Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 oktober 2023
gepubliceerd op 26 oktober 2023

Koninklijk besluit houdende de werking van het centraal register collectieve schuldenregelingen en tot uitvoering van artikel 53 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2023044002
pub.
26/10/2023
prom.
11/10/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit houdende de werking van het centraal register collectieve schuldenregelingen en tot uitvoering van artikel 53 van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 1675/21, § 3, vierde lid, 1675/22, § 1, 1675/23 en 1675/26, ingevoegd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten;

Gelet op de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, het artikel 53, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 januari 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 11 april 2023;

Gelet op het advies nr. 65/2023 van 24 maart 2023 van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Gelet op het advies 73.497/2 van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2023, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de beheerder, bij toepassing van artikel 1675/26 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten, gegeven op 28 april 2023;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De toegang tot het register, bedoeld in artikel 1675/22, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, omvat: 1° een recht tot raadplegen voor de personen vermeld in bijlage 2 gevoegd bij dit besluit, alsook de derden die hen beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, de wettelijke vertegenwoordiger of de gerechtelijk mandataris, en ten aanzien van de gegevens en stukken bepaald in die bijlagen;2° een schrijfrecht, met inbegrip van het plaatsen van een handtekening, voor de personen vermeld in bijlage 4 gevoegd bij dit besluit, alsook de derden die hen beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, de wettelijke vertegenwoordiger of de gerechtelijk mandataris, en ten aanzien van de gegevens en stukken bepaald in die bijlagen;3° alle communicatie ingevolge de toegangsrechten bepaald in 1° en 2° die via het register verloopt.

Art. 2.De personen die een persoonlijke zekerheid hebben gesteld, de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de verzoeker of de schuldenaar van de verzoeker hebben toegang tot het register, alsook de derden die hen beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, de wettelijke vertegenwoordiger of de gerechtelijk mandataris. Deze toegang omvat: 1° een recht tot raadpleging zoals vermeld in bijlage 2 bij dit besluit en ten aanzien van de gegevens en stukken bepaald in die bijlagen;2° een schrijfrecht, met inbegrip van het plaatsen van een handtekening, zoals vermeld in bijlage 4 bij dit besluit en ten aanzien van de gegevens en stukken bepaald in die bijlagen;3° alle communicatie ingevolge het toegangsrecht bepaald in 1° en 2° die via het register verloopt.

Art. 3.Alle communicatie via het register en de uitoefening van de rechten van toegang, zoals bepaald in de artikelen 1 en 2, gepaard gaande met de opname van gegevens en, in voorkomend geval, stukken, geschieden via het register dat door de beheerder ter beschikking wordt gesteld en waarbij toepassing wordt gemaakt van informaticatechnieken met een passend beveiligingsniveau.

Art. 4.§ 1. De verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot het register maakt gebruik van informaticatechnieken die: 1° de oorsprong van de toegang verzekeren door middel van aangepaste beveiligingstechnieken;2° de vertrouwelijkheid van de toegang waarborgen;3° toelaten dat de toegangsgerechtigde ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd en geauthentiseerd en dat het tijdstip van toegang ondubbelzinnig kan worden vastgesteld;4° een bewijs van toegang registreren of loggen in het systeem;5° de volgende gegevens registreren of loggen in het systeem: de identiteit van de toegangsgerechtigde, de datum en het tijdstip van de toegang, het dossier waarin toegang wordt genomen, het rolnummer van de zaak en de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is alsook de modaliteiten van de toegang met het type van handeling;6° systeemfouten melden en de tijdstippen registreren waarop systeemfouten de toegang verhinderen en deze periodes systematisch beschikbaar maken voor de belanghebbenden. § 2. Het register voorziet in een strikt en adequaat gebruikers- en toegangsbeheer dat toelaat gebruikers te identificeren, te authentiseren en hun relevante kenmerken of hoedanigheden, mandaten en toegangsmachtigingen te controleren en beheren.

Een adequaat gebruikers- en toegangsbeheer houdt in dat de verantwoordelijke voor de verwerking veiligheidsmaatregelen, zoals minimale systeemvereisten, identificatie- en authenticatiemethodes, kan opleggen waaraan gebruikers moeten voldoen om toegang te krijgen tot het register.

