Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010
gepubliceerd op 23 november 2010

Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie
numac
2010205879
pub.
23/11/2010
prom.
12/10/2010
ELI
eli/besluit/2010/10/12/2010205879/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE


12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, artikel 183 tot 185;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 november 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 30 november 2009;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O., gegeven op 1 maart 2007, 16 december 2008 en 22 oktober 2009;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 1602, gegeven op 30 maart 2007, nr. 1680, gegeven op 1 april 2009 en nr. 1712, gegeven op 25 november 2009;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik nr. 381, gegeven op 11 juni 2007, nr. 405, gegeven op 26 december 2008 en nr. 419, gegeven op 12 november 2009;

Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nr. 07/2009, gegeven op 18 maart 2009;

Gelet op het advies nr. 47.684/1 van de Raad van State, gegeven op 14 januari 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Werk, de Minister van Zelfstandigen en de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Voorwaarden voor erkenning

Artikel 1.Maaltijdcheques in elektronische vorm mogen enkel ter beschikking worden gesteld door een uitgever gezamenlijk erkend door de Minister bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen en de Minister bevoegd voor Economische Zaken. De in de artikelen 2 en 3 van dit besluit vastgestelde voorwaarden dienen cumulatief nageleefd te worden om erkend te kunnen worden. Afdeling 1. - Functionele voorwaarden

Art. 2.Opdat de uitgever erkend zou kunnen worden dienen volgende functionele voorwaarden cumulatief te worden voldaan : 1° De maaltijdcheques in elektronische vorm worden gecrediteerd op de maaltijdchequerekening van de werknemer op de wijze zoals beschreven in art.19bis, § 2, 2°, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 februari 1998 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 februari 2009; 2° De betalingstransacties met maaltijdcheques in elektronische vorm aan een handelaar worden online verwerkt bij de uitgever;3° De uitgever crediteert de handelaar uiterlijk twee bankwerkdagen na een elektronische transactie;4° De uitgever leeft bij een betaling het "first-in-first-out"- principe na : bij voorrang wendt hij de maaltijdcheque in elektronische vorm aan met de kortste geldigheid;5° De uitgever garandeert een ruime acceptatie van de maaltijdcheque in elektronische vorm in voedingszaken en eetgelegenheden, ongeacht hun omvang.Daartoe wordt prioritair gebruik gemaakt van de bestaande toepassingen. Bij de beoordeling van nieuwe toepassingen moeten de toekomstperspectieven inzake marktdekking aangetoond worden; 6° Overeenkomstig artikel 19bis, § 2, 4°, lid 3, van het voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969 mogen maaltijdcheques in elektronische vorm enkel gebruikt worden ter betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voeding;7° Overeenkomstig artikel 19bis, § 2, 4°, lid 3, van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969, is de geldigheid van een maaltijdcheque in elektronische vorm beperkt tot drie maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheque in elektronische vorm op de maaltijdchequerekening is geplaatst;8° Maaltijdcheques in elektronische vorm zijn bij aanwending fractioneerbaar.Luidens het "first-in-first-out"- principe onder 4° wordt bij betaling bij voorrang de maaltijdcheque in elektronische vorm met de kortste geldigheid aangewend; 9° De drager die de werknemer gebruikt om zijn maaltijdcheques in elektronische vorm aan te spreken is gratis voor de werknemer;10° In geval van verlies of diefstal moet de drager eenvoudig, snel en gratis geblokkeerd en gedeblokkeerd kunnen worden via een noodnummer. De uitgever van maaltijdcheques in elektronische vorm stelt binnen een termijn van tien werkdagen een nieuwe drager ter beschikking teneinde een verval van maaltijdcheques te vermijden. Deze nieuwe drager moet het saldo aan maaltijdcheques in elektronische vorm op het ogenblik van de melding van verlies of diefstal kunnen aanspreken. Daartoe wordt de geldigheidsduur van de maaltijdcheques in elektronische vorm verlengd met tien werkdagen vanaf de melding van de diefstal of het verlies. De kost van de vervangende drager mag de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden. Het saldo aan maaltijdcheques in elektronische vorm mag niet worden aangewend voor de bekostiging van de vervangende drager; 11° De kosten van het gebruik van de maaltijdcheques in elektronische vorm zijn niet ten laste van de werknemer;12° De uitgevers respecteren de openheid van de markt.De overeenkomsten die door de uitgevers worden aangeboden mogen de markttoegang van andere spelers niet verhinderen; 13° De uitgevers waken erover dat de directe en indirecte kosten om maaltijdcheques in elektronische vorm aan te bieden en te aanvaarden voor werkgevers en handelaars niet hoger zijn dan de directe en indirecte kosten die het aanbieden en de aanvaarding van papieren maaltijdcheques met zich brengen. De uitgevers zorgen voor een volledige transparantie van de kosten en van de kostenevolutie voor de handelaars en de werkgevers; 14° De uitgever verbindt er zich toe om uitsluitend een derdenrekening te gebruiken om de scheiding tussen de gelden van de werkgevers ter vergoeding van de waarde van de elektronische maaltijdcheques die door te storten zijn aan het aanvaardingsnetwerk van de handelaars en zijn patrimonium te garanderen. Afdeling 2. - Voorwaarden inzake veiligheid en bescherming van de

