Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juli 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019011221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van podiumtoneelvoorstellingen in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019011220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019011222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en de overgang van pensioeninstelling met collectieve overdracht van de reserves type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019011223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en de overgang van pensioeninstelling met collectieve overdracht van de reserves type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019011483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, betreffende de storting in 2019 en 2020 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019011482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019013047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Dossier 235/80897 Bij het koninklijk besluit van 23 mei 2019 wordt de beslissing van het provinciaal College van de provincie Luik van 22 maart 2019 goedgekeurd, waarbij aan de nv ELIA Asset, een wegve type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013422 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de gedetineerden die het slachtoffer zijn van een penitentiair arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de inkomsten uit arbeid en van de opleidingstoelage en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de tijd besteed aan vormingsactiviteiten in de gevangenis met arbeidstijd wordt gelijkgesteld type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019013524 bron federale overheidsdienst justitie EVANGELISCHE PROTESTANTSE EREDIENST. - Bergen-Centrum. - Oprichting van een plaats van hulppredikant Bij koninklijk besluit van 20 juni 2019, wordt een wedde ten laste van de Schatkist verbonden aan een plaats van hulppredikant bij de protestan type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019013596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 13 mei 2019 wordt het mandaat van de heer Philippe DURIEUX, als korpschef van de lokale politie van de politiezone BERNISSART-PERUWELZ, met ingang van 25 j type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019030564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019201503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van het reglement van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid dat gevoegd is als bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2018 betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige nijverheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019013420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-062bis Bij ministerieel besluit van 18 juni 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Eni SpA, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni 20 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019013421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-73 Bij ministerieel besluit van 18 juni 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan OMV Gas Marketing & Trading Belgium bvba, overeenkomstig de bepalingen van he type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013535 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013534 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019013578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en aanwijzing van een li Bij ministerieel besluit van 26 juni 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, word(...) type ministerieel besluit prom. 10/04/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019040985 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Wetenschappelijk Comité REACH type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019203209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 28 juni 2019 is de NV V. PEETERS Ond. O.I.W., Zavelbosstraat 3, te 220(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlagen van titel II van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013427 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019203197 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019203198 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden en waarbij een verbod op iedere vorm van inperking van afschieten op de soort wild zwijn voor het jachtjaar 2019-2020 opgelegd wordt

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019203020 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 mei 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 juni 2019, heeft de nv « Immobilière Die zaak is ingeschreven onder nummer 7195 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019203208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 28 juni 2019 is het laboratorium Eurofins Sanitas Testing, Zuideinde 68, te 2991 LK Barendrecht , erkend geworden voor de v(...) Groep: 2 Methode : VwEST (België)-FCM, bepalen van de vezelconcentratie in lucht. VwESTB-luch(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019013522 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie. - Experten ICT (m/v/x). - Selectienummer: BFG 19009 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 17/06/2019 ((...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

document

type document prom. 20/03/2018 pub. 03/07/2019 numac 2018202012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019030257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest tot aanpassing van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de voltooiing van de GEN-werken type samenwerkingsakkoord prom. 05/10/2018 pub. 03/07/2019 numac 2019030256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de voltooiing van de GEN-werken

document

type document prom. 26/02/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019201690 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 september 2011 tot vaststelling van de kalender voor de school- en academiejaren 2012-2013 tot 2019-2020 type document prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019203147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019013528 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Attaché personeel en organisatie voor de dienst HR Gerechtspersoneel: 1. Toelichting: Atteste Voor de plaats die vacant wordt verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat stellen wanneer m(...)

document

type document prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019013519 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie. - Experten ICT (m/v/x) - BNG19008 Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 17/6/2019 (datum PV). type document prom. -- pub. 03/07/2019 numac 2019013523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het fonds voor asiel, migratie en integratie 2014-2020 - AMIF-NR45 : Open projectoproep opvang 1. INTRODUCTIE Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot het efficiënte(...) Het AMIF loopt van 2014 tot 2020. Eén van de doelstellingen van het fonds is de volgende : het v(...)
^