Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 september 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/03/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021021619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot harmonisering van de procedure inzake verkeersovertredingen binnen het toepassingsgebied van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties type wet prom. 04/06/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021032059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 16bis van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de schenkers betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021031536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021031544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/08/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021032172 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 01/09/2021 numac 2021032514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de migratielimieten voor chroom . - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021032624 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, wordt de heer Peter CLAEYSSENS aangesteld als houder van de managementfunctie directeur-generaal van het Directoraat-generaal Scheepvaart bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Verv Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 24/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021042788 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van vijftien leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs, tewerkgesteld in ondernemingen van individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds voor afhandeling op luchthavens" type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten gevolge van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021203094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende tijdelijke werkloosheid "Coronavirus" type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021203097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de solidariteitstoezegging aanvullend pensioen in geval van tijdelijke werkloosheid "Coronavirus" type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tijdelijke crisismaatregelen ter ondersteuning van werkgevers in economische moeilijkheden als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021032671 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

arrest

type arrest prom. 19/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021021716 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Staatssecretaris houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake facultatieve subsidies in het kader van het project Cairgo Bike

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021031182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring voor het gewoon basisonderwijs van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het mesoniveau voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021031181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021031852 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2017 genomen met toepassing van artikel 111, § 2, 1° van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021032683 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de algemene natuurramp wegens de overstromingen die zich hebben voorgedaan van 14 tot 16 juli 2021 type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021032686 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 november 2020 tot uitvoering van artikel 95, eerste lid, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021042773 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad IRISCARE. - Betrekking van directeur van de dienst Dienstverlening Zorginstellingen bij het Departement Beleid Zorginstellingen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeensc Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021204046 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Pension Officers (niveau B) voor de Federale Pensioendienst. - Selectie-nummer : ANG21256 Solliciteren kan tot 15/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021204138 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Administratieve en technische assistenten (niveau C) voor alle federale overheidsinstellingen en Rechterlijke Orde. - Selectienummer : AFG21188 Solliciteren kan tot 15/09/2021 via www.selor.be D(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021204199 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Selectieverantwoordelijken (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG21205 Solliciteren kan tot 15/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021032598 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnische bedrijven Bij beslissing van 14/05/2021 van de leidende ambtenaren van LB werd de onderneming ELEKTRICITEITSWERKEN LOBYN Thomas - BE 0691956428 gelegen, Borrekent 97 te 9450 DENDERHOUTEM geregistreerd als koeltechn De registratie draagt het nummer ENREF/02040. Bij beslissing van 17/05/2021 van de leidende (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021032519 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoemingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2017, bladzijde 60210, akte 2017/12106, vervangt men de zin : « Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017 dat uitwerking heeft op 1 februari 2017 wordt Mevr. Carneiro door : « Bij koninklijk besluit van 23 maart 2017 dat uitwerking heeft op 1 februari 2017 wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021032625 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt de heer Maarten KONINCKX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021032626 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt mevrouw Laure HOLLEZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu In een betrekkin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021032630 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt mevrouw Gilke DE MIDDELEER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021032629 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021, wordt de heer Stijn DE KESEL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021032628 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021, wordt mevrouw Sarah DEBECKER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekkin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021032627 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 mei 2021, wordt de heer Steven FAUCONNIER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021032631 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2021, wordt mevrouw Liesbeth DE SMET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021203862 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Administrateur Studies voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21733 Solliciteren kan tot en met 30/09/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021204198 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Franstalig adjunct-directeur-generaal van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (m/v/x) voor de FOD Kanselarij van de eerste minister. - Selectienummer: ANE21703 Solliciteren kan tot en met 22/09/2021 via www.selo(...) De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen (...) type document prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021204203 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders ICT RRF (niveau A2) voor FOD Justitie. - Selectie-nummer : ANG21189 Deze selectie werd afgesloten op 26/08/2021. Er zijn 0 laureaten. Procedure zonder re(...) type document prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021204202 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Client/System management Engineers (niveau A1) voor FOD Justitie. - Selectienummer : ANG21188 Deze selectie werd afgesloten op 26/08/2021. Er zijn 0 laureaten. Procedur(...) type document prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021204206 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ITS projectmanagers (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21019 Deze selectie werd afgesloten op 26/08/2021. Er is 1 laureaat. De lijst(...) type document prom. -- pub. 01/09/2021 numac 2021204205 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige projectbeheerders schoolinschakeling (niveau A) voor Brussels Planningsbureau - Perspective.Brussels. - Selectienummer: AFB21018 Deze selectie werd afgesloten op 26/08/2021. Er(...) De lijst is 2 jaar geldig.
^