Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 juli 2003
gepubliceerd op 29 september 2003

Koninklijk besluit tot wijziging van de benaming van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur » in « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022867
pub.
29/09/2003
prom.
11/07/2003
ELI
eli/besluit/2003/07/11/2003022867/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JULI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van de benaming van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur » in « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 1951 houdende oprichting van een Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur bij het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 december 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juli 1964 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de therapeutische bloedzelfstandigheden van menselijke oorsprong mogen worden ingevoerd;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 juni 1975, 12 augustus 1981, 10 mei 1995 en 26 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 1966 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van een controle op de geneesmiddelen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 7 september 1990, 23 januari 1992, 17 oktober 1996, en 10 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 1968 houdende oprichting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin als wetenschappelijke instelling van de Staat, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juli 1975;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1978 betreffende de erkenning door de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu van de laboratoria voor klinische biologie gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 mei 1989 en 17 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 1980 betreffende de erkenning van de laboratoria voor de ontleding van bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1981 betreffende het toezicht bij de invoer van voedingsmiddelen en andere in de wet van 24 januari 1977 bedoelde produkten gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 1984 houdende de aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de laboratoria voor klinische biologie;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1987 waarbij de rechtspersoonlijkheid aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur voor het beheer van zijn eigen vermogen wordt verleend;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1988 tot oprichting van een Hoge Raad voor de Coördinatie van de AIDS-bestrijding;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende het nemen van monsters van voedingsmiddelen en andere producten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1971 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van therapeutische bloedzelfstandigheden van menselijke oorsprong en houdende vaststelling van de prijs van het bloed en van bepaalde labiele bloedproducten;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 1996 betreffende de erkenning van de laboratoria die voedingsmiddelen en ander producten ontleden;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2000 houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur; gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 mei 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2001 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kawaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur »;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2001 tot benoeming van de leden van de Wetenschappelijke Raad bij de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur »;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 2002 tot vaststelling van de beginselen van goede laboratoriumpraktijken en het toezicht op de uitvoering ervan bij proeven op scheikundige stoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de erkenning van laboratoria voor de ontleding van monsters, genomen in toepassing van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale of met antihormonale werking, beta-adrenergische of productie-stimulerend werking;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juli 1971 houdende gelijkschakeling van de wetenschappelijke functies bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur met bepaalde rangen in de hiërarchie der graden waarvan de ambtenaren in rijksbesturen titularis kunnen zijn, met het oog op de toepassing van de reglementaire beschikkingen inzake reis en verblijfkosten;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 februari 1993 betreffende de controle en de wijze van distributie van bepaalde geneesmiddelen;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 1999 tot erkenning voor ontleding en tegenontleding en tot aanstelling als referentielaboratorium van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 31 januari 2003, over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies nr. 34880/3 van de Raad van State, gegeven op 3 april 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1 De benaming « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur » wordt vervangen door de benaming « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » in de volgende koninklijke besluiten : - koninklijk besluit van 24 november 1951 houdende oprichting van een Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur bij het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 maart 1968; - koninklijk besluit van 28 juli 1964 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de therapeutische bloedzelfstandigheden van menselijke oorsprong mogen worden ingevoerd; - koninklijk besluit van 22 september 1966 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van een controle op de geneesmiddelen; - koninklijk besluit van 6 maart 1968 houdende oprichting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin als wetenschappelijke instelling van de Staat, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juli 1975; - koninklijk besluit van 10 november 1978 betreffende de erkenning door de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu van de laboratoria voor klinische biologie; - koninklijk besluit van 8 februari 1980 betreffende de erkenning van de laboratoria voor de ontleding van bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik; - koninklijk besluit van 9 februari 1981 betreffende het toezicht bij de invoer van voedingsmiddelen en andere in de wet van 24 januari 1977 bedoelde producten; - koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu; - koninklijk besluit van 13 juli 1984 houdende de aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de laboratoria voor klinische biologie; - koninklijk besluit van 14 oktober 1987 waarbij de rechtspersoonlijkheid aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur voor het beheer van zijn eigen vermogen wordt verleend; - koninklijk besluit van 18 maart 1988 tot oprichting van een Hoge Raad voor de Coördinatie van de AIDS-bestrijding; - koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende het nemen van monsters van voedingsmiddelen en andere producten; - koninklijk besluit van 22 maart 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1971 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van therapeutische bloedzelfstandigheden van menselijke oorsprong en houdende vaststelling van de prijs van het bloed en van bepaalde labiele bloedproducten; - koninklijk besluit van 29 januari 1996 betreffende de erkenning van de laboratoria die voedingsmiddelen en ander producten ontleden; - koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong; - koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort; - koninklijk besluit van 7 mei 2000 houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur; - koninklijk besluit van 10 juni 2001 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie; - koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur »; - koninklijk besluit van 4 juli 2001 tot benoeming van de leden van de Wetenschappelijke Raad bij de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur »; - koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek; - koninklijk besluit van 6 maart 2002 tot vaststelling van de beginselen van goede laboratoriumpraktijken en het toezicht op de uitvoering ervan bij proeven op scheikundige stoffen; - koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de erkenning van laboratoria voor de ontleding van monsters, genomen in toepassing van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale of met antihormonale werking, beta-adrenergische of productiestimulerend werking; § 2 De benaming « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur » wordt vervangen door de benaming « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » in de volgende ministerieel besluiten : - ministerieel besluit van 6 juli 1971 houdende gelijkschakeling van de wetenschappelijke functies bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur met bepaalde rangen in de hiërarchie der graden waarvan de ambtenaren in rijksbesturen titularis kunnen zijn, met het oog op de toepassing van de reglementaire beschikkingen inzake reis en verblijfkosten; - ministerieel besluit van 18 janvier 1999 tot erkenning voor ontleding en tegenontleding en tot aanstelling als referentielaboratorium van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur;

Art. 2.§ 1 De benaming « Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie » wordt vervangen door de benaming « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » in het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 december 1992; § 2. De benaming « Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie » wordt vervangen door de benaming « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » in het ministerieel besluit van 15 februari 1993 betreffende de controle en de wijze van distributie van bepaalde geneesmiddelen;

Art. 3.De afkorting die wordt gebruikt om het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid aan te wijzen, is WIV.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Volksgezondheid wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, J. TAVERNIER

^