Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 1998
gepubliceerd op 25 december 1998

Koninklijk besluit betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1998014322
pub.
25/12/1998
prom.
12/11/1998
ELI
eli/besluit/1998/11/12/1998014322/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, inzonderheid op artikel 84, lid 2, gewijzigd bij de Europese Akte van 17 en 28 februari 1986, goedgekeurd bij de wet van 7 augustus 1986;

Gelet op de Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996, betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap;

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 6, § 1er, X 7°;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door artikel 23 van de Richtlijn 96/67/EG die bepaalt dat de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden voor uiterlijk op 24 oktober 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State over de bevoegdheid gegeven op 22 september 1998 door de verenigde kamers en op 28 september 1998 door de vierde kamer;

Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Toepassingsgebied

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Definities

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit hebben de termen en uitdrukkingen hieronder aangegeven volgende begripsomschrijvingen : 1° Openbare overheid : de Minister die het bestuur van de luchtvaart onder zijn bevoegdheid heeft.2° Luchthavenbeheerder : de instantie die al dan niet in combinatie met andere activiteiten, aan de nationale wetof regelgeving de taak ontleent om de luchthaveninfrastructuur te beheren en de activiteiten van de verschillende op de luchthavens aanwezige ondernemingen te coördineren en te controleren. Indien de luchthavenbeheerder onder toezicht of zeggenschap van een openbare overheid staat, dient deze instantie, in het kader van de wettelijke verplichtingen die op haar rusten, toe te zien op de toepassing van dit besluit. 3° Gebruiker van de luchthaven : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die vanaf of naar een Belgische luchthaven door de lucht passagiers, post en/of vracht vervoert.4° Grondafhandeling : de diensten die op de luchthaven aan een gebruiker worden verleend, zoals beschreven in de bijlage.5° Zelfafhandeling : situatie waarbij een gebruiker zichzelf rechtstreeks één of meer categorieën afhandelingsdiensten verleent en met derden geen enkel contract, hoe ook genaamd, dat de verlening van dergelijke diensten tot doel heeft, afsluit.Voor de toepassing van deze definitie worden gebruikers onderling niet als derden aangemerkt : - als de één een meerderheidsbelang in de ander heeft, of - als eenzelfde entiteit in elk van beide een meerderheidsbelang heeft. 6° Verlener van grondafhandelingsdiensten : iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan derden een of meer categorieën grondafhandelingsdiensten verleent. Scheiding van activiteiten

Art. 3.§ 1. De luchthavenbeheerder, de gebruiker of de dienstverlener die grondafhandelingsdiensten verleent, dient een overeenkomstig de heersende handelspraktijk strikte boekhoudkundige scheiding aan te brengen tussen de aan de levering van deze diensten verbonden activiteiten en zijn overige activiteiten. § 2. Op de naleving van deze boekhoudkundige scheiding zal worden toegezien door een onafhankelijke controleur die wordt aangesteld door de Minister die met het bestuur van de luchtvaart is belast. De door deze opdracht meegebrachte kosten worden verhaald op de in § 1 bedoelde dienstverleners. Deze controleur moet er eveneens op toezien dat er geen geldstroom vloeit tussen de activiteiten van de luchthavenbeheerder als luchthavenautoriteit en zijn grondafhandeling.

Het gebruikerscomité

Art. 4.§ 1. Er zal een gebruikerscomité opgericht worden voor de luchthaven samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers of uit representatieve gebruikersorganisaties. § 2. Elke gebruiker heeft het recht in dit comité zitting te nemen of desgewenst zich daar te laten vertegenwoordigen door een organisatie die hij met deze taak belast.

Afhandelingsdiensten ten behoeve van derden

Art. 5.§ 1. Elke verlener van grondafhandelingsdiensten gevestigd in de Europese Unie heeft vrije toegang tot de markt voor de verlening van grondafhandelingsdiensten aan derden, onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in § 2. § 2. Het aantal toegestane dienstverleners zal tot twee beperkt worden voor volgende categoriëen afhandelingsdiensten : - bagageafhandeling; - platformafhandeling; - brandstof en olielevering; - vracht- en postafhandeling voor wat betreft de fysieke afhandeling van vracht en post tussen het luchthavengebouw en het vliegtuig, zowel bij aankomst en vertrek als bij transitvluchten.

