Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 maart 2022
gepubliceerd op 28 april 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022202045
pub.
28/04/2022
prom.
31/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit waarvan ik de eer heb aan uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft als doel enerzijds, artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en anderzijds, het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten houdende diverse bepalingen, te wijzigen.

In zijn adviezen nr. 2.078 van 27 februari 2018, nr. 2.172 van 30 juni 2020 en nr. 2.241 van 28 september 2021, herinnert de Nationale Arbeidsraad eraan dat het streefdoel van de uitgevers en de sociale gesprekspartners is om een volledige en definitieve overgang naar elektronische ecocheques te bewerkstelligen omdat ze van mening zijn dat: - het behoud van een dubbele stroom, een papieren en een elektronische, een economische kost oplevert en met name voor de handelaars voor meer complexiteit zorgt, o.a. op administratief vlak; - de uitgifte en omloop van papieren ecocheques een niet te verwaarlozen ecologische impact heeft, wat indruist tegen de eigenlijke doelstelling van de ecocheques; - ook de kwesties rond gezondheid en algemene hygiëne die voortvloeien uit het gebruik van papieren betaalmiddelen ervoor pleiten die overgang naar 100 % elektronisch tot stand te brengen.

De Raad benadrukt tevens dat, bij gebrek aan een regelgevend kader, een resterend aantal werkgevers wellicht niet vrijwillig op elektronische ecocheques overschakelt.

De Raad benadrukt verder dat de volledige en definitieve overgang naar elektronische ecocheques het beste antwoord is op de problematiek van de vervallen ecocheques.

De Raad wijst er bovendien op dat, ter wille van een grotere rechtszekerheid en de haalbaarheid alsook met het oog op administratieve vereenvoudiging, op termijn alleen het stelsel van de elektronische ecocheques mag blijven bestaan.

De erkenningsprocedure voor uitgevers van elektronische cheques is voorgeschreven in het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0.

Dit koninklijk besluit bepaalt dat de goedkeuringsbeslissing mede is gebaseerd op een advies van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en de Gezondheid betreffende de voorwaarden inzake veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Niettemin werd dit Sectoraal Comité opgeheven door de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

In het licht van het voorgaande kan niet langer worden voldaan aan het voorafgaand advies als bedoeld in artikel 6, § 1, van voornoemd koninklijk besluit en de voorwaarden die het voorwerp uitmaakten van het voorafgaand advies van het Sectoraal Comité worden nu vervangen door een verwijzing naar het beginsel van de verantwoordelijkheid dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2016/679.

De Verordening (EU) 2016/679 heeft rechtstreekse werking en via nationaal recht kan hiervan niet afgeweken worden.

De voorwaarden die het voorwerp uitmaakten van het voorafgaand advies van het afgeschafte Sectoraal Comité, zijn op een of andere manier terug te vinden in Verordening (EU) 2016/679. De bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 hebben namelijk een veel ruimere draagwijdte dan de bepaling die de voorwaarden herneemt die het voorwerp uitmaakten van het voorafgaand advies van het afgeschafte Sectoraal Comité.

Ten slotte zal, naar aanleiding van het advies nr. 863-2021 van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, gegeven op 21 september 2021 een evaluatie worden uitgevoerd door het Prijzenobservatorium op verzoek van de minister bevoegd voor Economie.

Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 van het ontwerp strekt ertoe alle verwijzingen naar ecocheques op papieren drager te schrappen uit artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Artikel 2 van het ontwerp stelt de datum van de laatste uitgifte van ecocheques op papieren drager op 31 december 2021. Deze hebben een geldigheidsduur van twee jaar vanaf de datum van uitgifte. De uiterste geldigheidsdatum van de ecocheques op papieren drager zal dus 31 december 2023 zijn, zodat op 1 januari 2024 de dubbele stroom papieren en elektronische ecocheques afgeschaft zal zijn.

Artikel 3 van het ontwerp schrapt alle verwijzingen naar artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 als voorwaarde voor erkenning naar aanleiding van de afschaffing van het mechanisme van voorafgaande machtigingen door Verordening (EU) 2016/679, dat is vervangen door het beginsel van de verantwoordelijkheid dat is vastgelegd in de artikelen 5.2 en 24 van de Verordening.

Artikel 4 van het ontwerp vult artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 aan met een verwijzing naar de naleving van Verordening (EU) 2016/679.

Wat de bescherming van persoonsgegevens betreft, zullen uitgevers die geaccrediteerd willen worden en blijven, zich dus moeten houden aan Verordening (EU) 2016/679.