persoonlijke levensfeer

Art. 3.Opdat de uitgever als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens erkend zou kunnen worden, dienen volgende voorwaarden inzake veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer cumulatief te worden voldaan : 1° De uitgever zorgt voor een informaticasysteem dat permanent beschikbaar is.Buiten de onderhoudsintervallen moet het systeem beschikbaar zijn op het ogenblik waarop de werknemer de maaltijdchequerekening aanspreekt. De uitgever voorziet daartoe in een continuïteitsplan; 2° De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem zo is opgebouwd dat gegevens niet onrechtmatig gewijzigd of gewist kunnen worden;3° De uitgever waakt erover dat de gegevens enkel worden gebruikt voor de doeleinden die betrekking hebben op het beheren van maaltijdcheques in elektronische vorm.De uitgever mag de gegevens evenmin meedelen aan derden, noch gebruiken voor profileringsdoeleinden; 4° De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem enkel gegevens verwerkt die toereikend, niet overmatig en dienend zijn voor de doeleinden die betrekking hebben op het beheren van maaltijdcheques in elektronische vorm;5° De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem de gegevens bewaart gedurende een periode gelijk aan de principetermijn voor de opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voorzien in artikel 42 van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;6° De maaltijdcheques in elektronische vorm worden aangesproken via een betrouwbare technologie. De uitgever zorgt voor een toegangssysteem dat belet dat onbevoegden toegang hebben tot het informaticasysteem; 7° De uitgever waakt erover dat elke toegang tot het informaticasysteem bewaard wordt;8° De uitgever zorgt voor een transparant informaticasysteem.In het bijzonder moet de werknemer overeenkomstig artikel 19bis, § 3, 2°, van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969 vóór het gebruik van de maaltijdcheques in een elektronische vorm op een eenvoudige manier gratis het saldo en de geldigheidsduur kunnen nagaan van de maaltijdcheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden.

De werknemer wordt uiterlijk één week voor de vervaldatum van de maaltijdcheques in elektronische vorm, hiervan op de hoogte gebracht; 9° De uitgever houdt zich aan de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. HOOFDSTUK II. - Ad hoc advies- en controlecomité

Art. 4.Een ad hoc advies- en controlecomité voor de maaltijdcheque in elektronische vorm wordt opgericht.