De luchthavengebruikers zullen in dat geval een effectieve keuze hebben tussen de toegestane dienstverleners. § 3. Onverminderd de bepalingen onder § 2, bepaalt de openbare overheid het maximum aantal toegestane dienstverleners voor elke categorie diensten. § 4. Ten minste één van de toegestane dienstverleners zal niet rechtstreeks of onrechtstreeks onder zeggenschap vallen van de luchthavenbeheerder, noch van een gebruiker die meer dan 25 % van de op de luchthaven geregistreerde passagiers of vracht heeft vervoerd in de loop van het jaar voorafgaande aan dat waarin die dienstverleners worden geselecteerd, noch van een entiteit die rechtsreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefent over of onder de zeggenschap valt van de luchthavenbeheerder of van een dergelijke gebruiker. § 5. Afgezien van voorafgaande bepalingen kan de luchthavenbeheerder zelf grondafhandelingsdiensten verlenen of hiertoe toestemming geven aan een dienstverlenende onderneming, voor zover : - de luchthavenbeheerder rechtstreeks of indirect zeggenschap heeft over deze onderneming; - deze onderneming rechtstreeks of indirect zeggenschap heeft over de luchthavenbeheerder.

Zelfafhandeling

Art. 6.§ 1. Het vrij verrichten van zelfafhandelingsdiensten is gewaarborgd behoudens de beperkingen voorzien in § 2. § 2. Voor de volgende categorieën afhandelingsdiensten : - bagageafhandeling; - platformafhandeling; - brandstof en olielevering; - vracht- en postafhandeling voor wat betreft de fysieke afhandeling van vracht en post tussen het luchthavengebouw en het vliegtuig, zowel bij aankomst en vertrek als bij transitvluchten, kan de luchthavenbeheerder evenwel zelfhandeling tot twee gebruikers reserveren, mits deze op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria worden geselecteerd.

Gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen

Art. 7.§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 5 en 6, kan de luchthavenbeheerder aan zichzelf of aan een andere entiteit het beheer voorbehouden van de gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen die bestemd zijn voor het verlenen van grondafhandelingsdiensten en die wegens hun complexiteit, kosten of gevolgen voor het milieu, niet kunnen worden verdeeld of opgesplitst, zoals de systemen voor het sorteren van bagage, ijzelbestrijding, waterzuivering of brandstofdistributie. Hij kan het gebruik van deze infrastructuurvoorzieningen door de verleners van grondafhandelingsdiensten en door de gebruikers die voor zelfafhandeling zorgen, verplicht stellen. § 2. Deze infrastructuurvoorzieningen zullen op transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze worden beheerd en zodanig dat dit beheer geen belemmering vormt voor de toegang, binnen de voor de toepassing van dit besluit gestelde grenzen, van de verleners van grondafhandelingsdiensten en de gebruikers die voor zelfafhandeling zorgen.