Artikel 5 van het ontwerp volgt op de afschaffing van het Sectoraal comité en erkent de uitgevers (al dan niet gezamenlijk met andere actoren) als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 van Verordening (EU) 2016/679. Als verwerkingsverantwoordelijke moeten uitgevers voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 en met name aan de verplichtingen met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling vereist krachtens artikel 35.3, onder a) van Verordening (EU) 2016/679.

De Verordening (EU) 2016/679 schaft het mechanisme van voorafgaande machtigingen af en vervangt het door het beginsel van de verantwoordelijkheid, dat is vastgelegd in de artikelen 5.2 en 24 van de Verordening.

De Verordening (EU) 2016/679 heeft rechtstreekse werking en via nationaal recht kan hiervan niet afgeweken worden.

Een van de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van Verordening (EU) 2016/679, met name artikel 35.1 van Verordening (EU) 2016/679 is dat elke verwerkingsverantwoordelijke die een verwerking wil verrichten die mogelijks een verhoogd risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, daarop een gegevensbeschermingseffectbeoordeling dient uit te voeren.

Artikel 4.7 van de Verordening (EU) 2016/679 definieert verwerkingsverantwoordelijke als "een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen".

Artikel 4.8 van de Verordening (EU) 2016/679 definieert een verwerker als "een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt".

Overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) 2016/679 en de "Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR", die op 7 juli 2021 door de "European Data Protection Board" zijn aangenomen, moeten de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken op transparante wijze bepalen wie van hen verantwoordelijk is voor het reageren op betrokkenen die hun rechten uitoefenen op grond van de Verordening (EU).

Hiertoe, is het aangewezen dat de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken één aanspreekpunt instellen waar betrokkenen terecht kunnen met vragen over hun taakverdeling bij de verwerking van persoonsgegevens.

In antwoord op het advies nr. 35/2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit bepaalt artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 nu dat de uitgevers de persoonsgegevens alleen mogen gebruiken voor doeleinden die verband houden met de organisatie en het beheer van het systeem van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm. Artikel 3 specificeert ook de categorieën persoonsgegevens die door uitgevers mogen worden verwerkt en de termijnen voor de opslag van persoonsgegevens die worden verwerkt.

Wat betreft de categorieën persoonsgegevens die door uitgevers mogen worden verwerkt, moet onder incident worden verstaan "verlies, diefstal, verduistering of ongeoorloofd gebruik van de elektronische cheque of van de drager waarop de elektronische cheque zich bevindt".

Bovendien moet de verwerkingsverantwoordelijke elke onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerde verwerkingsactiviteit kunnen documenteren en deze informatie op verzoek ter beschikking stellen van de toezichthoudende autoriteit (artikel 30 van Verordening (EU) 2016/679). In het bijzonder moet hij de effectbeoordeling van artikel 35 van Verordening (EU) 2016/679 aan de toezichthoudende autoriteit kunnen verstrekken (artikel 36.3 onder e), van Verordening (EU) 2016/679).

Overeenkomstig de "Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR", die op 7 juli 2021 door het "European Data Protection Board" zijn aangenomen, is de uitvoering van deze effectbeoordeling een continu en geen eenmalig proces. De uitgever die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke (al dan niet gezamenlijk) moet een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren indien dit is bepaald in artikel 35 van Verordening (EU) 2016/679.

Artikel 6 van het ontwerp vervangt de vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie door de vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Op 1 maart 2017 werd de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning opgericht waarin de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie werd geïntegreerd.

Artikel 7 van het ontwerp schrapt ook iedere verwijzing naar artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 als voorwaarde voor erkenning naar aanleiding van de afschaffing van het mechanisme van voorafgaande machtigingen.

Artikel 8 van het ontwerp schrapt alle verwijzingen naar het Sectoraal comité en zijn voorafgaand advies.

De artikelen 9, 10 en 11 van het ontwerp schrappen ook iedere verwijzing naar artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 als voorwaarde voor erkenning naar aanleiding van de afschaffing van het mechanisme van voorafgaande machtigingen.

Artikel 12 van het ontwerp schrapt de niet-naleving van de in artikel 3 genoemde voorwaarden uit de lijst van redenen voor intrekking van de erkenning overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0.

Dit volgt op de afschaffing van het mechanisme van voorafgaande machtigingen. Daarnaast is Verordening (EU) 2016/679, die een eigen regeling bevat voor controles en sancties bij niet-naleving van de bepalingen van de verordening (EU), rechtstreeks van toepassing.