Dit comité is belast met volgende taken : 1° Advies verstrekken betreffende de toekenning van de erkenning, zoals voorzien in artikel 6;2° De controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden coördineren zoals bedoeld in artikel 7;3° Advies verstrekken betreffende de waarschuwing en de intrekking van de erkenning zoals bedoeld in 9;4° Verzamelen van de gegevens die noodzakelijk zijn om de regeling betreffende de elektronische maaltijdcheque te evalueren zoals voorzien in artikel 16 van dit besluit. Het comité bestaat uit volgende leden : 1° Een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie;2° Een vertegenwoordiger van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid;3° Een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;4° Een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 5° Een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Het secretariaat en het voorzitterschap worden waargenomen door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. HOOFDSTUK III. - Erkenningsprocedure

Art. 5.§ 1. De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij de Minister bevoegd voor Economische Zaken. De vorm waaronder de aanvraag wordt ingediend is vrij te bepalen door de aanvrager. De aanvraag toont aan dat aan alle erkenningsvoorwaarden in de artikelen 2 en 3 van dit besluit is voldaan. § 2. De Minister bevoegd voor Economische Zaken beschikt over een termijn van één maand vanaf het versturen van de aanvraag om het dossier volledig te verklaren.

Indien het dossier onvolledig werd bevonden, deelt de Minister bevoegd voor Economische Zaken, binnen dezelfde termijn van één maand, de aanvrager mee dat het dossier niet volledig werd bevonden met vermelding van de ontbrekende informatie.

De aanvrager beschikt over een termijn van één maand om de ontbrekende informatie te bezorgen aan de Minister bevoegd voor Economische Zaken.

Bij ontstentenis hiervan vervalt de aanvraag.

Eenmaal het dossier volledig, betekent de Minister bevoegd voor Economische Zaken hiervan een verklaring aan de betrokken aanvrager binnen de maand na het versturen van de aanvullende informatie en maakt het volledige aanvraagdossier over aan de bevoegde ministers alsook aan de leden van het advies- en controlecomité. § 3. Bij ontstentenis van de betekening binnen een maand na het verzenden van het aanvraagdossier of het versturen van de gevraagde bijkomende informatie wordt het dossier als volledig beschouwd.

Art. 6.§ 1. De erkenning wordt gezamenlijk verleend door de Minister bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen en de Minister bevoegd voor Economische Zaken na voorafgaand advies van het advies- en controlecomité voor de maaltijdcheques in elektronische vorm voor wat betreft de voorwaarden in artikel 2 en na voorafgaand advies van de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal comité voor de sociale zekerheid en van de gezondheid voor wat betreft de voorwaarden in artikel 3.

De Ministers die de erkenning leveren alsook het Sectoraal comité voor de sociale zekerheid en de gezondheid kunnen de erkenningsvoorwaarden verduidelijken. § 2. De erkenning wordt toegekend of geweigerd binnen een termijn van drie maanden na de betekening van de volledigheid van de erkenningsaanvraag. § 3. De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur. § 4. De erkenning wordt bekendgemaakt via een mededeling in het Belgisch Staatsblad. HOOFDSTUK IV. - Klachten en controle

Art. 7.§ 1. Onverminderd de controlebevoegdheden van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, van de sociale inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van de sociale inspecteurs van de Algemene Directie Inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en van de controlebevoegdheid van de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en haar sectorale comités, zijn de door de Minister bevoegd voor Economische Zaken aangestelde ambtenaren bevoegd om de in dit besluit bedoelde inbreuken op te sporen en vast te stellen. § 2. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken uitgever een inbreuk maakt op dit besluit, dan wordt het secretariaat van het advies- en controlecomité hiervan op de hoogte gebracht en wordt het advies- en controlecomité samengeroepen teneinde de bevoegde ministers te adviseren over een waarschuwing of een intrekking van de erkenning.

