Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 februari 2013
gepubliceerd op 08 april 2013

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto 30 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003030
pub.
08/04/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/besluit/2013/02/11/2013003030/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto 30 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het advies 52.680/2 van de Raad van State, gegeven op 28 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Presto 30 ». « Presto 30 » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 1.000.000, hetzij op veelvouden van 1.000.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 10 euro.

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 1.000.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgesteld op 363.268, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

500.000 EUR

500.000 EUR

1.000.000

1

250.000 EUR

250.000 EUR

1.000.000

1

100.000 EUR

100.000 EUR

1.000.000

5

5.000 EUR

25.000 EUR

200.000

10

1.000 EUR

10.000 EUR

100.000

250

500 EUR

125.000 EUR

4.000

500

250 EUR

125.000 EUR

2.000

7.500

100 EUR

750.000 EUR

133,33

15.000

50 EUR

750.000 EUR

66,67

20.000

40 EUR

800.000 EUR

50

20.000

25 EUR

500.000 EUR

50

50.000

15 EUR

750.000 EUR

20

220.000

10 EUR

2.200.000 EUR

4,55

30.000

5 EUR

150.000 EUR

33,33

TOTAL TOTAAL 363.268

TOTAL TOTAAL 7.035.000 EUR

TOTAL TOTAAL 2,75


Art. 4.Elk biljet bestaat uit twee luiken die geheel of gedeeltelijk op elkaar zijn geplooid. Die twee luiken mogen nooit worden gescheiden. Wanneer het biljet wordt opengeplooid, geeft het op de voorkant zeven verschillende, duidelijk afgebakende spelen te zien, die respectievelijk « SPEL-JEU-SPIEL 1 », « SPEL-JEU-SPIEL 2 », « SPEL- JEU-SPIEL 3 », « SPEL-JEU-SPIEL 4 », « SPEL-JEU- SPIEL 5 », « SPEL-JEU-SPIEL 6 » en « SPEL-JEU-SPIEL 7 » worden genoemd. Ieder van die vermeldingen staat ofwel op zichtbare wijze in de buurt van het betrokken spel, ofwel op de ondoorzichtige deklaag die het betrokken spel geheel of gedeeltelijk bedekt.

Art. 5.Spel 1 omvat een duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzone. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere door de Nationale Loterij nuttig geachte vermelding staan.

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, verschijnt het volgende, afgezien van de vermelding « SPEL-JEU-SPIEL 1 » : 1° ofwel een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, gekozen uit de in artikel 3 bedoelde loten, wanneer het een winnend spel betreft. In dat geval stemt het toegewezen lot overeen met het bedrag in kwestie; 2° ofwel de vermelding « € 000 » wanneer het gaat om een niet-winnend spel.

Art. 6.Spel 2 omvat een duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzone. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere door de Nationale Loterij nuttig geachte vermelding staan.

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, verschijnt het volgende, afgezien van de vermelding « SPEL-JEU-SPIEL 2 » : 1° ofwel een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, gekozen uit de in artikel 3 bedoelde loten, wanneer het een winnend spel betreft. In dat geval stemt het toegewezen lot overeen met het bedrag in kwestie; 2° ofwel de vermelding « € 000 » wanneer het gaat om een niet-winnend spel.

Art. 7.Spel 3 omvat een duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzone. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere door de Nationale Loterij nuttig geachte vermelding staan.

Onder de in het eerste lid bedoelde speelzone worden op zichtbare wijze een winnend speelsymbool weergegeven, namelijk de afbeelding van een goudstaaf, alsook de vermelding « = € 50 ».

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, krijgt hij de vermelding « SPEL-JEU-SPIEL 3 » te zien, alsook een speelsymbool dat werd gekozen uit een reeks door de Nationale Loterij bepaalde speelsymbolen.

Spel 3 is een winnend spel wanneer het in het derde lid bedoelde speelsymbool overeenstemt met het in het tweede lid bedoelde winnende speelsymbool. In dat geval levert spel 3 een lotenbedrag op van 50 euro.

Wanneer spel 3 niet de overeenstemming vertoont die wordt bedoeld in het vierde lid, dan is het altijd een niet-winnend spel.

Art. 8.Spel 4 omvat een duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzone. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere door de Nationale Loterij nuttig geachte vermelding staan.

Onder de in het eerste lid bedoelde speelzone worden op zichtbare wijze een winnend speelsymbool weergegeven, namelijk de afbeelding van een diamant, alsook de vermelding « = € 250 ».