Artikel 13 van het ontwerp voorziet in een evaluatie door het Prijzenobservatorium, op verzoek van de minister bevoegd voor Economie. Deze evaluatie zal alleen betrekking hebben op de ontwikkeling van de prijs vanuit het oogpunt van alle gebruikers.

Het besluit werd aangepast aan de bemerkingen geformuleerd door de Raad van State in zijn advies 70.447/1 van 8 december 2021.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Economie en van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Sociale Zaken, Fr. VANDENBROUCKE

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Advies 70.447/1 van 8 december 2021 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques' Op 8 november 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Sociale Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 30 november 2021. De kamer was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Wouter PAS en Inge VOS, staatsraden, Michel TISON en Johan PUT, assessoren, en Greet VERBERCKMOES, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Barbara SPEYBROUCK, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Inge VOS, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 8 december 2021. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. STREKKING VAN HET ONTWERP 2. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt er vooreerst toe om de ecocheques op papieren drager af te schaffen, zodat vanaf 1 januari 2024 enkel nog elektronische ecocheques bestaan. Daartoe wordt artikel 19quater1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 'tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders' vervangen, waarbij de bestaande regeling in essentie wordt hernomen, behoudens wat betreft de bepalingen die betrekking hebben op ecocheques op papieren drager (artikel 1 van het ontwerp). De ecocheques op papieren drager kunnen nog tot 31 december 2021 worden uitgegeven en zijn geldig tot 31 december 2023 (artikel 2 van het ontwerp).

Voorts brengt het ontwerp wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 'tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco-, of consumptiecheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van de artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten houdende diverse bepalingen'.

Daarbij wordt artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0, dat de voorwaarden bepaalt die een uitgever cumulatief moet vervullen opdat hij kan worden erkend als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, vervangen door een bepaling waarin gesteld wordt dat om erkend te worden, de uitgever die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke (al dan niet gezamenlijk met andere actoren) moet voldoen aan de verordening (EU) 2016/6792 (artikel 4 van het ontwerp).

De overige wijzigingen aan het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 volgen uit de vervanging van artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 (artikel 3, 2°, van het ontwerp), en hangen samen met de vervanging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 (artikel 3, 1°, van het ontwerp), de afschaffing van het Sectoraal Comité voor de sociale zekerheid en de gezondheid (artikel 6 van het ontwerp), en de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (artikel 5 van het ontwerp).

Tot slot wordt bepaald dat een evaluatie door het Prijzenobservatorium zal worden uitgevoerd op verzoek van de minister van Economie (artikel 7 van het ontwerp).

Artikel 1 van het ontwerp treedt in werking op 1 januari 2022, terwijl de overige artikelen in werking treden de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (artikel 8 van het ontwerp).

RECHTSGROND 3.1. De artikelen 1 en 2 van het ontwerp vinden in beginsel rechtsgrond in artikel 14, § 2, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten 'tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders' en in artikel 23, tweede lid, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten 'houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers'.

In zoverre artikel 1 van het ontwerp evenwel de integrale vervanging van artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 behelst, valt op te merken dat voormelde bepalingen geen rechtsgrond kunnen bieden voor de vervanging van artikel 19quater, § 2, 4°, vijfde lid, zoals ingevoegd bij artikel 56 van de Programmawet van 20 december 2020, en welke bepaling bijgevolg formeel een wettelijk karakter heeft.

Artikel 1 van het ontwerp dient op dit punt dan ook te worden herzien. 3.2. De artikelen 3 tot 6 van het ontwerp vinden in beginsel rechtsgrond in de artikelen 184 en 185 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten 'houdende diverse bepalingen'. De verwijzing naar artikel 183 van diezelfde wet kan dan ook worden geschrapt.

Deze bepalingen van het ontwerp wijzigen voorts weliswaar bepalingen die zijn gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie type wet prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques sluiten 'tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques' die bijgevolg formeel eveneens een wettelijk karakter hebben, maar artikel 6 van voormelde wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie type wet prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques sluiten luidt als volgt: "De Koning kan de bij artikel 5 gewijzigde bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen." Voor de artikelen 3 tot 6 van het ontwerp kan dan ook bijkomend rechtsgrond worden gevonden in artikel 6 van voormelde wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie type wet prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques sluiten. 3.3. In zoverre artikel 7 van het ontwerp voorziet in een evaluatie door het Prijzenobservatorium, op verzoek van de minister bevoegd voor Economie, die alleen betrekking zal hebben op de ontwikkeling van de prijs, moet daarvoor worden gesteund op de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning (artikel 108 van de Grondwet), gelezen in samenhang met de artikelen 108, eerste lid, i)3, en 116, § 1,4 van de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten 'houdende sociale en diverse bepalingen'.

