Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juli 2021
gepubliceerd op 01 september 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021031544
pub.
01/09/2021
prom.
12/07/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

12 JULI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042935 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020 type overeenkomst prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042936 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020 sluiten, gesloten in het Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042935 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020 type overeenkomst prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042936 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020 sluiten, gesloten in het Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042935 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020 type overeenkomst prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042936 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020 sluiten Loonvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 8 oktober 2020 onder het nummer 161274/CO/319) Preambule Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van 8 juni 2018 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2018-2020, meer bepaald Deel I, Koopkrachtmaatregelen, hoofdstuk 1.1.3 A 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt : - de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 1994 betreffende de loonvoorwaarden in de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdbijstand (registratienummer 35658/CO/319); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2015 betreffende de actualisering van de loonvoorwaarden (registratienummer 126221/CO/319).

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : alle mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2.§ 1. In de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvoorwaarden in de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdbijstand, gesloten op 1 maart 1994 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (registratienummer 35658/CO/319 - koninklijk besluit van 17 maart 1995 - Belgisch Staatsblad van 22 april 1995), wordt bij artikel 6, § 1 onderaan volgende alinea toegevoegd : "De werknemers in de functiegroep begeleidend personeel worden minstens bezoldigd in de baremieke loonschalen van de functiegroep op basis van het getuigschrift, het kwalificatiebewijs of het diploma waarover de individuele werknemer beschikt.". § 2. In de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvoorwaarden in de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdbijstand, gesloten op 1 maart 1994 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (registratienummer 35658/CO/319 - koninklijk besluit van 17 maart 1995 - Belgisch Staatsblad van 22 april 1995), worden de overzichtstabellen van artikel 6, § 2 vervangen door :

Functiegroep - Groupe de fonction

Minimale toegangsvereisten Conditions minimales d'accès

Gelijkgesteld kwalificaties Qualifications assimilées

Gelijkgesteld personeel Personnel assimilé

Logistiek persone/ Personnel logistique

Klasse 4, loonschaal 74.L barema 1 L4

Geen

Bij wijze van overgangsmaatregel de hierna vermelde personeelsleden in dienst op 1 december 1991 : 1) werknemers categorie I 2) werknemers categorie II (met loonschaal 74.L.1 barema 2 L4 ond II) 3) werknemers categorie III (met loonschaal 74.L.2 barema 3 L4 ond III)

Classe 4, échelle salariale 74.L barème 1 L4

Néant

A titre transitoire, les membres du personnel en service au 1er décembre 1991 mentionnés ci-après : 1) travailleurs catégorie I 2) travailleurs catégorie II (à l'échelle salariale 74.L.1 barème 2 L4 II) 3) travailleurs catégorie III (à l'échelle salariale 74.L.2 barème 3 L4 III)

Klasse 3, loonschaal 81.L barema 6 L3a in dienst vóór 1 november 1993 barema 7 L3 in dienst na 1 november 1993

Eindgetuigschrift van het : 1) hoger secundair beroepsonderwijs 2) lager secundair technisch onderwijs voor zover dergelijk diploma of getuigschrift voor de aanstelling in die functie vereist is 3) relevant ervaringsbewijs voor een logistieke functie, uitgereikt door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, of een gelijkwaardige attestering

Bij wijze van overgangsmaatregel de hierna vermelde personeelsleden in dienst op 1 december 1991 : 1) werknemers categorie IV (met loonschaal 81.L.1 barema 4 L3 ond IV) 2) technicus (knutselaar apparatuur) 3) technicus elektronica A3 4) hulp in klinisch laboratorium 5) de kopiist A3

Classe 3, échelle salariale 81.L barème 6 L3a en service avant le 1er novembre 1993 barème 7 L3 en service après le 1er novembre 1993

Certificat de fin d'études de : 1) l'enseignement professionnel secondaire supérieur 2) l'enseignement technique secondaire inférieur à condition que ce diplôme ou certificat soit exigé pour l'affectation dans cette fonction 3) titre de competence (ervaringsbewijs) pertinente pour une fonction logistique délivré par la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, ou attestation équivalente

A titre transitoire, les membres du personnel en service au 1er décembre 1991 mentionnés ci-après : 1) les travailleurs catégorie IV (à l'échelle salariale 81.L.1 barème 4 L3 IV) 2) le technicien (appareillage) 3) le technicien en électronique A3 4) l'auxiliaire au laboratoire clinique 5) le copiste A3

Klasse 2, loonschaal 88.L barema 8 L2

Eindgetuigschrift van het hoger secundair technisch onderwijs voor zover dergelijk diploma of getuigschrift voor de aanstelling in die functie vereist is.

