Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juli 2021
gepubliceerd op 19 augustus 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2018 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021202770
pub.
19/08/2021
prom.
12/07/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

12 JULI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2018 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex (geregistreerd op 28 november 2018 onder het nummer 149219/CO/121 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 januari 2019, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2019) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2018 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex (geregistreerd op 28 november 2018 onder het nummer 149219/CO/121 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 januari 2019, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2019).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak Collectieve arbeids overeenkomst van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2018 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex (geregistreerd op 28 november 2018 onder het nummer 149219/CO/121 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 januari 2019, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2019) (Overeenkomst geregistreerd op 4 maart 2021 onder het nummer 163546/CO/121)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters uit de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en anderen.

Art. 2.Artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2018 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex wordt aangevuld met volgende bepalingen : "Partijen komen overeen de negatieve effecten van de afgevlakte gezondheidsindex van de maand december 2020 niet toe te passen teneinde geen loonsverlagingen door te voeren op 1 januari 2021.

Het negatieve indexatiepercentage van de maand januari 2021 zal verrekend worden in het indexatiepercentage per 1 juli 2021.".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en heeft dezelfde geldigheidsduur, dezelfde opzeggingsmodaliteiten en -termijnen als de arbeidsovereenkomst welke zij wijzigt.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisatie anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^