VORMVEREISTEN 4. Overeenkomstig artikel 184, § 1, van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten 'houdende diverse bepalingen' bepaalt de Koning de voorwaarden om als uitgever van maaltijd-, eco- en consumptiecheques in een elektronische vorm te worden erkend, de erkenningsprocedure, de controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden, de voorwaarden voor de intrekking van de erkenning, de procedure van waarschuwing en intrekking van de erkenning en de gevolgen van een intrekking, en dit na advies van onder meer de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Naast de vaststelling dat de rechtsgrond voorziet in een adviesverplichting bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waarvan de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten 'tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit' de rechtsopvolger is, blijkt ook uit de bepalingen van het ontwerp zelf dat het betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens in de mate dat het beoogt om de in artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 opgesomde voorwaarden inzake veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaraan cumulatief dient te worden voldaan opdat de uitgever als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zou kunnen worden erkend, te vervangen door een algemene verwijzing naar de verplichting om te voldoen aan de AVG. Artikel 36, lid 4, van de AVG, gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die verordening, voorziet in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten 'tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit', te raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking.5 Gevraagd of een advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit voorligt, antwoordde de gemachtigde: "Lors de la rédaction du projet d'arrêté royal 'modifiant diverses dispositions relatives aux écochèques électroniques', en date du 22 juin 2021, des questions ont été posées à l'autorité de protection des données (APD) concernant l'obligation de réalisation d'analyse d'impact relative à la protection des données comme prévue à l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit RGPD).

Les questions portaient sur la base légale de l'obligation concernant le projet d'arrêté royal 'modifiant diverses dispositions relatives aux écochèques électroniques', ainsi que sur la preuve de la réalisation de l'analyse d'impact.

L'APD a répondu à nos questions le 29 juin 2021 et leurs réponses ont été intégrées dans le projet d'arrêté royal 'modifiant diverses dispositions relatives aux écochèques électroniques' ainsi que dans son rapport au Roi." Uit geen der aan de Raad van State, afdeling Wetgeving, voorgelegde stukken blijkt evenwel dat aan voormelde adviesverplichting is voldaan. Uit nazicht van de gepubliceerde adviezen blijkt overigens ook niet dat op 29 juni 2021 een advies over het ontwerp is uitgebracht door de Gegevensbeschermingsautoriteit. Bijgevolg dient dit advies nog te worden ingewonnen.

Indien de aan de Raad van State voorgelegde tekst ten gevolge van het inwinnen van het voornoemde advies nog wijzigingen zou ondergaan,6 moeten de gewijzigde of toegevoegde bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, aan de afdeling Wetgeving worden voorgelegd.

ONDERZOEK VAN DE TEKST Aanhef 5. Gelet op hetgeen over de rechtsgrond werd opgemerkt, moet de aanhef worden aangevuld met een verwijzing naar artikel 108 van de Grondwet, de artikelen 108, eerste lid, i), en 116, § 1, van de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten 'houdende sociale en diverse bepalingen', en artikel 6 van de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie type wet prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques sluiten 'tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques'. Tevens kan de verwijzing naar artikel 183 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten worden geschrapt.

Artikel 1 6. Artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 werd het "laatst" gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2020. Artikel 3 7. Artikel 3, punt 1°, van het ontwerp vervangt de eerste zin ("Opdat de uitgever erkend zou kunnen worden dienen volgende functionele voorwaarden cumulatief te worden voldaan") van artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 als volgt: "Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van artikel 3, opdat de uitgever erkend zou kunnen worden dienen volgende functionele voorwaarden cumulatief te worden voldaan: ". Uit het verslag aan de Koning blijkt dat het de bedoeling is van de stellers van het ontwerp om aldus artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 aan te vullen met een verwijzing naar de naleving van de AVG. Zij gaan er daarbij echter aan voorbij dat luidens artikel 1, laatste zin, van datzelfde koninklijk besluit de in de artikelen 2 en 3 van dit besluit vastgestelde voorwaarden cumulatief dienen te worden nageleefd om erkend te kunnen worden. Artikel 3, punt 1°, van het ontwerp, betreft dan ook een overbodige wijziging die beter wordt geschrapt. 8. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 is het laatst gewijzigd bij de wet van "18 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten". Artikel 4 9.1. Artikel 4 van het ontwerp vervangt de in artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 opgesomde voorwaarden inzake veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaraan cumulatief dient te worden voldaan opdat de uitgever als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zou kunnen worden erkend, door een bepaling waarin gesteld wordt dat " [o]m erkend te worden, (...) de uitgever die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke (al dan niet gezamenlijk met andere actoren), [moet] voldoen aan de verordening (EU) 2016/679 (...)".