Afwijkingen

Art. 8.§ 1. Wanneer het op de luchthaven door specifieke belemmeringen wat de beschikbare ruimte of capaciteit betreft, met name wegens overconcentratie en de bezettingsgraad van de oppervlakte, onmogelijk is de markt en/of de uitoefening van zelfafhandeling open te stellen tot het door dit besluit voorgeschreven niveau, kan de betrokken luchthavenbeheerder besluiten : a) het aantal dienstverleners voor een of meer andere categorieën grondafhandelingsdiensten dan die welke in artikel 5, lid 2, worden bedoeld, op een luchthaven in zijn totaliteit of een deel ervan te beperken;in dat geval gelden de bepalingen van artikel 5, leden 2 en 3; b) een of meer van de in artikel 5, lid 2, bedoelde categorieën grondafhandelingsdiensten voor één dienstverlener te reserveren;c) voor andere categorieën dan bedoeld in artikel 6 lid 2, zelfafhandeling voor een beperkt aantal gebruikers te reserveren, mits deze op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria worden gekozen;d) zelfhandeling voor de in artikel 6, lid 2, bedoelde categorieën grondafbandelingsdiensten te verbieden of tot één gebruiker te beperken. § 2. Ieder uit hoofde van lid 1 genomen afwijkingsbesluit : a) vermeldt de categorie(ën) diensten waarvoor een afwijking worden toegestaan en de specifieke belemmeringen wat de beschikbare ruimte of capaciteit betreft die de afwijking rechtvaardigen;b) gaat vergezeld van een plan van passende maatregelen dat erop gericht is deze belemmeringen weg te nemen. Voorts mag de afwijking : i) niet onnodig afbreuk doen aan de doelstellingen van deze richtlijn; ii) niet leiden tot concurrentieverstoringen tussen dienstverleners en/of gebruikers die zelfafhandeling verrichten; iii) geen grotere omvang hebben dan noodzakelijk; c) de luchthavenbeheerder stelt de Europese Commissie ten minste drie maanden voordat een afwijking die zij op grond van § 1 toekent van kracht wordt, van die afwijking en van de redenen die die afwijking rechtvaardigen, in kennis. § 3. De door de luchthavenbeheerder op grond van § 1 toegekende afwijkingen mogen niet langer dan drie jaar gelden, behalve de afwijkingen die krachtens § 1, onder b), zijn verleend. Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van dat tijdvak moet de luchthavenbeheerder over elk verzoek om afwijking een nieuw besluit nemen waarvoor eveneens de in dit artikel vermelde procedure geldt.

De op grond van § 1, onder b), toegekende afwijkingen mogen niet langer van twee jaar gelden. Op basis van het bepaalde in § 1 kan een luchthavenbeheerder evenwel de Commissie verzoeken om deze periode met nog eenmaal twee jaar te verlengen.

Selectie van dienstverleners

Art. 9.§ 1. De luchthavenbeheerder neemt de nodige maatregelen voor het organiseren van een selectieprocedure voor dienstverleners waaraan toestemming wordt verleend om op de luchthaven grondafhandelingsdiensten te verrichten, wanneer hun aantal in de in artikel 5, §§ 2 of 3, of in artikel 8 bedoelde gevallen wordt beperkt.

Bij deze procedure dienen de volgende beginselen te worden nageleefd : a) ingeval de luchthavenbeheerder bepaalt dat een taakomschrijving of technische specificaties moeten worden opgesteld waaraan deze dienstverleners moeten voldoen, worden deze taakomschrijving of deze specificaties na voorafgaande raadpleging van het gebruikerscomité opgesteld.De in deze taakomschrijving of in deze technische specificaties vastgestelde selectiecriteria dienen relevant, objectief, transparant en niet-discriminerend te zijn; b) er moet worden aanbesteed, welke aanbesteding in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen wordt bekendgemaakt en waarop iedere geïnteresseerde dienstverlener mag inschrijven;c) de dienstverleners worden gekozen : i) na overleg met het gebruikerscomité door de luchthavenbeheerder, indien deze : - geen soortgelijke grondafhandelingsdiensten verleent; - rechtstreeks noch onrechtstreeds zeggenschap heeft over een onderneming die dergelijke diensten verleent, en - geen enkel belang in een dergelijke onderneming heeft; ii) door de bevoegde autoriteiten die onafhankelijk zijn van de luchthavenbeheerder, na overleg met het gebruikerscomité, en met de luchthavenbeheerders; d) de dienstverleners worden geselecteerd voor maximaal zeven jaar;e) wanneer de dienstverlener zijn activiteit staakt voor het verstrijken van het tijdvak waarvoor hij is geselecteerd, wordt volgens dezelfde procedure tot vervanging overgegaan. § 2. Wanneer het aantal dienstverleners op grond van artikel 5, § 2, of van artikel 8 wordt beperkt, kan de luchthavenbeheerder zelf grondafhandelingsdiensten verlenen, zonder dat hij aan de in lid 1 vastgestelde selectieprocedure wordt onderworpen. De beheerder mag een dienstverlenende onderneming, zonder deze aan die procedure te onderwerpen, toestemming geven om op de desbetreffende luchthavengrondafhandelingsdiensten te verlenen : - indien hij rechtstreeks of indirect zeggenschap over deze onderneming heeft, of - indien deze onderneming rechtstreeks of indirect zeggenschap over de beheerder heeft. § 3. De beheerder stelt het gebruikerscomité in kennis van de overeenkomstig dit artikel genomen besluiten.

