Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 februari 2013
gepubliceerd op 13 maart 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022131
pub.
13/03/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/besluit/2013/02/11/2013022131/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op de voorstellen van de Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, uitgebracht op 20 april 2001, 17 augustus 2011 en 15 februari 2012;

Gelet op de beslissingen van de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen, uitgebracht op 9 december 2011, 13 januari 2012, 19 april 2012 en 27 april 2012;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 20 juni 2012;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, genomen op 25 juni 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 31 augustus 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13 november 2012;

Gelet op het advies 52.511/2 van de Raad van State, gegeven op 3 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 december 2008, 29 augustus 2009 en 7 oktober 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) De bepaling onder punt 22° wordt vervangen als volgt : 22° « leverancier », leverancier van medische hulpmiddelen en het zelfzorgmateriaal in het kader van de zorgtrajecten en van het programma "educatie en zelfzorg" en die erkend is in het kader van de procedure voorzien in hoofdstuk VI, C van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen.b) De punten 23°, 24° en 25° worden ingevoegd, luidende : 23° « educator », -Diabeteseducator die erkend is in het kader van de procedure voorzien in hoofdstuk V, D van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen; - Verpleegkundige die vergoedbare specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg van de diabetespatiënt mag attesteren en die worden verleend door thuisverpleegkundigen in het kader van de zorgtrajecten; - Diabeteseducator die in het kader van de diabetesovereenkomst werkt indien de rechthebbende in het kader van die overeenkomst een programma volgt dat uitsluitend de diabeteseducatie vergoedt zonder het zelfregulatiemateriaal te vergoeden. 24° « diabetesovereenkomst », revalidatieovereenkomst inzake zelfregulatie van diabetes mellituspatienten.25° « insuline », humaaninsuline of insulineanaloog Art.2. Het eerste deel, hoofdstuk 3 van de bijlage bij hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een afdeling 2, luidend : « Afdeling 2. - Bloedglucosemeter - lancethouder glucosecontrolestrips- lancetten Onderafdeling 1. - Aflevering van zelfzorgmateriaal (bloedglucosemeter - lancethouder - glucosecontrolestrips - lancetten) in het raam van het zorgtraject « diabetes ». § 1. Glucosecontrolestrips - lancetten Een verzekeringstegemoetkoming in de verstrekking van glucosecontrolestrips en lancetten mag worden verleend voor elke rechthebbende met type 2-diabetes die een globaal medisch dossier heeft en een geldig zorgtrajectcontract diabetes heeft afgesloten en die een programma voor diabeteszelfregulatie met regelmatige glycemiecontrole (gemiddeld 25 metingen per maand) volgt of gaat volgen.

De glucosecontrolestrips en lancetten worden voorgeschreven door de huisarts die het zorgtrajectcontract diabetes met de betrokken rechthebbende heeft afgesloten of door een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de rechthebbende.

De tegemoetkoming kan slechts toegekend worden als de voorschrijvende arts op het voorschrift « zorgtraject diabetes » of de afkorting « ZT D » vermeldt.

Als het voorschrift die vermelding bevat, laat het toe om 3 dozen van 50 strips en 1 doos van 100 lancetten af te leveren, zelfs als het voorschrift de hoeveelheid niet vermeldt.

Elke rechthebbende die een zorgtrajectcontract diabetes heeft afgesloten, heeft per periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van het eerste voorschrift, recht op een pakket dat het volgende bevat : - 3 dozen van 50 strips - 1 doos van 100 lancetten De glucosecontrolestrips en lancetten mogen enkel voorgeschreven worden in één van de volgende gevallen : 1° voor een rechthebbende die al gedurende minstens een jaar met insuline of met eenincretinemimeticum werd behandeld, die niet is bedoeld onder punt 3° of 4°, en van wie de HbA1c-waarde, gemeten in de drie maanden vóór het voorschrift van de glucosecontrolestrips en lancetten, lager is dan 58 mmol/mol (of 7,5 %). Hernieuwingen van glucosecontrolestrips en lancetten zijn mogelijk zolang de HbA1c-waarde, die niet eerder dandrie maanden vóór het einde van elke periode van 12 maanden verplicht moet worden gemeten, lager blijft dan 58 mmol/mol (of 7,5 %) en het niet om een rechthebbende gaat zoals bedoeld onder punt 3° of 4°. 2° voor een rechthebbende die een insulinetherapie of een behandeling met een incretinemimeticum en/of een programma voor diabeteszelfregulatie gaat beginnen : alleen indien er zo snel mogelijk een diabeteseducatieprogramma met minstens 5 verstrekkingen « opstarteducatie » van 30 minuten wordt opgestart. De glucosecontrolestrips en lancetten kunnen enkel worden hernieuwd wanneer de rechthebbende met insuline of met een incretinemimeticum wordt behandeld en minstens 5 verstrekkingen « opstarteducatie » van 30 minuten heeft gevolgd.