Luidens het verslag aan de Koning (p. 3 e.v.) volgt deze wijziging uit de afschaffing van het Sectoraal comité voor de sociale zekerheid en van de gezondheid dat overeenkomstig artikel 6, § 1, van het besluit in het kader van de erkenning voorafgaand advies diende te verstrekken voor wat betreft de in artikel 3 vermelde voorwaarden. Het verslag aan de Koning stelt voorts: "Om erkend te worden, moet de uitgever die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke (al dan niet gezamenlijk met andere actoren) een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren. Het beginsel van de verantwoordelijkheid is immers opgenomen in artikelen 5.2 en 24 van Verordening (EU) 2016/679." Daarbij wordt ook gewezen op de rechtstreekse werking van voormelde verordening en de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke die erin zijn vervat. 9.2. Gevraagd om verduidelijking bij deze bepaling, verschafte de gemachtigde nog de volgende toelichting: "L'article 4 du projet intègre la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit règlement RGPD). Ce dernier est d'application depuis le 25 mai 2018 (article 99 du règlement RGPD) et a un effet direct en Belgique. Cela signifie que le règlement RGPD doit déjà être respecté au sein de la législation nationale pour tout traitement de données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union (il s'agit d'une obligation continue). Le projet d'arrêté royal ne fait que rappeler les mesures qui sont déjà d'application en Belgique en vertu de l'effet direct du règlement européen.

L'autorité de protection des données (dit APD) est compétente pour traiter de toute plainte concernant le traitement des données et le respect du règlement RGPD par les éditeurs de chèques et titres-repas.

Pratiquement parlant, si l'APD est saisie d'une plainte contre un éditeur, ce sera à elle de fixer la sanction conformément au règlement RGPD. La personne responsable est la personne désignée par le règlement RGDP comme 'la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement'. Il est envisageable qu'il y ait plusieurs personnes responsables du traitement des données à caractère personnelles. Il appartient donc à chaque éditeur de chèques ou titres-repas de déterminer la ou les personnes responsable du traitement des données à caractère personnel en se basant sur ce que le règlement RGPD entend par personne(s) responsable(s).

Les éditeur de chèques ou titres-repas sont ceux qui disposent déjà de l'agrément sous l'application de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses." 9.3. Artikel 4 van het ontwerp, evenals de toelichting erbij in het verslag aan de Koning en de bijkomende toelichting door de gemachtigde, geven aanleiding tot meerdere opmerkingen. 9.4. Vooreerst kan het standpunt van de gemachtigde dat de ontworpen bepaling louter bepalingen in herinnering zou brengen die reeds in België van toepassing zijn ingevolge de rechtstreekse werking van de Europese verordening, niet worden bijgetreden. Zowel uit de artikelen 1 en 5, § 1, van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0, als uit het ontworpen artikel 3 zelf, blijkt immers uitdrukkelijk dat met deze bepaling een erkenningsvoorwaarde wordt opgelegd aan de uitgever, waardoor de niet-naleving van de verordening ook de intrekking van de erkenning tot gevolg kan hebben.7 9.5. Uit het ontworpen artikel 3 blijkt voorts niet duidelijk of de uitgever altijd de verwerkingsverantwoordelijke is, nu er sprake is van de uitgever "die optreedt" als verwerkingsverantwoordelijke. Dit blijkt evenmin uit de rechtsgrond biedende bepalingen. In het belang van de rechtszekerheid dient te worden geëxpliciteerd wie de verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitgifte van de betrokken cheques.

Ook rijst de vraag of met de toevoeging "al dan niet met andere actoren" iets anders wordt bedoeld dan hetgeen wordt bedoeld in artikel 4, 7), AVG, waarin het begrip "verwerkingsverantwoordelijke" als volgt wordt omschreven: "een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen".