Overleg

Art. 10.Er wordt een procedure van verplicht overleg over de toepassing van deze richtlijn ingesteld tussen de luchthavenbeheerder, het gebruikerscomité en de dienstverlenende ondernemingen. Dit overleg heeft met name betrekking op de prijzen van de diensten waarvoor ter toepassing van artikel 8, een afwijking is toegekend, en op de organisatie van de levering hiervan. Dit overleg dient ten minste eenmaal per jaar plaats te vinden.

Erkenning

Art. 11.§ 1. Behoudens de gevallen voorzien in artikel 9, § 1 en 2, is de activiteit van een verlener van grondafhandelingsdiensten of een zelfafhandelende gebruiker op de luchthaven onderworpen aan de erkenning van een overheidsinstantie die geen bindingen heeft met de luchthavenbeheerder.

De criteria voor het verlenen van deze erkenning dienen betrekking te hebben op een gezonde financiële situatie en op voldoende verzekeringsdekking, op de veiligheid of de beveiliging van de installaties, luchtvaartuigen, uitrusting of personen, alsmede op de bescherming van het milieu, en op de naleving van de relevante sociale wetgeving.

Ten aanzien van deze criteria dienen de volgende beginselen in acht te worden genomen : a) zij dienen op niet-discriminerende wijze op de verschillende dienstverleners en gebruikers te worden toegepast;b) zij dienen verband te houden met het nagestreefde doel;c) zij mogen niet leiden tot feitelijke vermindering van de toegang tot de markt of zelfafhandeling tot een lager niveau dan in dit besluit. Deze criteria moeten openbaar worden gemaakt en de dienstverlener of zelfafhandelende gebruiker dient van tevoren van de procedure voor het verlenen van de erkenning in kennis te worden gesteld. § 2. De erkenning mag slechts worden onthouden of ingetrokken, indien de verlener van grondafhandelingsdiensten of de zelfafhandelende gebruiker om redenen die hem zijn aan te rekenen, niet voldoet aan de criteria van § 1.

De redenen voor weigering of intrekking dienen aan de betrokken dienstverlener of de betrokken gebruiker en aan de beheerder ter kennis te worden gebracht.

Gedragsregels

Art. 12.De luchthavenbeheerder kan : - verbieden dat een dienstverlener zijn activiteiten uitoefent of dat een gebruiker voor zelfafhandeling zorgt, indien de betrokken dienstverlener of gebruiker de regels die zij hem hebben opgelegd om het goed functioneren van de luchthaven te waarborgen, niet naleeft.

Ten aanzien van deze regels dienen de volgende beginselen in acht te worden genomen : a) zij dienen op niet-discriminerende wijze op de verschillende dienstverleners en gebruikers te worden toegepast;b) zij dienen verband te houden met het nagestreefde doel;c) zij mogen niet leiden tot feitelijke vermindering van de toegang tot de markt of zelfafhandeling tot een lager niveau dan in dit besluit bepaald; - met name de dienstverleners die afhandelingsdiensten op de luchthaven verrichten, verplichten om op billijke en niet-discriminerende wijze deel te nemen aan de vervulling van de verplichtingen tot het verlenen van openbare diensten, met name wat de waarborging van de continuïteit van de diensten betreft.