Het gebruikers- en toegangsbeheer houdt ook in dat de verantwoordelijke voor de verwerking de toegang kan weigeren wanneer er aanwijzingen zijn van een veiligheidsrisico en dit zolang dit risico aanwezig is. Een dergelijk veiligheidsrisico wordt geacht aanwezig te zijn onder meer wanneer de gebruiker niet voorziet in de opgelegde veiligheidsmaatregelen, of wanneer deze de verschuldigde retributies niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en dergelijke retributies onbetaald zijn op het ogenblik dat de gebruiker zich toegang wenst te verschaffen tot het register.

Art. 5.De beheerder werkt samen met zijn functionaris voor gegevensbescherming aan de analyse van bestaande en nieuwe risico's in verband met de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In het bijzonder gaat het om de risico's die gevolgen kunnen hebben voor de veerkracht en de beschikbaarheid van de netwerken en systemen en voor de authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie en gegevens die via deze netwerken en systemen toegankelijk wordt gemaakt en wordt verzonden.

Art. 6.De datum van de uitgeoefende rechten en communicatie bepaald in de artikelen 1 en 2 is gelijk aan de datum van het tijdstip vastgesteld door het register.

Art. 7.In geval van een disfunctioneren van het register kunnen de rechten tot raadpleging en schrijfrechten ingevolge dit besluit en van titel IV van deel V van het Gerechtelijk Wetboek onder de vorm van inzage, mededelingen, neerleggingen en aangifte uitgeoefend worden bij de schuldbemiddelaar of de griffier.

Na de beëindiging van het disfunctioneren van het register zorgt hij of zij die schrijfrecht heeft, desgevallend in samenwerking met de schuldbemiddelaar en de beheerder, voor een actualisering van het register waarbij de tijdens de periode van disfunctie uitgevoerde handelingen bedoeld in het eerste lid worden opgenomen met als datum de datum van het tijdstip van de handeling.

In geval van een disfunctioneren van het register wordt een systeemfout gemeld aan degene die toegang wilde nemen.

De tijdstippen waarop systeemfouten verhinderen dat er toegang wordt genomen, worden geregistreerd.

Art. 8.Telkens wanneer een raadpleging of een schrijfrecht werd uitgeoefend via het register, kan de schuldenaar een bericht met minstens volgende vermeldingen in het register raadplegen: 1° de vermelding dat het gegeven of stuk zal worden bewaard in het register, alsook de inhoud; 2° de vermelding dat volgende personen toegang hebben tot de geregistreerde en de uitsluitend voor hen, in de zin van de artikelen 1 en 2, bedoelde gegevens: de magistraten, de griffiers, de schuldbemiddelaars, de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in het kader van de vervulling van hun wettelijke opdrachten, de schuldeisers, de beheerder, de derden die deze personen beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, de wettelijke vertegenwoordiger of de gerechtelijk mandataris, alsook de functionaris voor gegevensbescherming binnen de grenzen van zijn wettelijke opdrachten; 3° de vermelding dat de geregistreerde gegevens worden bewaard gedurende de vijf jaren die volgen op het einde van de slotverrichtingen van de procedure van collectieve schuldenregeling en vervolgens worden overgebracht naar het Rijksarchief na afloop van die termijn;4° de vermelding dat de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone de verantwoordelijke zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;5° de vermelding dat hij of zij, conform artikel 15 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, het recht heeft om inzage te krijgen van de geregistreerde gegevens.

Art. 9.De personen, overheden en instellingen die krachtens de artikelen 1 en 2 een toegangsrecht tot het register hebben, nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om, onder hun exclusieve verantwoordelijkheid, te waarborgen dat: 1° de individuele gebruiker bevoegd is om het toegangsrecht uit te oefenen;2° elke toegang uitgeoefend wordt overeenkomstig de doelstellingen van het register;3° de juistheid en de actualiteit van de gegevens wordt verzekerd, voor wat betreft de overheden en instellingen die over een schrijfrecht beschikken;4° de vertrouwelijkheid van de uit het register verkregen gegevens wordt gerespecteerd en dat deze gegevens, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, vervolgens niet worden gebruikt, herwerkt of verspreid voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de door titel IV van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek nagestreefde doelstellingen.

Art. 10.Op 2 november 2023 treden in werking: 1° titel 5 van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank;2° dit besluit.

Art. 11.De minister bevoegd voor Justitie, is belast met de uitvoering van dit besluit Gegeven te Brussel, 11 oktober 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van 11 oktober 2023 houdende de werking van het centraal register collectieve schuldenregelingen en tot uitvoering van artikel 53 van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van 11 oktober 2023 houdende de werking van het centraal register collectieve schuldenregelingen en tot uitvoering van artikel 53 van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

^