Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juli 2021
gepubliceerd op 24 september 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021042015
pub.
24/09/2021
prom.
12/07/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

12 JULI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 Woon-werkverkeer en financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen (Overeenkomst geregistreerd op 19 april 2021 onder het nummer 164268/CO/327.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de voormalig sociale werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (327.01).

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in toepassing van het deelakkoord van 26 januari 2021 in uitvoering van het voorakkoord van 24 november 2020 voor de social/non-profitsectoren binnen het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven voor de periode 2021-2025. HOOFDSTUK II. - Algemeen kader

Art. 2.De ondertekenende partijen erkennen het belang van de mobiliteitsproblematiek. In dit kader wordt ernaar gestreefd het gebruik van andere vervoersmiddelen dan de privéauto te stimuleren, of gezamenlijke verplaatsingen na te streven, of andere maatregelen uit te werken die tegemoetkomen aan de mobiliteitsproblematiek.

De ondertekenende partijen erkennen dat omwille van het specifieke karakter van, onder meer, onregelmatige uurregelingen en/of vestigingsplaats, alternatieven soms eerder in beperkte mate mogelijk zijn.

Art. 3.In de ondernemingsraad, of bij ontstentenis, in het comité preventie en bescherming op het werk; of bij ontstentenis, in de syndicale afvaardiging, wordt minimaal jaarlijks het mobiliteitsplan besproken. Rekening houdend met de specifieke omstandigheden van elke werkplaats, worden er in het mobiliteitsplan initiatieven en maatregelen voor een betere mobiliteit uitgewerkt, gestimuleerd en opgevolgd. HOOFDSTUK III. - Vaststelling van de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten met gemotoriseerd vervoer van de werknemer Afdeling 1. - Openbaar vervoer

Art. 4.§ 1. Bij het gebruik van (gemeenschappelijk) openbaar vervoer en/of treinvervoer wordt verwezen naar de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9, gesloten op 23 april 2019 in de Nationale Arbeidsraad. De minimale tussenkomst van de werkgever bedraagt 80 pct. van de vervoerkosten. § 2. Voor het treinvervoer of het gemengd vervoer NMBS/MIVB/DE LIJN/TEC, sluit de werkgever een overeenkomst, genaamd "derdebetalersregeling", af met de NMBS, waardoor dit openbaar vervoer kosteloos is voor de werknemer. § 3. Bij een gecombineerd gebruik van openbare vervoermiddelen wordt de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer bepaald volgens de samengetelde afstand door de werknemer afgelegd, met elk openbaar vervoermiddel op zich. Afdeling 2. - Privévervoer

Art. 5.§ 1. Indien de werknemer gebruik maakt van een gemotoriseerd privévervoermiddel draagt de werkgever vanaf 1 januari 2021 vanaf de derde kilometer bij in de vervoerskosten van de werknemer, waarbij de tussenkomst van de werkgever vastgelegd wordt op 54 pct. van de maandelijkse werkgeverstussenkomst volgens bijlage 2 bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van de Nationale Arbeidsraad, en dit voor de afstand om zich van de verblijfplaats naar de plaats van zijn/haar werkplaats te begeven.

Voor de berekening van de afstand wordt verwezen naar de kortste reisweg tussen de plaats waar de werknemer gewoonlijk verblijft en de werkplaats. § 2. De vergoeding van de werkgever zoals bepaald in artikel 5, § 1 wordt betaald per effectief gewerkte dag.

Deze dagvergoeding wordt berekend door de maandelijkse werkgeverstussenkomst te vermenigvuldigen met 3 en te delen door 65.

De tabel in bijlage 1 geeft de toe te passen maand- en dagbedragen weer bij voltijdse tewerkstelling.

Deze bijdrage van de werkgever aan de werknemer wordt maandelijks uitbetaald. Afdeling 3. - Door de werkgever georganiseerd vervoer

Art. 6.Indien de werkgever voorziet in kosteloos vervoer voor de werknemer, met een vervoersmiddel dat eigendom is van de werkplaats of er volledig van ten laste is, wordt met de "werkplaats" gelijkgesteld : de plaats van waar de werknemer van dit ingericht vervoer gebruik kan maken. HOOFDSTUK IV. - Verdere modaliteiten inzake de toekenning van de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer bij gebruik van een fiets

Art. 7.De financiële bijdrage van de werkgever bedraagt 0,20 EUR per afgelegde kilometer per gewerkte dag.

Art. 8.Om de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoersonkosten van de werknemer te kunnen vaststellen, moet de werkgever de betrokken werknemer in tweevoud een verklaring op eer laten invullen en ondertekenen.

Het model van deze verklaring op eer is in bijlage 2 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd.

De werkgever stelt, na ondertekening, een exemplaar ter beschikking van de werknemer.

Art. 9.De tabel in bijlage 1 geeft de toe te passen maand- en dagbedragen weer bij voltijdse tewerkstelling.

De financiële bijdrage van de werkgever wordt maandelijks betaald aan de werknemer. Eventuele rechtzettingen worden verrekend met de eerstvolgende uitbetaling.

Art. 10.§ 1. Indien de werkgever een fiets aanbiedt, behoort de keuze om gebruik te maken van een eigen fiets, of een fiets aangeboden door de werkgever tot de individuele vrijheid van de werknemer.

Indien gebruik gemaakt wordt van een fiets ter beschikking gesteld door de werkgever, dient de werkgever in te staan voor de aankoop, herstel, onderhoud en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en diefstal van het voertuig.