Latere hernieuwingen van glucosecontrolestrips en lancetten blijven mogelijk indien het niet gaat om een rechthebbende bedoeld onder de punten 4° of 5°. 3° voor een rechthebbende die al met insuline of met een incretinemimeticum wordt behandeld en die overstapt van het programma « educatie en zelfzorg » naar een programma voor diabeteszelfregulatie : hier gelden dezelfde voorwaarden als voor de rechthebbenden bedoeld onder punt 2°.4° voor een rechthebbende die gaat overschakelen of die al is overgeschakeld van één naar twee insuline-injecties per dag : alleen indien er zo snel mogelijk een bijkomende diabeteseducatie met minstens 2 educatie verstrekkingen van 30 minuten wordt opgestart. Zes maanden na de overschakeling van één naar twee insuline-injecties kunnen glucosecontrolestrips en lancetten enkel worden hernieuwd wanneer de rechthebbende minstens 2 educatieverstrekkingen van 30 minuten heeft gevolgd.

Latere hernieuwingen van glucosecontrolestrips en lancetten blijven mogelijk indien het niet gaat om een rechthebbende bedoeld onder punt 5°. 5° voor een rechthebbende die met insuline of met een incretinemimeticum wordt behandeld en die al een programma voor diabeteszelfregulatie volgt en die niet valt onder de punten 1°, 2°, 3° of 4°, en van wie de HbA1c-waarde, die niet eerder dandrie maanden vóór het einde van elke periode van 12 maanden verplicht moet worden gemeten, hoger is dan 58 mmol/mol (of 7,5 %) : wanneer er zo snel mogelijk een bijkomende diabeteseducatie met minstens 2 educatie verstrekkingen van 30 minuten zal worden opgestart. De glucosecontrolestrips en lancetten mogen alleen maar worden hernieuwd als de rechthebbende minstens 2 educatieverstrekkingen van 30 minuten heeft gevolgd.

Latere hernieuwingen van de glucosecontrolestrips en lancetten zonder een nieuwe bijkomende diabeteseducatie zijn mogelijk, voor zover de HbA1c-waarde, die niet eerder dandrie maanden voor het einde van elke periode van 12 maanden is gemeten, niet opnieuw meer dan 58 mmol/mol (of 7,5 %) bedraagt.

Als de HbA1c-waarde opnieuw meer dan 58 mmol/mol (of 7,5 %) bedraagt, is een nieuwe diabeteseducatie van minstens 2 educatieverstrekkingen van 30 minuten verplicht. 6° voor een rechthebbende die met insuline of met een incretinemimeticum wordt behandeld, die al een programma inzake zelfregulatie van diabetes mellitus volgt en die niet onder de punten 2°, 3°, 4° en 5° valt : indien de rechthebbende al een diabeteseducatie heeft genoten in het kader van de diabetesovereenkomst. Voor alle voornoemde rechthebbenden is een voorschrift voor een nieuwe periode van 6 opeenvolgende maanden alleen mogelijk als het gaat om een rechthebbende voor wie de huisarts of een educator heeft vastgesteld dat hij daadwerkelijk de vereiste glycemiecontroles tijdens de afgelopen periode heeft uitgevoerd.

De voorschriften kunnen voor een nieuwe periode worden hernieuwd vanaf 3 maanden vóór het verstrijken van de betreffende periode van 6 maanden.

De educatieprogramma's, bedoeld in de punten 2°, 3°, 4° en 5°, kunnen worden uitgevoerd door de educatoren.

De voorschrijvende huisarts bewaart in het globaal medisch dossier van de rechthebbenden de verslagen van de educatoren waaruit blijkt dat de voorwaarden op het vlak van de verplichte educatie vervuld zijn.

Die verslagen worden 5 jaar bewaard.

De huisarts bezorgt de gegevens over de diabeteseducatie en de HbA1c-resultaten aan de adviserend geneesheer op zijn verzoek.

Met het voorschrift voor glucosecontrolestrips en lancetten kan de rechthebbende het materiaal verkrijgen in de apotheken opengesteld voor het publiek of bij de leveranciers.

De glucosecontrolestrips en lancetten mogen alleen maar aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende worden aangerekend wanneer al het materiaal voor de periode van 6 maanden is geleverd.