Toegang tot voorzieningen

Art. 13.§ 1. De toegang tot de luchthavenvoorzieningen is gegarandeerd voor de dienstverleners en de gebruikers die voor zelfafhandeling wensen te zorgen, voor zover deze toegang voor hen noodzakelijk is om hun activiteiten uit te oefenen. De voorwaarden ten aanzien van deze toegang dienen relevant, objectief, transparant en niet-discriminerend te zijn. § 2. De voor grondafhandeling beschikbare ruimten op de luchthaven moeten worden verdeeld over de verschillende dienstverleners en de verschillende gebruikers die voor zelfhandeling zorgen, met inbegrip van de nieuwkomers, voor zover dit nodig is voor het uitoefenen van hun rechten en teneinde een daadwerkelijke en eerlijke concurrentie te bewerkstelligen op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discrimineerde regels en criteria. § 3. Wanneer voor de toegang tot de luchthavenvoorzieningen een vergoeding moet worden betaald, wordt deze vastgesteld op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria.

Veiligheid en beveiliging

Art. 14.De bepalingen van dit besluit laten de specifieke wetgevingen op het gebied van openbare orde, veiligheid en beveiliging van de luchthavens onverlet.

Wederkerigheid

Art. 15.§ 1. De luchthavenbeheerder kan ten aanzien van de gebruikers uit een niet-Lidstaat van de Europese Unie de rechten, voortvloeiend uit het artikel 5, weigeren, schorsen of intrekken, indien blijkt dat de gebruikers in België gevestigd, in die bepaalde Staat niet van een gelijkwaardige behandeling genieten. § 2. De betrokken luchthavenbeheerder brengt elke schorsing of intrekking van rechten of verplichtingen ter kennis van de Europese Commissie.

Inwerkingtreding

Art. 16.Dit besluit treed in werking de dag waarop het in het Belgisch staatsblad wordt bekendgemaakt met uitzondering van artikel 5, § 1 en 2 dat in werking treedt op l januari 1999.