Op beide punten behoeft de bepaling dan ook verdere verduidelijking. 9.6. Verder valt op te merken dat het huidige artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten08 een aantal voorwaarden opsomt inzake de verwerking van persoonsgegevens waaraan cumulatief dient te worden voldaan opdat de uitgever als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens erkend zou kunnen worden. Deze voorwaarden blijken onder meer betrekking te hebben op waarborgen aangaande de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijn van de betrokken gegevens.

Niet alle voorwaarden die hierin worden opgenomen, gelden zonder meer rechtstreeks op basis van de AVG, waarnaar het ontworpen artikel 3 verwijst. Behoudens de toegang tot het rijksregister, geregeld in artikel 184/1, blijken ook de artikelen 183 t.e.m. 185/1 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten 'houdende diverse bepalingen' aangaande de erkenning van uitgevers van elektronische cheques geen regeling te bevatten met betrekking tot de ermee verband houdende verwerking van persoonsgegevens.

Het komt de stellers van het ontwerp dan ook toe te onderzoeken of dit reeds elders wordt geregeld. Zo niet is er nood aan een regeling van die aspecten die niet door rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de AVG worden geregeld.

Daarbij dient er ook op te worden gewezen dat krachtens artikel 22 van de Grondwet voor elke verwerking van persoonsgegevens en, meer in het algemeen, voor elke schending van het recht op het privéleven, het formeel legaliteitsbeginsel dient te worden nageleefd.

Doordat artikel 22 van de Grondwet aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid voorbehoudt om vast te stellen in welke gevallen en onder welke voorwaarden afbreuk kan worden gedaan aan het recht op eerbiediging van het privéleven, waarborgt het aan elke burger dat geen enkele inmenging in dat recht kan plaatsvinden dan krachtens regels die zijn aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. Een delegatie aan een andere macht is evenwel niet in strijd met het wettelijkheidsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de "essentiële elementen" voorafgaandelijk door de wetgever vastgesteld zijn.

Bijgevolg moeten de "essentiële elementen" van de verwerking van persoonsgegevens in de wet zelf worden vastgelegd. In dat verband is de afdeling Wetgeving van oordeel dat ongeacht de aard van de betrokken aangelegenheid, de volgende elementen in beginsel "essentiële elementen" uitmaken : 1°) de categorie van verwerkte gegevens; 2°) de categorie van betrokken personen; 3°) de met de verwerking nagestreefde doelstelling; 4°) de categorie van personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens; en 5°) de maximumtermijn voor het bewaren van de gegevens9. 9.7. De tekst van artikel 4 van het ontwerp moet dan ook worden herzien in het licht van het voorgaande.

DE GRIFFIER, Greet VERBERCKMOES DE VOORZITTER, Marnix VAN DAMME _______ Nota 1 In dat artikel wordt het voordeel principieel beschouwd als loon en wordt vastgesteld onder welke voorwaarden dat niet het geval is. 2 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 'betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)', verder in het advies "AVG" genoemd. 3 Overeenkomstig deze bepaling heeft het INR "tot taak met de medewerking van de instellingen bedoeld in artikel 109, hierna geassocieerde instellingen genoemd, doch onder zijn eigen verantwoordelijkheid, de volgende economische statistieken, analyses en vooruitzichten op te stellen : (...) i) de prijsobservatie en -analyse". 4 Deze bepaling voorziet in de oprichting binnen het INR van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse dat bevoegd is voor de opdracht in artikel 108, eerste lid, i). 5 Zie GwH 14 januari 2021, nr. 2/2021, B.7.3. 6 Namelijk andere wijzigingen dan diegene waarvan in dit advies melding wordt gemaakt of wijzigingen die ertoe strekken tegemoet te komen aan hetgeen in dit advies wordt opgemerkt. 7 Artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0. 8 Artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 luidt als volgt: "Opdat de uitgever als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens erkend zou kunnen worden, dienen volgende voorwaarden inzake veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer cumulatief te worden voldaan: " 1° De uitgever zorgt voor een informaticasysteem dat permanent beschikbaar is. Buiten de onderhoudsintervallen moet het systeem beschikbaar zijn op het ogenblik waarop de werknemer de maaltijd-, eco- of consumptiechequerekening aanspreekt. De uitgever voorziet daartoe in een continuïteitsplan; 2° De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem zo is opgebouwd dat gegevens niet onrechtmatig gewijzigd of gewist kunnen worden;3° De uitgever waakt erover dat de gegevens enkel worden gebruikt voor de doeleinden die betrekking hebben op het beheren van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in elektronische vorm.De uitgever mag de gegevens evenmin meedelen aan derden, noch gebruiken voor profileringsdoeleinden; 4° De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem enkel gegevens verwerkt die toereikend, niet overmatig en dienend zijn voor de doeleinden die betrekking hebben op het beheren van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in elektronische vorm;5° De uitgever waakt erover dat het informaticasysteem de gegevens bewaart gedurende een periode gelijk aan de principetermijn voor de opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voorzien in artikel 42 van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;6° De maaltijd-, eco- of consumptiecheques in elektronische vorm worden aangesproken via een betrouwbare technologie. De uitgever zorgt voor een toegangssysteem dat belet dat onbevoegden toegang hebben tot het informaticasysteem; 7° De uitgever waakt erover dat elke toegang tot het informaticasysteem bewaard wordt;8° De uitgever zorgt voor een transparant informaticasysteem.In het bijzonder moet de werknemer overeenkomstig artikel 19bis, § 2, 8° en artikel 19quater, § 3, 2°, van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969 vóór het gebruik van de maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm op een eenvoudige manier gratis het saldo en de geldigheidsduur kunnen nagaan van de maaltijd-, eco- of consumptiecheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden. De werknemer wordt uiterlijk één week voor de vervaldatum van de maaltijd-, eco- of consumptiecheques in elektronische vorm, hiervan op de hoogte gebracht; 9° De uitgever houdt zich aan de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer." 9 Adv.RvS 68.936/AV van 7 april 2021 over een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 14 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie sluiten 'betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie', opm. 101 (Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 1951/1).

