Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 maart 2014
gepubliceerd op 02 juni 2014

Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 300.000,00 EUR aan de Gemeente Koekelberg in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014270
pub.
02/06/2014
prom.
11/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/11/2014014270/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 300.000,00 EUR aan de Gemeente Koekelberg in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, en inzonderheid op artikel 2.33.3;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en budgettaire controle;

Gelet op het duurzaam Wijkcontract "Historisch Koekelberg" uit 2011;

Overwegende dat het programma van dit Wijkcontract werd goedgekeurd door de Gewestregering op 27/05/2010;

Dat het interventie van het Samenwerkingsakkoord Beliris voorziet ten bedrage van 3.000.000 € verdeeld over de operaties 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 en 4.2.

Overwegende dat, in dit kader, het begrotingsprogramma van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 in zijn hoofdstuk 4 - Stimulering van wijken, een tussenkomst in het voordeel van de Gemeente Koekelberg voorziet, tot een bedrag van 2.900.000 EUR. Overwegende dat de operaties 1.4 en 1.5 van dit Wijkcontract betrekking hebben op Lijn 28, ten belope van 761.250,00 €;

Overwegende dat deze operaties complementair zijn met het initiatief "5.16 Groene wegen - Lijn 28" onder bouwheerschap van Beliris, in die zin dat ze geografisch en contextueel verbonden zijn met de interventies die in het kader van dit initiatief gepland zijn;

Dat het logisch en coherent is dat de budgeten die bestemd zijn voor de operaties 1.4 en 1.5 van het Wijkcontract "Historisch Koekelberg", te weten 761.250,00 €, worden toegewezen aan de financiering van de studies en werken die worden uitgevoerd in het kader van het initiatief "5.16. Groene wegen - Lijn 28";

Overwegende, bijgevolg, dat het subsidiebedrag ten laste van Beliris in het kader van het Wijkcontract uiteindelijk 2.138.750,00 € bedraagt;

Gezien de noodzaak deze totale budget ten laste van het Samenwerkingsakkoord vrij te geven in verschillende schijven waarbij elke schijf het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijk Koninklijk Besluit van subsidie.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 6 januari 2014;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Een subsidie van drie honderd duizend euro (300.000 EUR) wordt toegekend aan de Gemeente Koekelberg. § 2. De subsidie voorzien in § 1 kan worden vrijgegeven in verschillende schijven waarvan het totaal maximum 300.000 EUR. § 3. De subsidie onder paragraaf 1 wordt geboekt op de basisallocatie 33.55.22.63.31.21 van de algemene uitgavenbegroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 2014.

Art. 2.§ 1. De subsidie vertegenwoordigt een deel van de financiële tussenkomst van de Federale Staat in de realisatie van operaties 1.1, 1.2 en 4.2 (openbare ruimte) van het wijkcontract "Historisch Koekelberg". § 2. Deze subsidie dekt de hoofdzakelijke en bijkomende uitgaven met betrekking tot het programma gedefinieerd in artikel 3 van het protocolakkoord m.b.t. de tussenkomst van Beliris in de realisatie gedefinieerd in de vorige paragraaf.

Art. 3.§ 1. De investeringen zullen worden uitgevoerd ten laste van het budget van de Gemeente Koekelberg die de betalingen zal uitvoeren met zijn eigen gelden, met een subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de subsidie van Beliris, deze laatste is beperkt tot 300.000 EUR. § 2. De in artikel 1 bedoelde subsidie van Beliris zal aan de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek worden betaald in meerdere variabele schijven in functie van de vorderingsstaat van de uit te voeren investeringen, en dit volgens de ordonanceringsvoorwaarden die gedefinieerd worden in artikel 4 van het protocolakkoord m.b.t. de tussenkomst van Beliris in het Wijkcontract "Historisch Koekelberg".

De vrijgave van elke voornoemde schijf van de subsidie moet uitdrukkelijk door de Gemeente Koekelberg worden aangevraagd door middel van in drievoud opgemaakte, gedateerde en ondertekende verzoeken tot betaling. § 3. De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Voorlopige Bewindstraat, 9- 15 te 1000 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling van de subsidie. Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

^