Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 juni 2015
gepubliceerd op 16 juni 2015

Koninklijk besluit tot aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Nationaal Pensioencomité

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022228
pub.
16/06/2015
prom.
11/06/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Nationaal Pensioencomité


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad sluiten tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad, artikel 3, § 4;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 mei 2015;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit koninklijk besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft;

Overwegende de ervaring die de heer Paul Windey heeft op het gebied van sociaal overleg, hierbij in het bijzonder rekening houdend met zijn huidige functie van voorzitter van de Nationale Arbeidsraad en de expertise die hij bezit op het vlak van onderwerpen die verband houden met sociaal recht;

Overwegende de expertise die mevrouw Anne Thiry bezit op het vlak van pensioenmateries;

Overwegende dat een evenwichtige vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen en op taalkundig vlak wordt verzekerd;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Paul WINDEY wordt aangesteld als voorzitter van het Nationaal Pensioencomité.

Art. 2.Mevr. Anne THIRY wordt aangesteld als ondervoorzitster van het Nationaal Pensioencomité.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister of ministers tot wiens bevoegdheden de pensioenen behoren zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Zelfstandigen, W. BORSUS

^