31 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 14, § 2;

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 23, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008;

Gelet op de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 108, eerste lid, i) gewijzigd bij de wet van 8 maart 2009, en artikel 116, § 1, vervangen bij de wet van 18 december 2015;

Gelet op de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten houdende diverse bepalingen, artikelen 184 tot 185, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie type wet prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques sluiten;

Gelet op de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie type wet prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques sluiten tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten houdende diverse bepalingen;

Gelet op het advies nr. 2.078, nr. 2.172 en nr. 2.241 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven respectievelijk op 27 februari 2018, 30 juni 2020 en 28 september 2021;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juli 2021 en op 2 september 2021;

Gelet op het advies nr. 2021-2600 van de Bijzondere raadgevende commissie Verbruik, gegeven op 14 september 2021;

Gelet op het advies nr. 863-2021 van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, gegeven op 21 september 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 14 september 2021;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 70.447/1 van de Raad van State, gegeven op 8 december 2021 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit nr. 35/2022, gegeven op 16 februari 2022;

Op de voordracht van de Minister van Economie en van Werk en de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "ecocheques afgeleverd op papieren drager of in een elektronische vorm" vervangen door de woorden "elektronische ecocheques";b) in paragraaf 2, 2°, tweede lid, worden de woorden "De ecocheques in elektronische vorm" vervangen door de woorden "De elektronische ecocheques";c) in paragraaf 2, 4°,worden het eerste, tweede, vierde en zesde lid opgeheven;d) in paragraaf 2, 4°, derde lid, worden de woorden "Indien de ecocheque een elektronische vorm heeft, is de geldigheidsduur ook beperkt" vervangen door de woorden "De elektronische ecocheque heeft een geldigheidsduur beperkt";e) in hetzelfde lid van de Nederlandstalige versie wordt het woord "hij" opgeheven;f) in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 6° vervangen als volgt: "6° Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende ecocheques mag niet meer bedragen dan 250 euro per jaar en per werknemer.De Koning kan het bedrag van 250 euro aanpassen op basis van een unaniem advies van de Nationale Arbeidsraad;"; f) de paragraaf 2 wordt aangevuld met de bepalingen onder 7° tot 10°, luidende: "7° Het brutobedrag van de ecocheques in een elektronische vorm wordt vermeld op de afrekening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers;8° Vóór het gebruik van de ecocheques in een elektronische vorm kan de werknemer het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de ecocheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden;9° De ecocheques in een elektronische vorm kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door een uitgever gezamenlijk erkend door de minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Zelfstandigen en de minister bevoegd voor Economische Zaken, zoals bepaald in bovenvermeld koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0;10° Het gebruik van de ecocheques in een elektronische vorm mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te stellen bij collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsvlak, of in het arbeidsreglement wanneer de keuze voor ecocheques in een elektronische vorm geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst.In ieder geval kan de kost van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden indien in de onderneming zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische ecocheques worden toegekend. Indien in de onderneming echter enkel elektronische ecocheques worden toegekend, mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan 5 euro."; g) de paragraaf 2 wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Alle ecocheques in een elektronische vorm die niet voldoen aan alle in deze paragraaf opgesomde voorwaarden worden als loon beschouwd. Ecocheques in een elektronische vorm, uitgegeven door een uitgever wiens erkenning werd ingetrokken of vervallen is overeenkomstig de bepalingen van bovenvermeld koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0, blijven geldig tot de vervaldag van hun geldigheidsduur."; h) de paragraaf 3, ingevoegd bij koninklijk besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten1, wordt opgeheven.