1) ploegleider uit klasse 3, verantwoordelijk voor vijf voltijdse werknemers 2) bij wijze van overgangsmaatregel de hierna vernoemde personeelsleden in dienst op 1 december 1991 : a) werknemers categorie IV die in het bezit is van het eindgetuigschrift van het hoger secundair (met loonschaal 88.L.1 barema 4 L3 ond IV) b) werknemers categorie V (met loonschaal 88.L.2 barema 5 L2 ond V) c) technicus elektronica A2 d) kopiist A2

Classe 2, échelle salariale 88.L barème 8 L2

Certificat de fin d'études de l'enseignement technique secondaire inférieur à condition que ce diplôme ou certificat soit exigé pour l'affectation dans cette fonction.

1) chef d'équipe classe 3, responsable de cinq travailleurs temps plein à titre transitoire 2) les membres du personnel en service au 1er décembre 1991 mentionnés ci-après : a) les travailleurs catégorie IV titulaires du certificat de fin d'études du secondaire supérieur (à l'échelle barémique 88.L.1 barème 4 L3 IV) b) les travailleurs catégorie V (à l'échelle salariale 88.L.2 barème 5 L2 ond V) c) technicien électronique A2 d) copiste A2

Klasse 1, loonschaal 100.L barema 9 A1

1) diploma of eindgetuigschrift van technisch hoger onderwijs 2) diploma van het hoger beroepsonderwijs (HB05), studiegebied "industriële wetenschappen en technologie" voor zover dergelijk diploma of getuigschrift voor de aanstelling in die functie vereist is

De technicus elektronica A1 in dienst op 1 december 1991

Classe 1, échelle salariale 100.L barème 9 A1

1) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur technique 2) diplôme de l'enseignement professionnel supérieur (HB05), domaine "sciences industrielles et technologie") à condition que ce diplôme ou certificat soit exigé pour l'affectation dans cette fonction

Le technicien en électronique A 1 en service le 1er décembre 1991

Administratief personeel/ Personnel administratif

Klasse 2, loonschaal 88.A barema 10 A2

Eindgetuigschrift : 1) lager secundair onderwijs 2) hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in de administratieve richting 3) hoger secundair onderwijs

De klerk en klerk(steno)typist (met loonschaal 81.A1) in dienst op 1 december 1991 bij wijze van overgangsmaatregel : 1) opstellers en boekhouders klasse 2 (met loonschaal 88.A1 barema 11 A2 boekhouding kl II) in dienst op 1 december 1991 2) klerken en klerken-(steno)typist in dienst op 1 december 1991 na 5 jaar dienst in die functie 3) administratief personeel klasse 3 in dienst vóór 1 december 1991 na vijf jaar dienstanciënniteit jongerenwelzijn)

Classe 2, Echelle salariale 88.A barème 10 A2

Certificat de fin d'études : 1) enseignement secondaire inférieur 2) enseignement professionnel secondaire supérieur à finalité spécifique dans une orientation administrative 3) enseignement secondaire supérieur

Le commis et commis-(sténo)dactylo (à l'échelle salariale 81.A1) en service au 1er décembre 1991 à titre transitoire : 1) rédacteurs et comptables classe 2 (à l'échelle salariale 88.A.1 barème 11 A2 comptabilité cl II) en service au 1er décembre 1991 2) commis et commis- (sténo)dactylo en service au 1er décembre 1991 après 5 années de service dans cette fonction 3) personnel administratif classe 3 en service au 1er décembre 1991 après 5 années d'ancienneté de service (bien-être des jeunes)

Klasse 1, loonschaal 100.A barema 9 A1

1) eindgetuigschrift van het hoger onderwijs met een economische of op personeelsbeleid gerichte opleiding 2) eindgetuigschrift van het hoger beroepsonderwijs (HB05), studiegebied "handelswetenschappen en bedrijfskunde"

Diploma of eindgetuigschrift van het economisch of technisch hoger onderwijs

1) de boekhouder klasse 1 en de economen met het vermelde diploma of eindgetuigschrift 2) bij wijze van overgangsmaatregel economen zonder het vermeld diploma in dienst op 1 december 1991 met loonschaal 100.A1

Classe 1, échelle salariale 100.A barème 9 A1

1) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur de formation économique ou en gestion du personnel 2) certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel supérieur (HB05), domaine "sciences commerciales et gestion"

Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur économique ou technique

1) comptable classe 1 et économistes avec le diplôme ou le certificat de fin d'études mentionné ci-avant 2) à titre transitoire les économistes sans le diplôme mentionné ci-avant en service au 1er décembre 1991 à l'échelle 100.A.1

Begeleidend en verzorgend personeel/ Membre du personnel accompagnant et soignant

