Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012017
pub.
04/08/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MEI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013 Toekenning van maaltijdheques (Overeenkomst geregistreerd op 9 augustus 2013 onder het nummer 116509/CO/102.05) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen.

Onder "werknemers" worden de werklieden en de werksters verstaan.

Onderwerp van de overeenkomst

Art. 2.Deze overeenkomst wordt gesloten in het kader van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 genomen ter uitvoering van de wet van 27 juni 1969, tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers. Zij wordt opgesteld rekening houdend met de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998022085 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten betreffende de maaltijdcheques.

Aantal toegekende maaltijdcheques

Art. 3.Het aantal toegekende maaltijdcheques is gelijk aan het aantal dagen in de loop waarvan de werknemer effectief arbeidsprestaties heeft geleverd.

Worden gelijkgesteld : de dagen van vakbondsopleidingen, van beroepsopleiding,...

Art. 4.Elke maand wordt het maximum aantal dagen prestaties van de maand verminderd met het aantal dagen afwezigheid die dus geen recht geven op een maaltijdcheque.

In aanmerking te nemen afwezigheidsdagen : - jaarlijkse vakantie; - feestdagen; - kort verzuim; - ziekte; - arbeidsongeval; - andere afwezigheden.

Art. 5.Voor de uren die worden gepresteerd boven de gemiddelde dagelijkse duur die 7,2 uren bedraagt, zal de maaltijdcheque die wordt verdiend door deze bijkomende prestaties worden toegekend op het ogenblik van de recuperatie van de compensatierustdag.

In geval van prestaties van overuren zal de maaltijdcheque verdiend voor deze uren worden toegekend op het ogenblik van de recuperatie van deze overuren.

Art. 6.Regularisatie a) Driemaandelijks Om het aantal maaltijdcheques van het afgelopen trimester te bepalen, deelt men het aantal gepresteerde uren door 7,2.b) Jaarlijks In december wordt een regularisatie uitgevoerd voor elke werknemer zodat een volledig arbeidsjaar, dat de compensatierustdagen in aanmerking neemt voor de arbeidsduur (zonder ziekte of ander type afwezigheid), recht geeft op een maximum van 231 maaltijdcheques. Bedrag van de maaltijdcheques

Art. 7.De nominale waarde van de maaltijdcheque bedraagt 4 EUR sinds 1 januari 2012, waarvan 1,09 EUR ten laste van de werknemer en 2,91 EUR ten laste van de werkgever.

Vanaf 1 juli 2013, wordt de nominale waarde van de maaltijdcheque op 5,50 EUR gebracht en dit voor onbepaalde tijd, waarvan 1,09 EUR ten laste van de werknemer en 4,41 EUR ten laste van de werkgever.

De begunstigde geeft aan de werkgever de toestemming om 1,09 EUR per ontvangen cheque af te trekken van zijn salaris. De individuele rekening vermeldt de toekenning van de maaltijdcheques, alsook het aantal maaltijdcheques, en het brutobedrag ervan, verminderd met het persoonlijk aandeel van de werknemer.

Andere toekenningsmodaliteiten

Art. 8.Maaltijdcheques worden toegekend aan de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of met een overeenkomst voor bepaalde tijd.

Bijgevolg is deze overeenkomst ook van toepassing op de uitzendkrachten.

Op de cheque staat duidelijk vermeld dat de geldigheid ervan beperkt is tot 3 maanden en dat hij enkel kan worden gebruikt voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van voedingsmiddelen die klaar zijn voor consumptie.

De maaltijdcheques worden maandelijks bezorgd.

De maaltijdcheques die verschuldigd zijn voor een bepaalde kalendermaand, moeten in één keer door de werkgever aan de werknemer worden bezorgd, uiterlijk tijdens de volgende maand.

Duur van de overeenkomst

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14 april 2011 in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques, geregistreerd onder het nummer 104285/CO/102.05.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^