Uitvoering

Art. 17.Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

Bijlage Lijst van grondafhandelingsdiensten 1. Administratieve grondafhandeling en supervisie omvat : 1.1. vertegenwoordiging bij en contacten met de plaatselijke autoriteiten of enige andere persoon, het verrichten van betalingen voor rekening van de gebruiker en verstrekking van ruimten voor diens vertegenwoordigers; 1.2. toezicht op de belading, berichten en telecommunicatie; 1.3. verwerking, opslag, behandeling en administratie van de vracht; 1.4. elke andere supervisiedienst voor, gedurende of na de vlucht en elke andere door de gebruiker gevraagde administratieve dienst. 2. Passagiersafhandeling omvat elke vorm van assistentie van passagiers bij vertrek, bij aankomst, op doorreis, bij het overstappen binnen of buiten de luchthaven, met name bij de controle van de tickets en de reisdocumenten, de registratie van bagage en het vervoer hiervan tot aan de sorteersystemen.3. De bagageafhandeling omvat de behandeling van bagage in de sorteerruimte, het sorteren hiervan, het voorbereiden voor verstrek, het laden op uitladen uit de systemen die bestemd zijn om deze van het vliegtuig naar de sorteerruimte te brengen en omgekeerd en het vervoer van bagage van de sorteerruimte tot in de distributieruimte. 4. Vracht- en postafhandeling omvat : 4.1. voor vracht, zowel bij uitvoer als bij invoer of bij transit, de fysieke behandeling van de vracht, de behandeling van de bijbehorende documenten, de douaneformaliteiten en elke tussen partijen overeengekomen of door de omstandigheden vereiste conservatoire maatregel; 4.2. voor post, zowel bij aankomst als bij vertrek, de fysieke behandeling van de post, de behandeling van de bijbehorende documenten en alle tussen partijen overeengekomen of door de omstandigheden vereiste conservatoire maatregelen. 5. Platformafhandeling omvat : 5.1. het geleiden op de grond van het vliegtuig bij aankomst en bij vertrek (*); 5.2. assistentie bij het parkeren van het vliegtuig en het verstrekken van de benodigde middelen (*); 5.3. de verbindingen tussen het vliegtuig en de dienstverlener op het platform (*); 5.4. het beladen en lossen van het vliegtuig, met inbegrip van het verstrekken en inzetten van de benodigde middelen, alsmede het vervoer van bemanning en passagiers tussen het vliegtuig en het luchthavengebouw, alsmede het vervoer van bagage tussen het vliegtuig en het luchthavengebouw; 5.5. assistentie bij het taxiën van het vliegtuit en verstrekking van de hiervoor benodigde middelen; 5.6. verplaatsing van het vliegtuig zowel bij aankomst als bij vertrek, de levering en de toepassing van de benodigde middelen; 5.7. het vervoer, het inladen in en het uitladen uit het vliegtuig van voedsel en dranken. 6. Vliegtuigservicing omvat : 6.1. het schoonmaken van de buitenkant en de binnenkant van het vliegtuig, toilet- en waterservice; 6.2. de klimaatregeling en de verwarming van de cabine, de verwijdering van sneeuw en ijs op het vliegtuig, het ijsvrij maken van het vliegtuig; 6.3. de inrichting van de cabine met behulp van cabine-uitrusting en de opslag van die uitrusting. 7. Brandstof- en olievering omvat : 7.1. het organiseren en uitvoeren van het vol- en bijtanken van brandstof, met inbegrip van de opslag hiervan, het toezicht op de kwaliteit en kwantiteit van de leveringen; 7.2. het voltanken met olie en andere vloeistoffen. 8. Lijnonderhoud omvat : 8.1. regelmatige handelingen vóór de vlucht; 8.2. specifieke door de gebruiker verlangde handelingen; 8.3. de levering en het beheer van het benodigde onderhoudsmaterieel en de reserveonderdelen; 8.4. het aanvragen of reserveren van een plaats waar het vliegtuig kan worden geparkeerd en/of een hangar om het onderhoud te verrichten. 9. Vluchtafhandeling en administratie van cabinepersoneel omvat : 9.1. de voorbereiding van de vlucht op de luchthaven waarvan het vliegtuig vertrekt of op enige andere plaats; 9.2. vluchtafhandeling, indien nodig met inbegrip van verandering van de vluchtroute; 9.3. afhandeling na de vlucht; 9.4. administratie van de bemanning. 10. Grondtransportafhandeling omvat : 10.1. het organiseren en uitvoeren van het vervoer van passagiers, bemanning, bagage, vracht en post tussen verschillende stationsgebouwen op dezelfde luchthaven, maar met uitzondering van enig transport tussen het vliegtuig en enig ander punt binnen dezelfde luchthaven; 10.2. elk speciaal vervoer waarom door de gebruiker wordt verzocht. 11. Catering omvat : 11.1. de contacten met de leveranciers en de administratieve verwerking; 11.2. het opslaan van voedsel, dranken en de voor het bereiden hiervan benodigde hulpmiddelen; 11.3. het schoonmaken van het toebehoren; 11.4. het voorbereiden en leveren van het materieel en de voedingsmiddelen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN _______ Nota (1) Gedr.St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/1, blz. 13; Gedr. St., Senaat, 1992-1993, nr. 558-8, blz. 412; Arbitragehof, 18 januari 1996, nr. 5/96, Belgisch Staatsblad van 2 februari 1996. (2) Zie in dezelfde zin, in verband met de loodsdiensten genoemd in artikel 6, § 1, X, 9°, van de bijzondere wet : Arbitragehof, 16 januari 1997, nr.2/97, Belgisch Staatsblad van 5 februari 1997. (3) Zie Arbitragehof, voormeld arrest nr.2/97, punt B.4.2. (1) Men vergelijke met de verdeling van de bevoegdheden voor de havens (Arbitragehof, voormeld arrest nr.5/96, punten B.3.1. tot B.3.3.).

^