Klasse 2B, loonschaal 84.B.V. barema 15 B2B

Eindgetuigschrift van het : lager secundair onderwijs hoger secundair beroepsonderwijs : 1) hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in de menswetenschappelijke richting, onder meer : a) kinderverzorg(st)er b) gezins- en sanitair help(st)er c) ziekenoppasser 2) hoger secundair onderwijs Het begeleidend en verzorgend personeel klasse 2B in dienst na 1 december 1991 gaat na tien jaar dienstanciënniteit over naar de loonschaal 88.B.V/barema B2A. Opvoeders klasse 3 in dienst op 1 december 1991 : 1) opvoeders klasse 2B en ADL-assistenten (met loonschaal 84.BV.1 barema 28 B2B) in dienst op 1 december 1991 2) bij wijze van overgangsmaatregel, opvoeders klasse 3 in dienst op 1 december 1991 na 10 jaar dienstanciënniteit in die functie

Classe 2B, échelle salariale 84.B.V. barème 15 B2B

Certificat de fin d'études de : l'enseignement secondaire inférieur l'enseignement professionnel secondaire supérieur 1) L'enseignement professionnel secondaire supérieur à orientation spécifique dans les sciences humaines, entre autres : puériculture aide familiale et sanitaire garde-malade 2) enseignement secondaire supérieur Le personnel accompagnant et soignant classe 2B en service après le 1er décembre 1991 passe après dix années d'ancienneté de service dans l'échelle salariale 88.B.V/barème B2A. Educateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991 1) éducateurs classe 2B et assistants ADL (à l'échelle salariale 84.BV.1 barème 28 B2B) en service au 1er décembre 1991 2) à titre transitoire, éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991 après 10 années d'ancienneté de service dans cette fonction

Klasse 2A, loonschaal 88.B.V. barema 16 B2A

Eindgetuigschrift van : 1) hoger secundair onderwijs met pedagogische, sociale, paramedische of artistieke oriëntatie 2) hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie van : a) kinderverzorg(st)er b) sanitaire help(st)er c) gezins- en bejaardenhelp(st)er 3) geregistreerde zorgkundige tewerkgesteld in een voor hun kwalificatie geëigende doelgroep

1) opvoeders klasse 2 en 2A in dienst op 1 december 1991 2) opvoeders klasse 2B of begeleidend en verzorgend personeel klasse 2B na tien jaar dienstanciënniteit in die functie

Classe 2A, échelle salariale 88.B.V. barème 16 B2A

Certificat de fin d'études de : 1) l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou artistique 2) l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec orientation spécifique de : a) puericulture b) aide sanitaire c) aide familiale et seniors d) aide-soignant enregistré occupé dans un groupe cible en adéquation avec leur qualification

1) éducateurs classe 2 et 2A en service au 1er décembre 1991 2) éducateurs classe 2B ou personnel accompagnant et soignant classe 2B après dix années d'ancienneté dans cette fonction

Verzorgend personeel Loonschaal 95.V barema 13 MV2

Brevet van verpleegkundige

/


Personnel soignant échelle salariale 95.V barème 13 MV2

Brevet d'infirmier


Begeleidend personeel klasse 1, loonschaal 100.B. barema 17 B1c

1) minstens het diploma van het hoger onderwijs met sociale, orthopedagogische, pedagogische, psychologische, paramedische, verpleegkundige of artistieke oriëntatie 2) eindgetuigschrift van het hoger beroepsonderwijs (HB05) studiegebied "sociaal-pedagogisch werk"

Opvoeders klasse 1 in dienst op 1 december 1991

Personnel accompagnant classe 1, Echelle salariale 100.B. barème 17 B1c

1) minimum le diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, orthopédagogique, pédagogique, psychologique, en infirmerie, paramédicale ou artistique 2) minimum certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel supérieur (HB05) domaine "travail socio-pédagogique"

Educateurs classe 1 en service au 1er décembre 1991

Sociaal, paramedisch en therapeutisch personeel Personnel social, paramédical et thérapeutique

Loonschaal 100.S.P.T barema 20 MV1

Voor sociaal personeel : hoger onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding professioneel gerichte bachelor voor : 1) maatschappelijk werk(st)er 2) sociaal verpleegkundige 3) gezinswetenschappen 4) sociale readaptatiewetenschappen Voor paramedisch verpleegkundig en therapeutisch personeel : hoger onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding professioneel gerichte bachelor in de gezondheidszorg

Hoger onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding voor : 1) maatschappelijk werk(st)er 2) gegradueerde verpleegkundige (A1) 3) sociaal verpleegkundige 4) kinesitherapeut (A1) 5) logopedist 6) assistent in de psychologie 7) orthoptist 8) orthopedist 9) ergotherapeut A1 10) heropvoed(st)ers in de psychomotoriek


Echelle salariale 100.S.P.T barème 20 MV1

Pour le personnel social : Enseignement supérieur dans la formation légalement requise pour un bachelor professionnalisant de : 1) assistant(e) social(e) 2) infirmière social(e) 3) sciences de la famille 4) sciences de réadaptation sociale Pour le personnel paramédical infirmier et thérapeutique : enseignement supérieur dans la formation légalement requise pour un bachelor professionnalisant en soins de santé