Indien gebruik gemaakt wordt van een fiets ter beschikking gesteld door de werkgever, heeft de werknemer geen recht op de financiële bijdrage waarvan sprake in artikel 7. § 2. Bij een gecombineerd gebruik van openbare vervoermiddelen met de privéfiets, wordt de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer bepaald volgens de samengetelde afstand door de werknemer afgelegd. HOOFDSTUK V. - Vaststelling van de vergoeding van de werkgever voor het gebruik door de werknemer van persoonlijke gemotoriseerde vervoermiddelen om dienstredenen

Art. 11.De vergoeding per kilometer is het bedrag zoals vastgesteld wordt door het laatst geldende ministerieel besluit of omzendbrief in uitvoering van artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, meer bepaald met betrekking tot de personen die niet tot het Rijkspersoneel behoren.

Vanaf 1 juli 2020 is dit 0,3542 EUR per kilometer. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 12.Op het niveau van de werkplaatsen kunnen gunstigere regelingen overeengekomen worden.

Wanneer in een werkplaats, bij het sluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst, reeds gunstigere regelingen bestaan, blijven deze regelingen onverminderd van toepassing.

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019 inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen (registratienummer 150927), en heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2021.

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzegtermijn van zes maanden gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair subcomité.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen

KM

Bijlage 2 collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 (maand)/ Annexe 2 convention collective de travail n° 19/9 (mois)

54 pct. vanaf 3de km (maand)/ 54 p.c. à partir du 3ème km (mois)

54 pct. vanaf 3de km (dag)/ 54 p.c. à partir du 3ème km (jour)

Fiets 0,20 (dag) (heen en terug)/ Vélo 0,20 (jour) (aller et retour)

1

18,30

0,00

0,00

0,40

2

20,50

0,00

0,00

0,80

3

22,30

12,04

0,56

1,20

4

24,40

13,18

0,61

1,60

5

26,00

14,04

0,65

2,00

6

28,00

15,12

0,70

2,40

7

30,00

16,20

0,75

2,80

8

31,00

16,74

0,77

3,20

9

33,00

17,82

0,82

3,60

10

35,00

18,90

0,87

4,00

11

37,00

19,98

0,92

4,40

12

38,50

20,79

0,96

4,80

13

40,00

21,60

1,00

5,20

14

42,00

22,68

1,05

5,60

15

43,50

23,49

1,08

6,00

16

45,00

24,30

1,12

6,40

17

47,50

25,65

1,18

6,80

18

49,00

26,46

1,22

7,20

19

51,00

27,54

1,27

7,60

20

53,00

28,62

1,32

8,00

21

54,00

29,16

1,35

8,40

22

56,00

30,24

1,40

8,80

23

58,00

31,32

1,45

9,20

24

59,00

31,86

1,47

9,60

25

62,00

33,48

1,55

10,00

26

63,00

34,02

1,57

10,40

27

65,00

35,10

1,62

10,80

28

67,00

36,18

1,67

11,20

29

68,00

36,72

1,69

11,60

30

70,00

37,80

1,74

12,00

31

73,00

39,42

1,82

12,40

32

73,00

39,42

1,82

12,80

33

73,00

39,42

1,82

13,20

34

78,00

42,12

1,94

13,60

35

78,00

42,12

1,94

14,00

36

78,00

42,12

1,94

14,40

37

82,00

44,28

2,04

14,80

38

82,00

44,28

2,04

15,20

39

82,00

44,28

2,04

15,60

40

87,00

46,98

2,17

16,00

41

87,00

46,98

2,17

16,40

42

87,00

46,98

2,17

16,80

43

91,00

49,14

2,27

17,20

44

91,00

49,14

2,27

17,60

45

91,00

49,14

2,27

18,00

46

96,00

51,84

2,39

18,40

47

96,00

51,84

2,39

18,80

48

96,00

51,84

2,39

19,20

49

101,00

54,54

2,52

19,60

50

101,00

54,54

2,52

20,00

51

101,00

54,54

2,52

20,40

52

104,00

56,16

2,59

20,80

53

104,00

56,16

2,59

21,20

54

104,00

56,16

2,59

21,60

55

107,00

57,78

2,67

22,00

56

107,00

57,78

2,67

22,40

57

107,00

57,78

2,67

22,80

58

111,00

59,94

2,77

23,20

59

111,00

59,94

2,77

23,60

60

111,00

59,94

2,77

24,00

61

115,00

62,10

2,87

24,40

62

115,00

62,10

2,87

24,80

63

115,00

62,10

2,87

25,20

64

115,00

62,10

2,87

25,60

65

115,00

62,10

2,87

26,00

66

120,00

64,80

2,99

26,40

67

120,00

64,80

2,99

26,80

68

120,00

64,80

2,99

27,20

69

120,00

64,80

2,99

27,60

70

120,00

64,80

2,99

28,00


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juillet 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen Verklaring op eer Naam en voornaam : Adres : Woonplaats : Ik, ondergetekende ................................................................... verklaar op mijn eer mij regelmatig van mijn verblijfplaats naar het werk te begeven : - per . . . . . - over een afstand van . . . . . kilometer.

Ik verbind er mij toe elke wijziging inzake privévervoermiddel en/of afstand onmiddellijk aan mijn werkgever bekend te maken.

Opgemaakt in 2 originele exemplaren, waarvan één voor de werkgever en één voor de werknemer, Te : . . . . .

Op : . . . . .

Handtekening van de werknemer : Handtekening van de werkgever : Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^