Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 juni 2019
gepubliceerd op 03 juli 2019

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019013382
pub.
03/07/2019
prom.
11/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2019. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 van 21 december 2018, inzonderheid de departementale begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 29 maart 2019;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende het projectvoorstel ingediend op 26 februari 2019 door vzw IDA bij de Minister van Volksgezondheid, dat de doelstellingen, de fasering en de budgettering van het project "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" herneemt;

Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Een toelage van 140.025 € ten laste van basisallocatie BA 25 51 42 33 00 01, van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, hierna FOD VVVL genoemd, begrotingsjaar 2019, wordt toegekend aan de vzw IDA, Vanderlindenstraat 15 - 1030 Brussel, rekeningnummer : IBAN : BE79 7350 1631 9933; BIC : KREDBEBB, (ondernemingsnummer : BE 0885.147.368) voor haar opdracht beschreven in artikel 4. § 2. Dit bedrag heeft betrekking op de periode van 1 april 2019 tot en met 30 september 2019 voor de vier ziekenhuizen bepaald in artikel 4.

Art. 2.§ 1er. De betaling van het in artikel 1, § 1, bedoelde bedrag zal gebeuren in twee schijven : 1° maximum 50 % van het in artikel 1 bedoelde bedrag.Voor deze betaling moet de begunstigde een gehand-en gedagtekende schuldvordering indienen bij de FOD VVVL, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, Eurostation blok 2, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel, en dit ten vroegste na publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad; 2° maximum 50 % van het in artikel 1 bedoelde bedrag.Voor deze betaling moet de begunstigde een ondertekende en gedateerde schuldvordering, voorzien van de formule "waar en echt verklaard", en de totaliteit aan stukken voor de verantwoording van reeds ontvangen bedragen, zoals bedoeld in 1° en 2°, en het gevraagde bedrag, zoals bedoeld in dit 3° bij de FOD VVVL, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, Eurostation blok 2, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel en een activiteitenrapport zoals bedoeld in artikel 5 indienen bij het Directoraat-generaal Gezondheidszorg, FOD VVVL Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel, en dit ten vroegste op 1 oktober 2019 en ten laatste op 31 december 2019. § 2. De betaling van de tweede schijf gebeurt uitsluitend voor het door de bevoegde titularis goedgekeurde bedrag op basis van de ingediende stukken, en op basis van het budget opgenomen in het voorstel. De bevoegde titularis kan bijkomende stukken opvragen voor de verantwoording van de bedragen. § 3. De betaling van de verschuldigde bedragen, of delen hiervan, gebeurt uitsluitend op voorwaarde dat aan de vereisten voorzien in artikel 2, 3, 4 et 5 voldaan wordt. Indien niet voldaan kan worden aan de vereisten van dit besluit, dan moet de vraag om afwijking rechtstreeks en onmiddellijk aan de FOD VVVL, DG Gezondheidszorg gericht worden, die deze aanvraag vervolgens zal onderzoeken en kan goedkeuren. § 4. Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, zal, in het kader van het project "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten", het niet benutte gedeelte door de begunstigde worden terugbetaald aan de FOD VVVL, op het bankrekeningnummer IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van `Diverse Ontvangsten'.

Art. 3.§ 1. Het begeleidingscomité is samengesteld uit leden van de Cel Drugs van het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL, en de projectverantwoordelijken van het project "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten". Deskundigen ter zake kunnen ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan dit comité. § 2. De twee coördinatoren (één Franstalige en één Nederlandstalige) hebben onder andere tot opdracht actief deel te nemen aan de vergaderingen, die worden georganiseerd door het begeleidingscomité.

De taak van het begeleidingscomité bestaat erin om : 1° de relaties en de overdracht van de gegevens tussen de verschillende diensten van de FOD VVVL en de vier ziekenhuizen bepaald in artikel 4 en de vier ziekenhuizen bepaald in het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" sluiten houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" te faciliteren;2° over de stand van de werkzaamheden te waken. Met dat doel worden er regelmatig vergaderingen georganiseerd.

Art. 4.§ 1. Het doel is om een gespecialiseerde ondersteunende cel « alcohol » te creëren in vier algemene ziekenhuizen met het oog op een optimale opvang van personen met een alcoholproblematiek. De belangrijkste doelstelling van de "Alcohol-Liaison" is niet het vervangen van de zorgverlener van het ziekenhuis bij de opname van patiënten met een alcohol-problematiek, maar integendeel, via ondersteunende middelen de nodige basis aan te bieden voor een aangepaste en autonome opvang van de zorgteams. Naast de aanwezigheid van de "Alcohol-Liaison" bij de teams is netwerken één van de aangewezen fundamenten om dit doel te bereiken. § 2. Dit koninklijk besluit heeft betrekking op de ziekenhuizen die reeds in 2015 geïmplementeerd zijn. 1° C.H.U. Saint-Pierre Bruxelles (site Porte de Hal et César de Paepe) Interstices C.H.U. Saint-Pierre asbl Rue Haute, 322. 1000 Bruxelles; 2° Centre de Santé des Fagnes Chimay Boulevard Louise, 18.6460 Chimay; 3° C.H.R. Citadelle de Liège Boulevard du 12eme de Ligne, 1. 4000 Liège; 4° AZ Groeninge President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk. § 3. De opdrachten zijn de volgende : 1° onderzoeken van de verpleegkundige, medische en sociale competenties, van de « tradities » van opname -of niet opname- alsook van de aard van de problemen en de frequentie ervan;2° bewustmaking, opleiding en/of continue opleiding van het medisch/paramedisch opvang- en verzorgingspersoneel om samenwerkingen te bevorderen;3° directe teamondersteuning via gespecialiseerde interventies bij « moeilijke » en/of « complexe » situaties;4° vastleggen van procedures en guidelines (tools voor « good practices ») voor de behandeling van patiënten met een alcohol gerelateerde problematiek in algemene ziekenhuizen; 5° creëren en beheren van een netwerk « alcohol » : inventariseren van de nodige en beschikbare middelen rond het ziekenhuis, overlegvergaderingen, samenwerkingsovereenkomsten opstellen voor de pre- en posthospitalisatie, gemeenschappelijk dossier, themavergaderingen organiseren, symposia, intervisies, enz.; 6° evaluatie van de activiteit : opvolging van de indicatoren, aantal patiënten, oriëntering, follow-up;7° vroegdetectie door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst voor personen in de urgentiediensten, en die een alcoholgebruik hebben dat potentieel schadelijk is voor de gezondheid.Indien nodig zal een korte interventie worden voorgesteld; 8° coördinatie tussen de vier ziekenhuizen bepaald in artikel 4 en de vier ziekenhuizen bepaald in het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" sluiten houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten".

Art. 5.Het activiteitenrapport omvat minstens de volgende punten : 1° een beschrijving van de filosofie en de doelstellingen van het project, en een beschrijving en argumentering van eventuele wijzingen hiervan in de loop van het project;2° de realisaties van het project; 3° een overzicht van bijgewoonde congressen, vormingen, opleidingen, ...; 4° een beschrijving van de manier waarop het project zich intern (in de instellingen) en eventueel extern (onder andere naar andere instellingen) bekend maakt;5° een gedetailleerde beschrijving van het personeel, met minstens volgende punten : a) opleiding;b) soort overeenkomst;c) anciënniteit;d) relevante kwalificaties;6° een financiële balans : personeels- en andere kosten gedaan in het kader van dit project;7° beleidsaanbevelingen;8° een samenvatting van bovenstaande punten.

Art. 6.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^