Enseignement supérieur dans la formation légalement requise pour : 1) assistant(e) social(e) 2) infirmier/ère gradué(e) (A1) 3) infirmier/ère social(e) 4) kinésithérapeute (A1) 5) logopède 6) assistant en psychologie 7) orthoptiste 8) orthopédiste 9) ergothérapeute A1 10) rééducateur/trice en psychomotricité


Bijzondere functie jongerenwelzijn) barema MV1

Hoger onderwijs met pedagogische of orthopedagogische oriëntatie

Begeleidend personeel klasse 1 voor 1 januari 1995 in dienst in een voorziening van categorie 7 jongerenwelzijn)

Fonction particulière (bien-être des jeunes) barème MV1

Enseignement supérieur à orientation pédagogique ou orthopédagogique

Personnel accompagnant classe 1 en service dans un établissement de catégorie 7 avant le 1er janvier 1995 (bien-être des jeunes)

Diensthoofd paramedicus vanaf acht of meer voltijdse equivalenten paramedici in de voorziening barema 18 B1b

Minstens twee jaar dienstanciënniteit als paramedicus


Chef de service paramédical à partir de huit ou plus paramédicaux équivalents temps plein dans l'établissement barème 18 B1b

Minimum deux années d'ancienneté de service en tant que personnel paramédical


Coördinator-paramedicus vanaf drie diensthoofden- paramedici in de voorziening barema 19 B1a

Minstens drie jaar dienstanciënniteit als paramedicus of minstens één jaar dienstanciënniteit als diensthoofd-paramedicus


Coordinateur paramédical à partir de trois chefs de service paramédicaux dans l'établis-sement barème 19 B1a

Minimum trois années d'ancienneté de service comme personnel paramédical ou au moins une année d'ancienneté de service comme chef de service-paramédical

Hoofdopvoeder/hoofdbegeleider Chef éducateur/chef accompagnateur

Hoofdopvoeder /hoofdbegeleider loonschaal 107.H barema 18 B1b

1) begeleidend personeel klasse 1 met twee jaar dienstanciënniteit als opvoed(st)er of als lid van het begeleidend personeel klasse 1 2) de maatschappelijk werk(st)er, paramedicus, of therapeut met twee jaar dienstanciënniteit

De hoofdopvoeders in dienst op 1 december 1991

Chef éducateur/chef accompagnateur Echelle salariale 107.H barème 18 B1b

1) personnel accompagnant classe 1 avec deux années d'ancienneté de service en tant qu'éducateur ou membre du personnel accompagnant classe 1 2) travailleur/-euse social(e), paramédical(e) ou thérapeute avec deux années d'ancienneté de service

Les chefs éducateurs en service au 1er décembre 1991

Barema B1a Barème B1a


B1a B1a

Opvoeder-groepschef/eerste begeleider Educateur-chef de groupe/premier accompagnateur

Opvoeder-groepschef B1a bis

1) de hoofdopvoeder/hoofdbegeleider met minstens één jaar dienstanciënniteit 2) begeleidend personeel klasse 1 met drie jaar dienstanciënniteit als opvoed(st)er of als lid van het begeleidend personeel klasse 1 3) maatschappelijk werk(st)er, paramedicus, verpleegkundige of therapeut met drie jaar dienstanciënniteit

De opvoeders-groepschefs in dienst op 1 december 1991

Educateur-chef de groupe B1a bis

1) le chef éducateur/ chef accompagnateur avec minimum une année d'ancienneté de service 2) personnel accompagnant classe 1 avec trois années d'ancienneté de service en tant qu'éducateur ou membre du personnel accompagnant classe 1 3) travailleur/-euse social(e), personnel paramédical, infirmier ou thérapeute avec trois années d'ancienneté de service

Les éducateurs-chefs de groupe en service au 1er décembre 1991

Diensthoofd maatschappelijk werk Chef de service travail social

Diensthoofd maatschappelijk werk barema 18 B1b voorzieningen met drie of meer voltijdse equivalenten maatschappelijk werk(st)ers of sociaal verpleegkundigen

Maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige met twee jaar anciënniteit


Chef de service travail social barème 18 B1b établissements avec trois ou plus d'équivalents temps plein travailleurs/-euses social(es) ou infirmiers/-ières social(e)s

Assistant(e) social(e) ou infirmier/ -ière social(e) avec deux années d'ancienneté de service

Licentiaten/masters Licenciés/masters

Loonschaal 127 Barema 21 L1

1) universitair diploma in het studiegebied psychologie en pedagogische wetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, criminologie 2) diploma hoger onderwijs met de wettelijk vereiste opleiding master in de kinesitherapie of revalidatiewetenschappen