Voor de aflevering van glucosecontrolestrips en lancetten moet de voorschrijvende huisarts erop toezien dat op zijn voorschriften het maximum vergoedbare materiaal waarin voor iedere periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van het eerste voorschrift, is voorzien, niet wordt overschreden ongeacht het feit of de rechthebbende het materiaal in een apotheek opengesteld voor het publiek of bij een leverancier heeft verkregen.

De glucosecontrolestrips en lancetten mogen nooit worden voorgeschreven voor een rechthebbende die in het kader van de diabetesovereenkomst een programma volgt dat eveneens het materiaal voor diabeteszelfregulatie dekt.

Deze tegemoetkoming wordt ook toegestaan aan de leveranciers evenals aan de ziekenhuisapotheker die aan de rechthebbenden uit een rusthuis voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis aflevert.

De maximale tegemoetkoming bedraagt : - voor het pakket glucosecontrolestrips en lancetten : 75,35 euro inclusief btw; - voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 5,03 inclusief btw. § 2. Bloedglucosemeter en lancethouder (startpakket) Een verzekeringstegemoetkoming voor de bloedglucosemeter kan worden toegekend aan iedere rechthebbende met type 2-diabetes die een geldig zorgtrajectcontract diabetes heeft afgesloten.

De bloedglucosemeter wordt voorgeschreven door de huisarts die een zorgtrajectcontract diabetes met de betrokken rechthebbende heeft afgesloten of door een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de rechthebbende.

De tegemoetkoming kan slechts toegekend worden als de voorschrijvende arts op het voorschrift « zorgtraject diabetes » of de afkorting « ZT D » vermeldt.

Indien het voorschrift geen merknaam van een bloedglucosemeter vermeldt dan wordt het meest aangewezen toestel voor de rechthebbende gekozen door de apotheker of leverancier in overleg met de rechthebbende en de geraadpleegde educator.

De educator vult het document « aanvraag voor de aflevering van een bloedglucosemeter » in en vermeldt de merknaam van het meest aangewezen toestel voor de rechthebbende.

De diabeteseducator verbindt zich ertoe het voorgeschreven educatieprogramma in het kader van het zorgtraject diabetes uit te voeren.

Het document « aanvraag voor de aflevering van een bloedglucosemeter » is bepaald onder « f » van deel II van de lijst.

Door middel van het voorschrift van de huisarts en het document dat door de educator werd ingevuld kan de rechthebbende het materiaal verkrijgen in de apotheken opengesteld voor het publiek of bij de leveranciers.

De bloedglucosemeter wordt samen met een lancethouder afgeleverd en mag alleen maar aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende worden aangerekend wanneer al het materiaal (bloedglucosemeter en lancethouder) is afgeleverd.

De bloedglucosemeter (startpakket) mag slechts één keer per rechthebbende worden voorgeschreven, ongeacht of de rechthebbende het materiaal heeft verkregen in de apotheken opengesteld voor het publiek of bij een leverancier.

De bloedglucosemeter (startpakket) mag nooit worden voorgeschreven : o voor een rechthebbende die in het kader van de diabetesovereenkomst een programma volgt of heeft gevolgd, dat eveneens het materiaal voor diabeteszelfregulatie dekt; o voor een rechthebbende die opgenomen is in een programma « educatie en zelfzorg » en die geen zorgtraject afgesloten heeft.

De maximale tegemoetkoming bedraagt : - voor de bloedglucosemeter en lancethouder samen : 22,17 euro inclusief btw, recupelbijdrage en waarborg; - voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 3,46 inclusief btw. § 3. Bloedglucosemeteren lancethouder - hernieuwing Een voorschrift voor de hernieuwing van de bloedglucosemeter kan niet eerderworden opgesteld dan na 3 jaar gebruik van de vorige bloedglucosemeter of indien het toestel defect is en het moet worden vervangen of als het toestel verouderd is.

Om medische redenen is de hernieuwing ook mogelijk vóór het verstrijken van de periode van 3 jaar, meer bepaald als het vorige toestel om medische redenen niet meer voor de rechthebbende geschikt is.

De bloedglucosemeter kan meermaals voor een rechthebbende worden voorgeschreven, op voorwaarde dat er een periode van minstens 3 jaar ligt tussen beide voorschriften behalve om medische redenen.

