Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 januari 1999
gepubliceerd op 30 januari 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022042
pub.
30/01/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/11/1999022042/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij de koninklijke besluiten van 23 december 1996 en 25 april 1997 en bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeits-verzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het voorstel, uitgebracht op 14 mei 1998 door de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle van 20 mei 1998;

Gelet op het advies uitgebracht op 20 mei 1998 door de Overeenkomsten-commissie apothekers-verzekerings-instellingen;

Gelet op het advies uitgebracht op 12 oktober 1998 door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 26 november 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat de beschikking van 21 april 1998 van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel zetelend in kort geding het verbod oplegt nog verder tegemoet te komen op basis van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeits-verzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten in de kosten van de farmaceutische specialiteit Lysox van de firma Menarini N.V. en de Belgische Staat veroordeelt tot de betaling van een dwangsom van 25.000 BEF per terugbetaling die nog zou worden toegekend ondanks de opgelegde verbodsmaatregel;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten wordt ingetrokken wegens procedurefouten die zijn wettelijkheid in het gedrang brengen;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 reeds verscheidene malen werd toegepast en de farmaceutische specialiteit Lysox vaak werd voorgeschreven en vergoed; dat het, in de bekommernis om de rechtszekerheid te waarborgen en om de verworven rechten van de patiënten te vrijwaren, nodig is aan huidig besluit een terugwerkende kracht te geven en dat het aldus dient in te gaan op 1 december 1997, datum waarop het koninklijk besluit in werking trad;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten wordt ingetrokken.

Art. 2.In de lijst van de op advies van de adviserend geneesheer vergoedbare specialiteiten, hoofdstuk IV-B van bijlage I van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten, wordt volgende specialiteit in § 140 ingevoegd :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1997.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^