Universitair diploma in de : 1) psychologie 2) pedagogiek 3) orthopedagogiek 4) kinesitherapie of revalidatiewetenschappen 5) criminologie


Echelle salariale 127 barème 21 L1

1) diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie et des sciences pédagogiques, sciences de réadaptation et kinésithérapie, criminologie 2) diplôme de l'enseignement supérieur dans la formation légalement requise de master en kinésithérapie et réadaptation

Diplôme universitaire en : 1) psychologie 2) pédagogie 3) orthopédagogie 4) kinésithérapie ou sciences de réadaptation 5) criminologie


Bijzondere functie met universitair diploma (jongerenwelzijn) barema L1

Universitair diploma


Fonction spéciale avec diplôme universitaire (bien-être des jeunes) barème L1

Diplôme universitaire

Geneesheren-omnipractici Médecins omnipracticiens

Loonschaal 10/3 barema 26 G1

Wettelijk universitair diploma


Echelle salariale 10/3 barème 26 G1

Diplôme universitaire reconnu

Geneesheren-specialisten Médecins spécialistes

Loonschaal 13/3 barema 27 GS

Wettelijk universitair diploma


Echelle salariale13/3 barème 27 GS

Diplôme universitaire reconnu

Verantwoordelijke of directeur Responsable ou directeur

Verantwoordelijke : 1) diensten plaatsing in gezinnen barema 22 K5 2) diensten Begeleid Wonen loonschaal 112.D barema 19 B1a 3) diensten Zelfstandig Wonen loonschaal 135.D barema 22 K5

Ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs :


Verantwoordelijke residentiële voorziening tot 12 bedden jongerenwelzijn) barema B1 a

1) de hoofdopvoeder/hoofdbegeleider met minstens één jaar dienstanciënniteit 2) begeleidend personeel klasse 1 met drie jaar dienstanciënniteit als opvoed(st)er of als lid van het begeleidend personeel klasse 1 3) maatschappelijk werk(st)er, paramedicus, verpleegkundige of therapeut met drie jaar dienstanciënniteit


Responsable 1) services placement familial barème 22 K5 2) services Accompagnement au logement échelle salariale 112.D barème 19 B1a 3) services Logement autonome échelle salariale 135.D barème 22 K5

Minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire


Responsable établissement résidentiel jusqu'à 12 lits (bien-être des jeunes) barème B1a

1) le chef éducateur/ chef accompagnateur avec jusqu'à minimum une année d'ancienneté de service 2) personnel accompagnant classe 1 avec trois années d'ancienneté de service en tant qu'éducateur ou membre du personnel accompagnant classe 1 3) travailleur/-euse social(e), personnel paramédical, infirmier ou thérapeute avec trois années d'ancienneté de service


Directeur ambulante dienst vanaf 36 plaatsen (jongerenwelzijn) barema K5

Universitair diploma


Directeur service ambulatoire à partir de 36 places (bien-être des jeunes) barème K5

Diplôme universitaire

Directeur instellingen Directeur institutions

Directeur instellingen 6-12 plaatsen loonschaal 135.D barema 22 K5

Ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs


Directeur institutions 6-12 places échelle salariale 135.D barème 22 K5

Minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire


Directeur instellingen 13-29 plaatsen loonschaal 135.D barema 22 K5

Ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs


Directeur institutions 13-29 places échelle salariale 135.D barème 22 K5

Minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire


Directeur instellingen 30-59 plaatsen loonschaal 140 barema 23 K3

Ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs


Directeur institutions 30-59 places échelle salariale 140 barème 23 K3

Minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire


Directeur instellingen 60-89 bedden loonschaal 145 barema 24 K2

Universitair diploma

Diploma van niet-universitair hoger onderwijs met vijf jaar ervaring

Directeur institutions 60-89 lits échelle salariale 145 barème 24 K2

Diplôme universitaire

Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire avec cinq années d'expérience

Directeur instellingen met 90 of meer plaatsen loonschaal 150 barema 25 K1

Universitair diploma

Diploma van niet-universitair hoger onderwijs met vijf aar ervaring

Directeur institutions de 90 places ou plus échelle salariale 150 barème 25 K1

Diplôme universitaire

Diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire avec cinq années d'expérience

Onderdirecteur loonschaal 135 barema 22 K5

Ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs


Sous-directeur échelle salariale 135 barème 22 K5

Minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire


Directiemedewerker afdeling met erkenning 75-90 bedden of 150-179 plaatsen barema 22 K5

1) ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs 2) eindgetuigschrift van het hoger beroepsonderwijs (sociaal hoger onderwijs van het korte type en voor sociale promotie)


Collaborateur direction département avec agrément 75-90 lits ou 150-179 places barème 22 K5

1) minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire 2) certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel supérieur (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)


Administratief medewerker van de directie voorzieningen met erkenning voor minder dan of gelijk aan 90 bedden of plaatsen barema 9 A1

1) ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs 2) eindgetuigschrift van het hoger beroepsonderwijs (sociaal hoger onderwijs van het korte type en voor sociale promotie)


Collaborateur administratif de la direction établissements avec agrément pour maximum 90 lits ou places barème 9 A1

1) minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire 2) certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel supérieur (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)


Opmerking 1.De collectieve arbeidsovereenkomst 35658 als bedoeld in artikel 2 is van toepassing op de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (via de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1995 betreffende de loonvoorwaarden (registratienummer 39512/CO/319.01 - koninklijk besluit van 23 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012279 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot vaststelling van de brugdagen en de vervangingsdagen voor wettelijke feestdagen in 1996, 1997 en 1998 in toepassing van de artikelen 58 en 59 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1979 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden sluiten - Belgisch Staatsblad van 30 september 1997) en de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2001 ter loonharmonisatie in de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en in de Centra voor Integrale Gezinszorg (registratienummer 63335/CO/319.01 - koninklijk besluit van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2003 pub. 02/04/2003 numac 2002013505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 17/01/2003 pub. 27/03/2003 numac 2002013497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/01/2003 pub. 02/04/2003 numac 2002013500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaanneming sluiten - Belgisch Staatsblad van 2 april 2003), beide gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap).

De bepalingen vermeld in artikel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst zijn derhalve ook van toepassing op de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning.

Opmerking 2. De collectieve arbeidsovereenkomst 35658 als bedoeld in artikel 2 is van toepassing op de Centra voor Integrale Gezinszorg (via de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1996 betreffende de loonvoorwaarden (registratienummer 43152/CO/319.01 - koninklijk besluit van 3 december 2006 - Belgisch Staatsblad van 25 januari 2007) en de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2001 ter loonharmonisatie in de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en in de Centra voor Integrale Gezinszorg (registratienummer 63335/CO/319.01 - koninklijk besluit van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2003 pub. 02/04/2003 numac 2002013505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 17/01/2003 pub. 27/03/2003 numac 2002013497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/01/2003 pub. 02/04/2003 numac 2002013500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaanneming sluiten - Belgisch Staatsblad van 2 april 2003), beide gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap).

De bepalingen vermeld in artikel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst zijn derhalve ook van toepassing op de Centra voor Integrale Gezinszorg.

Art. 3.In de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2015 betreffende de actualisering van de loonvoorwaarden (registratienummer 126221/CO/319) wordt artikel 5 vervanger door : " § 1. Voor de autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk is onderstaande tabel met betrekking tot de toepasselijke barema's/weddeschalen en kwalificatievereisten van toepassing".

De referenties naar en de toepassing van de vermelde barema's/weddeschalen komt overeen met de referenties en de toepassing van de barema's/weddeschalen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvoorwaarden in de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdbijstand, gesloten op 1 maart 1994 in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (registratienummer 35658/CO/319 - koninklijk besluit van 17 maart 1995 - Belgisch Staatsblad van 22 april 1995).

Onderstaande tabel stelt de minimumjaarlonen en de minimale toegangsvereisten vast waaraan moet voldaan worden om een bepaalde functie te kunnen uitoefenen.

Aan de partijen wordt echter de vrijheid overgelaten gunstiger voorwaarden overeen te komen, onder meer rekening gehouden met de bijzondere bekwaamheid en de persoonlijke verdiensten van de betrokkenen.

Zij mogen geen afbreuk doen aan de bepalingen welke voor de werknemers gunstiger zijn, daar waar dergelijke toestand bestaat.

De omzetting van de baremieke brutojaarlonen naar de overeenstemmende brutomaandlonen en de overeenstemmende bruto uurlonen, alsook de koppeling van de lonen en wedden aan het index is op dezelfde wijze van toepassing als voor de lonen en wedden in de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdbijstand.

Onder "dienstanciënniteit" wordt verstaan : de anciënniteit berekend op basis van de werkelijke diensten die zonder vrijwillige onderbreking werden verricht in een voorziening die ressorteert onder het Paritair Subcomité van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Logistiek personeel Personnel logistique

Klasse Classe

Barema Barème

Minimale toegangsvereisten Conditions minimales d'accès

4

L4

geen bijzondere bepalingen pas de dispositions particulières

3

L3

Hetzij : - hoger secundair beroepsonderwijs - lager secundair technisch onderwijs - relevant ervaringsbewijs voor een logistieke functie, uitgereikt door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, of een gelijkwaardige attestering. Soit : - enseignement professionnel secondaire supérieur - enseignement technique secondaire inférieur - titre de compétence (ervaringsbewijs) pertinent pour une fonction logistique, délivré par le Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, ou une attestation équivalente.