Art. 2.Ecocheques op papieren drager kunnen tot 31 december 2021 worden uitgegeven en zijn geldig tot 31 december 2023.

Art. 3.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten0 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten houdende diverse bepalingen, laatst gewijzigd bij de wet van 30 juli 2020, worden de woorden "de artikelen 2 en 3" vervangen door de woorden "artikel 2".

Art. 4.In artikel 2 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij de wet van 18 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de eerste zin "Opdat de uitgever erkend zou kunnen worden dienen volgende functionele voorwaarden cumulatief te worden voldaan: " vervangen als volgt: "Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van artikel 3, opdat de uitgever erkend zou kunnen worden dienen volgende functionele voorwaarden cumulatief te worden voldaan: ";2° in de bepalingen onder 6° et 7° worden de woorden "derde lid," opgeheven.

Art. 5.Artikel 3 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie type wet prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 3.De uitgevers (al dan niet gezamenlijk met andere actoren) worden erkend als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. De uitgevers mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de organisatie en het beheer van het systeem van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm. Zij mogen deze gegevens niet aan derden meedelen, noch gebruiken voor profilering of commerciële doeleinden.

In het kader van de organisatie en het beheer van het systeem van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm, verwerken de uitgevers de volgende categorieën van persoonsgegevens: - identificatiegegevens van de werknemer: de naam en de voornaam, het postadres, het privé- en/of beroepse-mailadres, het vast telefoonnummer, het mobiel telefoonnummer, het IdentificatieNummer Sociale Zekerheid (INSZ); - gegevens over de kenmerken van de werknemer: de aanspreektitel, het geslacht, de geboortedatum, de taal, de naam van de huidige en vroegere werkgever(s) van de werknemer, met inbegrip van gegevens over in- en uitdiensttreding bij de werkgever; - gegevens met betrekking tot de verwerking van de bestelling van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm: de hoeveelheid uitgegeven cheques, de nominale waarde van de cheques, de geldigheidsduur van de cheques, de plaats van distributie en levering van de drager, het nummer van de drager, het personeelsnummer; - gegevens met betrekking tot transacties die de bankverrekening mogelijk maken tussen de rekening van de handelaar en de rekening van de begunstigde; - gegevens over incidenten die zich tijdens het gebruik van maaltijd-, eco- of consumptiecheques kunnen voordoen.

De uitgevers waken erover dat het informaticasysteem de gegevens bewaart gedurende een periode gelijk aan de principetermijn voor de opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voorzien in artikel 42 van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Art. 6.In artikel 4, derde lid, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie" vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning".

Art. 7.In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "in de artikelen 2 en 3" vervangen door de woorden "in artikel 2".

Art. 8.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie type wet prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "en na voorafgaand advies van de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal comité voor de sociale zekerheid en van de gezondheid voor wat betreft de voorwaarden in artikel 3" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "alsook het Sectoraal comité voor de sociale zekerheid en de gezondheid" opgeheven.

Art. 9.In artikel 6/1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie type wet prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques sluiten, worden de woorden "in de artikelen 2 en 3 van dit besluit" vervangen door de woorden " in artikel 2 van dit besluit".

Art. 10.In artikel 6/2, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 18 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten, worden de woorden "van de artikelen 2 en 3 van dit besluit" vervangen door de woorden "van artikel 2 van dit besluit".

Art. 11.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "de artikelen 2 en 3" vervangen door de woorden " artikel 2".

Art. 12.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het tweede streepje opgeheven.

Art. 13.Een evaluatie zal worden uitgevoerd door het Prijzenobservatorium op verzoek van de minister bevoegd voor Economie.

Deze evaluatie zal alleen betrekking hebben op de ontwikkeling van de prijs.

Art. 14.Artikel 1 treedt in werking op 1 januari 2022.

De overige artikelen treden in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 15.De minister bevoegd voor Economie en Werk en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 maart 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Sociale Zaken, Fr. VANDENBROUCKE

^