijdcheques in elektronische vorm meer uitgeven.

Art. 13.De uitgever dient de werkgevers die bij hem zijn aangesloten op de hoogte te brengen van de intrekking of het verval van de erkenning binnen de drie werkdagen na de bekendmaking van de intrekking of het verval in het Belgisch Staatsblad.

Art. 14.De uitgever van wie de erkenning is ingetrokken dient gedurende een periode van 3 maanden na de intrekking van de erkenning het systeem waarmee de maaltijdcheques in elektronische vorm kunnen aangesproken worden operationeel te houden zodat de werknemers het resterende saldo op hun maaltijdchequerekening kunnen opgebruiken en de handelaars betaald kunnen worden. Dezelfde principes gelden voor de curator in geval van faillissement waarbij bovendien rekening gehouden dient te worden met de bepalingen van artikel 2, 14°.

Art. 15.Dit artikel strekt er toe de tegoeden ontvangen van de werkgevers ter vergoeding van de waarde van de elektronische maaltijdcheques duidelijk af te scheiden van het vermogen van de uitgever.

Art. 16.Er is een evaluatie van het systeem voorzien drie jaar na de inwerkingtreding ervan.

Art. 17.Dit artikel regelt de inwerkingtreding.

Art. 18.Dit artikel verklaart welke ministers met de uitvoering van het besluit zijn belast.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uw Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

^