2

L2

hoger secundair technisch onderwijs, voor zover dit diploma of getuigschrift voor de aanstelling in die functie vereist is ploegleider uit klasse 3 enseignement technique supérieur, à condition que ce diplôme ou certificat soit requis pour l'affectation dans cette fonction chef d'équipe classe 3

1

A1

Hetzij : - hoger technisch onderwijs - hoger beroepsonderwijs (HBO5) studiegebied "Industriële wetenschappen en technologie" voor zover dit diploma of getuigschrift voor de aanstelling in die functie vereist is. Soit : - enseignement technique supérieur - enseignement professionnel supérieur (HBO5), domaine "sciences industrielles et technologie" à condition que ce diplôme ou certificat soit requis pour l'affectation dans cette fonction.

Administratief personeel Personnel administratif

2

A2

Lager secundair onderwijs, of hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in de administratieve richting hoger secundair onderwijs administratief personeel klasse 3 in dienst voor 1 december 1991 na 5 jaar dienstanciënniteit in deze functie. Enseignement secondaire inférieur ou enseignement professionnel secondaire supérieur à finalité spécifique dans une orientation administrative enseignement secondaire supérieur personnel administratif classe 3 en service avant le 1er décembre 1991 après 5 années d'ancienneté de service dans cette fonction.

1

A1

Hoger technisch onderwijs, of hoger beroepsonderwijs (HBO5) studiegebied "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" Enseignement technique supérieur ou enseignement professionnel supérieur (HBO5), domaine "sciences commerciales et de gestion"

Hulpverlenend personeel Personnel intervenant

Verantwoordelijke

B1a

Ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs met sociale, pedagogische, psychologische, verpleegkundige, paramedische of artistieke oriëntatie Drie jaar dienstanciënniteit als begeleider/ hulpverlener klasse I Maatschappelijk werker, paramedicus, therapeut of verpleegkundige met 3 jaar dienstanciënniteit Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 31 december 1992 als verantwoordelijke subsidieerbaar waren worden gelijkgesteld

Responsable

B1a

Minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, pédagogique, psychologique, en infirmerie, paramédicale ou artistique. Trois années d'ancienneté de service en tant qu'accompagnateur/intervenant classe I Travailleur social, paramédical, thérapeute, infirmier avec 3 années d'ancienneté de service Mesures transitoires : membres du personnel qui au 31 décembre 1992 étaient subventionnables en tant que responsables sont assimilés

Hulpverlener klasse 1

B1c

Ten minste houder van het diploma niet-universitair hoger onderwijs met sociale, pedagogische, psychologische, verpleegkundige, paramedische of artistieke oriëntatie Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 31 december 1992 als opvoeder klasse 1 subsidieerbaar waren worden gelijkgesteld

Intervenant classe 1

B1c

Minimum titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, pédagogique, psychologique, en infirmerie, paramédicale ou artistique Mesures transitoires : les membres du personnel qui au 31 décembre 1992 étaient subventionnables comme éducateurs classe 1 sont assimilés

Hulpverlener klasse 2A

B2a

Hetzij tenminste een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair onderwijs met pedagogische, sociale, paramedische of artistieke oriëntatie Hetzij hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie van : a) kinderverzorg(st)er b) sanitaire help(st)er c) gezins- en bejaardenhelp(st)er d) geregistreerde zorgkundige tewerkgesteld in een voor hun kwalificatie geëigende doelgroep Hetzij tien jaar dienstanciënniteit als begeleider/hulpverlener klasse 2B. Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 31 december 1992 als opvoeder klasse 2A subsidieerbaar waren worden gelijkgesteld

Intervenant classe 2A

B2a

Soit minimum certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur à orientation sociale, pédagogique, paramédicale ou artistique.

Soit enseignement professionnel secondaire supérieur avec orientation spécifique de : a) Puériculture b) aide sanitaire c) aide familiale et seniors d) aide-soignant enregistré occupé dans un groupe cible en adéquation avec leur qualification Soit 10 années d'ancienneté de service en tant qu'accompagnateur/ intervenant classe 2B.Mesures transitoires : les membres du personnel qui au 31 décembre 1992 étaient subventionnables comme éducateurs classe 2A sont assimilés

Hulpverlener klasse 2B

B2b

Tenminste een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een kwalificatiegetuigschrift van het hoger secundair beroepsonderwijs met een specifieke oriëntatie in een menswetenschappelijke richting Overgangsmaatregelen : personeelsleden die op 31 december 1992 als opvoeder klasse 2B subsidieerbaar waren worden gelijkgesteld

Intervenant classe 2B

B2b

Minimum un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou un certificat de qualification de l'enseignement professionnel secondaire supérieur à finalité spécifique dans les sciences humaines Mesures transitoires : les membres du personnel qui au 31 décembre 1992 étaient subventionnables comme éducateurs classe 2B sont assimilés

Hulpverlener waarvoor een universitair diploma gevraagd werd bij de sollicitatie

L1

Maatschappelijke of therapeutische functie met universitaire opleiding.