Art. 8.Onverminderd de bevoegdheden terzake van de Sociale Inspectie van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, van de sociale inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van de sociale inspecteurs van de Algemene Directie Inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van de controlebevoegdheid van de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en haar sectorale comités en van de door de Minister bevoegd voor Economische Zaken aangestelde ambtenaren bevoegd om de in dit besluit bedoelde inbreuken op de sporen en vast te stellen, kunnen klachten worden ingediend bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. HOOFDSTUK V Waarschuwing, intrekking en verval van de erkenning

Art. 9.Indien een uitgever erkend overeenkomstig artikel 6 niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van de artikelen 2 en 3 van dit besluit, kunnen de Minister bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen en de Minister bevoegd voor Economische Zaken, na voorafgaand advies van het advies- en controlecomité, gezamenlijk een waarschuwing geven aan de betrokken uitgever.

Deze waarschuwing vermeldt de voorwaarden waaraan niet meer voldaan is en wordt per aangetekend schrijven overgemaakt aan de betrokken uitgever.

Een maand na de verzending van het aangetekend schrijven wordt de toestand geëvalueerd. Indien de uitgever kan bewijzen dat opnieuw aan alle erkenningsvoorwaarden is voldaan, wordt er, na voorafgaand advies van het advies- en controlecomité, geen gevolg gegeven aan de waarschuwing. Indien de betrokken uitgever nog steeds niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden kan de erkenning worden ingetrokken overeenkomstig artikel 10 van dit besluit.

Art. 10.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen en de Minister bevoegd voor Economische Zaken kunnen, na voorafgaand advies van het advies- en controlecomité, gezamenlijk beslissen ambtshalve de erkenning van een uitgever in te trekken in een van de volgende gevallen : - Wanneer de uitgever aan het einde van de waarschuwingsperiode bedoeld in artikel 9 van dit besluit nog niet voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden; - Wanneer de tekortkoming betrekking heeft op de voorwaarden vermeld in artikel 3; - Wanneer de tekortkoming van de uitgever een zodanige vorm heeft aangenomen dat ernstig mag worden getwijfeld aan zijn goede trouw of technische bekwaamheid.

De uitgever wordt van de intrekking in kennis gesteld door een met reden omkleed en aangetekend schrijven. De uitgever kan hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State.

Bij faillissement van de uitgever vervalt de erkenning.

Art. 11.De intrekking of het verval van de erkenning wordt bekendgemaakt via een mededeling in het Belgisch Staatsblad.

Art. 12.Vanaf de intrekking of het verval van de erkenning mag de betrokken uitgever geen maaltijdcheques in elektronische vorm meer uitgeven.

Art. 13.De uitgever brengt de werkgevers die bij hem zijn aangesloten op de hoogte van de intrekking of het verval binnen de drie werkdagen na de publicatie van de intrekking of het verval zoals bedoeld in artikel 11 van dit besluit.

Art. 14.§ 1. De uitgever wiens erkenning werd ingetrokken is ertoe gehouden gedurende drie maand na de intrekking het systeem operationeel te houden zodat de werknemers het resterende saldo op hun maaltijdchequerekening kunnen opnemen en de handelaars betaald kunnen worden. § 2. Bij faillissement is de curator ertoe gehouden gedurende drie maand na het verval van de erkenning het systeem operationeel te houden zodat de werknemers het resterende saldo op hun maaltijdchequerekening kunnen opnemen en de handelaars betaald worden, rekening houdende met artikel 2, 14°. HOOFDSTUK VI Derdenrekening voor uitgevers van maaltijdcheques.

Art. 15.De uitgever verbindt er zich toe om uitsluitend een derdenrekening te gebruiken om de scheiding tussen de gelden van de werkgevers ter vergoeding van de waarde van de elektronische maaltijdcheques die door te storten zijn aan het aanvaardingsnetwerk van de handelaars en zijn patrimonium te garanderen. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 16.De regeling betreffende de maaltijdcheques in elektronische vorm wordt aan een evaluatie onderworpen drie jaar na de inwerkingtreding ervan door de inspectiediensten zoals vermeld in artikel 7, alsook door de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. en de Raad voor het Verbruik.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 18.De Minister van Sociale Zaken, de Minister van Werk, de Minister van Zelfstandigen en de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 oktober 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

^