Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juli 2006
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012216
pub.
10/08/2006
prom.
12/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2005 Risicogroepen in de ondernemingen die openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten (Overeenkomst geregistreerd op 13 december 2005 onder het nummer 77662/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied Artikel. 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer, alsmede op hun arbeid(st)ers. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk II van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg. HOOFDSTUK III. - Begripsomschrijving

Art. 3.Onder "risicogroepen" wordt verstaan : de personen behorend tot één van de volgende categorieën : 1° de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde jongeren;2° de werkzoekenden;3° de arbeiders van de sector tewerkgesteld door ondernemingen die van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gebruik maken;4° de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde arbeiders van de sector;5° de arbeiders van de sector die minstens 50 jaar oud zijn;6° de arbeiders van de sector wiens beroepskwalificatie aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast is of die het risico lopen aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast te zijn. HOOFDSTUK IV. - Bijdrage

Art. 4.De bijdrage bestemd voor de financiering van initiatieven ten gunste van de risicogroepen wordt vastgesteld op 0,50 pct. van de brutolonen aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan 108 pct. HOOFDSTUK V. - Startbaanovereenkomsten

Art. 5.De reglementering inzake startbaanovereenkomsten, voorzien in de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, heeft voor de werkgevers bedoeld in artikel 1, die minstens 50 werknemers tewerkstellen, betrekking op de aanwerving van 79,32 jongeren. HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang op 1 januari 2005 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^