Intervenant pour lequel un diplôme universitaire était demandé lors de la candidature

L1

Fonction sociale ou thérapeutique avec formation universitaire

Teambegeleider (cfr. niveau hoofdopvoeder)

B1b

cfr. hulpverlener klasse 1, of gelijkstelling op basis van ervaringsdeskundigheid

Accompagnateur d'équipe (cfr. niveau chef éducateur)

B1b

cfr. intervenant classe 1, ou assimilé sur la base de l'expérience

B1a


Coördinator meerdere teams (cfr. niveau opvoeder-groepschef)

B1a bis

cfr. hulpverlener klasse 1, of gelijkstelling op basis van ervaringsdeskundigheid

Coordinateur de plusieurs équipes (cfr. niveau éducateur-chef de groupe)

B1a bis

cfr. intervenant classe 1, ou assimilé sur la base de l'expérience


Art. 4.Het barema B1a-bis wordt gevoegd in bijlage bij onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 september 2019 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van zes maanden, bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042935 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020 type overeenkomst prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042936 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden B1a bis 1 september 2019 Coëfficiënt : 1,3459

Jaarloon

Maandloon

Haard- toelage

Standplaatstoelage

Uurloon 38u

40u

100 pct.

100 pct.

50 pct.

20 pct.

Basis 1 ja- nuari 2002

1 septem- ber 2019

1 septem- ber 2019


0

25 843,61

34 782,91

2 898,58

0,00

0,00

17,6027

8,8013

3,5205

16,7226

1

26 228,91

35 301,49

2 941,79

0,00

0,00

17,8651

8,9326

3,5730

16,9719

2

26 613,83

35 819,55

2 984,96

0,00

0,00

18,1273

9,0637

3,6255

17,2209

3

26 999,14

36 338,14

3 028,18

0,00

0,00

18,3897

9,1949

3,6779

17,4703

4

26 999,14

36 338,14

3 028,18

0,00

0,00

18,3897

9,1949

3,6779

17,4703

5

27 659,48

37 226,89

3 102,24

0,00

0,00

18,8395

9,4198

3,7679

17,8975

6

27 659,48

37 226,89

3 102,24

0,00

0,00

18,8395

9,4198

3,7679

17,8975

7

28 319,85

38 115,68

3 176,31

0,00

0,00

19,2893

9,6447

3,8579

18,3248

8

28 923,06

38 927,54

3 243,96

0,00

0,00

19,7002

9,8501

3,9400

18,7152

9

28 980,19

39 004,43

3 250,37

0,00

0,00

19,7391

9,8695

3,9478

18,7521

10

30 199,07

40 644,92

3 387,08

0,00

0,00

20,5693

10,2846

4,1139

19,5408

11

30 207,12

40 655,76

3 387,98

0,00

0,00

20,5748

10,2874

4,1150

19,5460

12

31 475,04

42 362,25

3 530,19

0,00

0,00

21,4384

10,7192

4,2877

20,3665

13

31 483,13

42 373,14

3 531,10

0,00

0,00

21,4439

10,7219

4,2888

20,3717

14

32 751,05

44 079,63

3 673,30

0,00

0,00

22,3075

11,1538

4,4615

21,1921

15

32 759,10

44 090,47

3 674,21

0,00

0,00

22,3130

11,1565

4,4626

21,1973

16

34 027,03

45 796,98

3 816,41

0,00

0,00

23,1766

11,5883

4,6353

22,0178

17

34 035,11

45 807,85

3 817,32

0,00

0,00

23,1821

11,5911

4,6364

22,0230

18

35 314,57

47 529,88

3 960,82

0,00

0,00

24,0536

12,0268

4,8107

22,8509

19

35 322,65

47 540,75

3 961,73

0,00

0,00

24,0591

12,0295

4,8118

22,8561

20

36 590,58

49 247,26

4 103,94

0,00

0,00

24,9227

12,4614

4,9845

23,6766

21

36 598,62

49 258,08

4 104,84

0,00

0,00

24,9282

12,4641

4,9856

23,6818

22

37 866,55

50 964,59

4 247,05

0,00

0,00

25,7918

12,8959

5,1584

24,5022

23

39 148,12

52 689,45

4 390,79

0,00

0,00

26,6647

13,3324

5,3329

25,3315

24

40 416,05

54 395,96

4 533,00

0,00

0,00

27,5283

13,7642

5,5057

26,1519

25

40 429,82

54 414,49

4 534,54

0,00

0,00

27,5377

13,7688

5,5075

26,1608

26

40 429,82

54 414,49

4 534,54

0,00

0,00

27,5377

13,7688

5,5075

26,1608

27

40 443,59

54 433,02

4 536,09

0,00

0,00

27,5471

13,7735

5,5094

26,1697


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^