De bloedglucosemeter kan eveneens worden voorgeschreven : o voor een rechthebbende die niet langer in het kader van de diabetesovereenkomst een programma volgt dat eveneens het materiaal voor diabeteszelfregulatie dekt, waarbij de bloedglucosemeter die in het kader van de diabetesovereenkomst ter beschikking is gesteld minstens 3 jaar oud is. Om medische redenen is de hernieuwing ook mogelijk vóór het verstrijken van de minimumperiode van 3 jaar als geen enkele bloedglucosestrip en/of lancet opgenomen in de lijst, nog kan gebruikt worden met de bloedglucosemeter die ter beschikking werd gesteld in het kader van de diabetesovereenkomst; o voor een rechthebbende die, alvorens hij een zorgtrajectcontract « diabetes » heeft ondertekend, een beperkt programma « educatie en zelfzorg » heeft gevolgd, als de bloedglucosemeter die in het kader van dat programma ter beschikking is gesteld, minstens 3 jaar oud is.

De hernieuwing kan ook om medische redenen worden ingeroepen vóór het verstrijken van de periode van 3 jaar.

Alle andere bepalingen die van toepassing zijn op de eerste bloedglucosemeter blijven geldig.

Het meest aangewezen toestel voor de rechthebbende wordt gekozen in overleg met de rechthebbende en de geraadpleegde educator.

Ook voor een rechthebbende die komt uit groep 3A van de diabetesovereenkomst is het volgen van één verstrekking « educatie » van 30 minuten verplicht.

Een hernieuwing voor een bloedglucosemeter kan enkel worden voorgeschreven aan een rechthebbende die ook beantwoordt aan de voorwaarden voor de aflevering van het zelfzorgmateriaal.

De maximale tegemoetkoming bedraagt : - voor de bloedglucosemeter en lancethouder samen : 22,17 euro inclusief btw, recupelbijdrage en waarborg; - voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 3,46 inclusief btw.

Onderafdeling 2. - Aflevering van zelfzorgmateriaal (bloedglucosemeter - lancethouder - glucosecontrolestrips - lancetten) in het raam van het programma « educatie en zelfzorg ». § 1. Glucosecontrolestrips - lancetten De tegemoetkoming kan slechts toegekend worden als de voorschrijvende arts op het voorschrift vermeldt dat de rechthebbende zich in een programma « educatie en zelfzorg » bevindt.

Op dat voorschrift vermeldt de arts duidelijk « programma educatie en zelfzorg » of de afkorting « programma EZ ».

Als het voorschrift die vermelding bevat, laat het toe om 2 dozen van 50 glucosecontrolestrips en 1 doos van 100 lancetten af te leveren, zelfs als het voorschriftde hoeveelheid niet vermeldt.

Elke rechthebbende die buiten het zorgtraject valt, heeft per jaar recht op een pakket dat het volgende bevat : - 2 verpakkingen van 50 glucosecontrolestrips - 1 verpakking van 100 lancetten De maximale tegemoetkoming bedraagt : - voor het zelfzorgmateriaal : 53,19 euro inclusief btw; - voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 5,03 inclusief btw. § 2. Bloedglucosemeter en lancethouder (startpakket) De tegemoetkoming kan slechts toegekend worden als de voorschrijvende arts op het voorschrift vermeldt dat de rechthebbende zich in een programma « educatie en zelfzorg » bevindt.

Op dat voorschrift vermeldt de arts duidelijk « programma educatie en zelfzorg » of de afkorting « programma EZ ».

De maximale tegemoetkoming bedraagt : - voor de bloedglucosemeter en lancethouder samen : 22,17 euro inclusief btw, recupelbijdrage en waarborg; - voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 3,46 inclusief btw. § 3. Bloedglucosemeter en lancethouder - hernieuwing Een hernieuwingsvoorschrift voor de bloedglucosemeter kan niet eerder danna 3 jaar gebruik van de oude bloedglucosemeter worden opgesteld als die meter defect is en het toestel moet worden vervangen, of als het toestel verouderd is. Om medische redenen is de hernieuwing ook mogelijk vóór het verstrijken van de minimumperiode van 3 jaar, meer bepaald als het vorige toestel om medische redenen niet meer voor de rechthebbende geschikt is.

De bloedglucosemeter kan meermaals voor een rechthebbende worden voorgeschreven, op voorwaarde dat er een periode van minstens 3 jaar ligt tussen beide voorschriften behalve om medische redenen.

De tegemoetkoming kan slechts toegekend worden als de voorschrijvende arts op het voorschrift vermeldt dat de rechthebbende zich in een programma « educatie en zelfzorg » bevindt.

Op dat voorschrift vermeldt de arts duidelijk « programma educatie en zelfzorg » of de afkorting « programma EZ ».

