Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 november 2002
gepubliceerd op 21 november 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022945
pub.
21/11/2002
prom.
11/11/2002
ELI
eli/besluit/2002/11/11/2002022945/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd, op 7 augustus 1987, inzonderheid op de artikelen 94 en 97, gewijzigd bij de wet van 14 januari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen; gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Financiering, uitgebracht op 8 november 2001;Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 2002;

Gelet op de akkoord bevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 5 september 2002;

Gelet op het verzoek om spoeldbehandeling, gemotiveerd door het feit dat sedert de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad is gebleken dat artikel 79, § 1, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, problemen inzake toepassing en interpretatie vertoont, waardoor het noodzakelijk is om onverwijd de tekst van deze bepalling aan te passen;

Gelet op het advies 34.122/3 vna de Raad van State, gegeven op 18 september 2002 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In Artikel 79, § 1, in de definiëring van A., het tweede lid van4., van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen wordt vervangen door de volgende bepalling : « Deze bedragen worden voorlopig verdeeld onder de ziekenhuizen op basis van hetzelfde percentage als onderdeel B2. Het voorlopig bedrag dat aldus per ziekenhuis wordt vastgesteld, zal worden herzien op basis van door Ons vastgestelde de criteria. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 november 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^