Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 28 april 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023200253
pub.
28/04/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022 Werkgeversbijdrage aan het "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" (Overeenkomst geregistreerd op 15 juli 2022 onder het nummer 174145/CO/327.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de beschutte werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

Onder "werknemers" verstaat men : zowel de mannelijke als de vrouwelijke arbeiders en bedienden.

Onder "werkgevers" worden de beschutte werkplaatsen verstaan. HOOFDSTUK II. - Bijdrage

Art. 2.In dit kader wordt - in uitvoering van hoofdstuk III, artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 houdende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" - aldus een werkgeversbijdrage ingevoerd ten belope van : - 0,44 pct. van de trimestriële brutoloonmassa in kwartaal 3 en kwartaal 4 2022; - 0,60 pct. vanaf kwartaal 1 2023.

Deze bijdrage wordt geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die het op haar beurt zal doorstorten aan voornoemd fonds voor bestaanszekerheid. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019 betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling", registratienummer 152039/CO/327.01, en treedt in werking op 1 juli 2022 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door elke partij mits een opzeggingstermijn van 3 maanden betekend door middel van een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatse, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 maart 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^