De maximale tegemoetkoming bedraagt : - voor de bloedglucosemeter en lancethouder samen : 22,17 euro inclusief btw, recupelbijdrage en waarborg; - voor het afleveringshonorarium voor de apotheker, de ziekenhuisapotheker of de leverancier : P 3,46inclusief btw. § 4. Vergoedingsvoorwaarden voor de aflevering van zelfzorgmateriaal in het raam van het programma « educatie en zelfzorg ».

Een verzekeringstegemoetkoming wordt toegekend onder de volgende voorwaarden : - de rechthebbende lijdt aan type 2-diabetes; - de rechthebbende beschikt over een globaal medisch dossier; - de rechthebbende heeft nooit een zorgtrajectcontract diabetes afgesloten; - de rechthebbende volgt geen programma in het kader van de diabetesovereenkomst dat het diabeteszelfregulatiemateriaal vergoedt en heeft ook nooit een dergelijk programma gevolgd; - de rechthebbende wordt behandeld met een incretinemimeticum of krijgt dagelijks één insuline-injectie; - de verstrekkingen worden voorgeschreven door de huisarts die het globaal medisch dossier van de rechthebbende bewaart of door een andere huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de rechthebbende; - de voorschrijvende huisarts bevestigt dat aan de rechthebbende diabeteseducatie werd gegeven; - de voorschrijvende huisarts heeft aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende de datum van het eerste voorschrift meegedeeld vanaf wanneer hij/zij een beperkt programma « educatie en zelfzorg » heeft opgestart voor een rechthebbende van wie hij/zij het globaal medisch dossier bijhoudt. De voorschrijver gebruikt daarvoor het model voor notificatie bepaald onder « g » van deel II van de lijst.

Voor de aflevering van glucosecontrolestrips en lancetten is aan het einde van elke voorgeschreven periode van 12 maanden een voorschrift voor een nieuwe periode van 12 opeenvolgende maanden toegelaten, indien de volgende bijkomende voorwaarden zijn vervuld : 1° de voorschrijvende huisarts heeft vastgesteld dat de rechthebbende daadwerkelijk de vereiste glycemiecontroles tijdens de afgelopen periode heeft uitgevoerd;2° de HbA1c-waarde van de rechthebbende die op zijn vroegst 3 maanden voor het einde van elke periode van 12 maanden verplicht wordt gemeten, bedraagt minder dan 58 mmol/mol (of 7,5 %). Indien die streefwaarde niet wordt bereikt, stelt de huisarts aan de rechthebbende voor om een zorgtrajectcontract diabetes af te sluiten of om een geneesheer-specialist te raadplegen.

In dat geval komt de rechthebbende niet meer in aanmerking voor het beperkt programma « educatie en zelfzorg ».

Indien de HbA1c-waarde van de rechthebbende minder dan 58 mmol/mol (of 7,5 %) bedraagt, kan het voorschrift vanaf de datum, waarop het resultaat van die meting bekend is, worden hernieuwd.

Met het voorschrift voor zelfzorgmateriaal (glucosecontrolestrips, lancetten, bloedglucosemeter, en lancethouder) in het raam van het programma « educatie en zelfzorg » kan de patiënt het materiaal verkrijgen in de apotheken opengesteld voor het publiek of bij de leveranciers.

Het zelfzorgmateriaal en de hernieuwing voor de bloedglucosemeter kunnen alleen maar aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende worden aangerekend, wanneer al het materiaal is geleverd.

De hernieuwing voor de bloedglucosemeter kan alleen maar worden voorgeschreven, als de rechthebbende beantwoordt aan de voorwaarden voor de hernieuwing van de aflevering van glucosecontrolestrips en lancetten.

Voor de aflevering van glucosecontrolestrips en lancetten moet de voorschrijvende huisarts erop toezien dat in zijn voorschriften het maximum vergoedbare materiaal waarin voor iedere periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van het eerste voorschrift, is voorzien, niet wordt overschreden ongeacht het feit of de rechthebbende het materiaal in een apotheek opengesteld voor het publiek of bij een leverancier heeft verkregen.

De huisarts bezorgt de gegevens over de diabeteseducatie en de HbA1c-resultaten aan de adviserend geneesheer op diens verzoek.

Onderafdeling 3. - Lijst van zelfzorgmateriaal (glucosecontrolestrips, lancetten en bloedglucosemeters) waarvoor een verzekeringstegemoetkoming toegekend wordt

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.In deel II van de lijst bij hetzelfde besluit worden de bijlagen f) en g) ingevoegd, die als bijlagen zijn gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.De punten a), b) en d) van het artikel 7ter en de punten A., B. en D. van hoofdstuk VI van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen worden geschrapt.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 11 februari 2013;

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

^