Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 juli 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006002100 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van bijzondere opdracht aan het technisch personeel van de Regie der Gebouwen, ter beschikking gesteld van de provinciegouverneurs voor de behandeling van rampenschadedossiers type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006003348 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006003347 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006009643 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitsluiting van de beroepsactiviteit van het thuisverkopen van het toepassingsgebied van artikel 4, § 1, eerste lid, van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoer-ders type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006012254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de eindejaarspremie, in uitvoering van artikel 4 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 24 juni 2005 type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006012256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006012255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 1979, houdende coördinatie van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid" type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006015174 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de legalisatie van buitenlandse rechterlijke beslissingen of authentieke akten type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Reglement vastgesteld bij toepassing van artikel 10, § 1, eerste lid, en § 4, van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006022714 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006012324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die metalen onderdelen voor de landbouw vervaardigen door de realisatie van machinaal gelaste gehelen en het gebruik van producten, gelegen in de streek van Jamioulx en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk om economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006003352 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2006 tot vaststelling van de uitgifteprijs van de gedenkmunten van 10 EUR ter gelegenheid van de 400e verjaardag van het overlijden van Justus Lipsius en van de 50e verjaardag van de mijnramp « Bois du Cazier » en van 100 EUR ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Belgische Koninklijke Dynastie type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003376 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de oprichting van een afdeling Brussel en een afdeling Zaventem van de Opsporingsinspectie Brussel bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003377 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de motorbrigade en het gewestelijk verificatiecentrum der douane van Bierset en de oprichting van de controle der douane, de motorbrigade en het gewestelijk verificatiecentrum der douane te Grâce-Hollogne bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003378 bron federale overheidsdienst financien 12 JULI 2006 - Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de diensten te Waver en de oprichting van de diensten te Ottignies-Louvain-la-Neuve bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003380 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de fusie van de gewestelijke verificatiecentra van Beauraing en Couvin bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003379 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de diensten gevestigd te Wezet en de oprichting van de diensten te Herstal bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003381 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de aanpassing van de gewestelijke verificatiecentra van Antwerpen en Brasschaat bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003382 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de wijziging van de benaming van enkele accijnsdiensten bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003384 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende wijziging van het ambtsgebied van de gewestelijke verificatiecentra der douane ingevolge de invoering van een permanentiesysteem in het kader van het geautomatiseerd systeem inzake douanevervoer bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003383 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de organisatie van sommige diensten van de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003385 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de kantoren der douane, der accijnzen of der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031387 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 houdende het model van formulier voor de inleiding van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006201538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf vallen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006201575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie vallen.
^