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, krijgt hij de vermelding « SPEL-JEU-SPIEL 4 » te zien, alsook een speelsymbool dat werd gekozen uit een reeks door de Nationale Loterij bepaalde speelsymbolen.

Spel 4 is een winnend spel wanneer het in het derde lid bedoelde speelsymbool overeenstemt met het in het tweede lid bedoelde winnende speelsymbool. In dat geval levert spel 4 een lotenbedrag op van 250 euro.

Wanneer spel 4 niet de overeenstemming vertoont die wordt bedoeld in het vierde lid, dan is het altijd een niet-winnend spel.

Art. 9.Spel 5 omvat een speelruimte die bestaat uit twee duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzones.

Op de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone staat de vermelding « UW SLEUTEL-VOTRE CLE-IHR SCHLÜSSEL ».

Op de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone staat de vermelding « WINNENDE SLEUTELS-CLES GAGNANTES-GEWINNENDE SCHLÜSSEL ».

Op de ondoorzichtige deklaag die de in het tweede en het derde lid bedoelde speelzones bedekt, kan er bovendien, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere door de Nationale Loterij nuttig geachte vermelding staan.

De speler krast de volgende ondoorzichtige deklagen af : 1° degene van de in het tweede lid bedoelde speelzone, waarna het volgende verschijnt : de vermelding « SPEL-JEU-SPIEL 5 », een speelsymbool, namelijk de afbeelding van een sleutel, en de vermelding « UW SLEUTEL-VOTRE CLE-IHR SCHLÜSSEL »;2° degene van de in het derde lid bedoelde speelzone, waarna het volgende verschijnt : a) de vermelding « WINNENDE SLEUTELS-CLES GAGNANTES-GEWINNENDE SCHLÜSSEL »;b) twee speelsymbolen, namelijk telkens de afbeelding van een verschillende sleutel, waaronder een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag staat, dat werd gekozen uit de in artikel 3 bedoelde loten. Spel 5 is een winnend spel wanneer het in het vijfde lid, 1°, bedoelde speelsymbool identiek is aan één van de twee speelsymbolen die worden bedoeld in het vijfde lid, 2°, b). In dat geval stemt het toegewezen lot overeen met het bedrag dat wordt vermeld onder het speelsymbool waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Spel 5 is altijd een niet-winnend spel wanneer het niet het specifieke kenmerk vertoont dat wordt bedoeld in het zesde lid.

Art. 10.Spel 6 omvat een speelruimte die bestaat uit twee duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzones. Op de ondoorzichtige deklaag die de beide speelzones bedekt, kan er bovendien, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere door de Nationale Loterij nuttig geachte vermelding staan.

Op de ondoorzichtige deklaag die de eerste speelzone bedekt, staat op zichtbare wijze de vermelding « UW CODE-VOTRE CODE-IHR CODE ».

Op de ondoorzichtige deklaag die de tweede speelzone bedekt, staat op zichtbare wijze de vermelding « CODE VAN DE KAART-CODE DE LA CARTE-CODE DER KARTE ».

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de eerste speelzone bedekt, verschijnt de vermelding « UW CODE-VOTRE CODE-IHR CODE » alsook een wisselend, uit 4 cijfers bestaand codenummer.

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de tweede speelzone bedekt, verschijnt de vermelding « SPEL-JEUSPIEL 6 » alsook de vermelding « CODE VAN DE KAART-CODE DE LA CARTE-CODE DER KARTE », een wisselend, uit 4 cijfers bestaand codenummer, en een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, dat werd gekozen uit de in artikel 3 bedoelde loten en dat staat onder de vermelding « WINST-GAIN-GEWINN ».

Spel 6 is een winnend spel wanneer het in het vierde lid bedoelde codenummer identiek is aan het in het vijfde lid bedoelde codenummer, met dien verstande dat er van overeenstemming pas echt sprake is wanneer de cijfers van de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden van beide codenummers dezelfde zijn en in dezelfde decimale volgorde staan. In dat geval stemt het toegewezen lot overeen met het bedrag dat staat onder de vermelding « WINST-GAIN-GEWINN ».

Spel 6 is altijd een niet-winnend spel wanneer het niet het specifieke kenmerk vertoont dat wordt bedoeld in het zesde lid.

Art. 11.Spel 7 omvat een duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzone. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere door de Nationale Loterij nuttig geachte vermelding staan.

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, verschijnen er vijf speelsymbolen die geheel of gedeeltelijk kunnen wisselen, en die de afbeelding van een open of gesloten hangslot voorstellen.

De volgende terminologie wordt afgesproken : 1° « winnend speelsymbool » : het symbool met de afbeelding van een open hangslot;2° « niet-winnend speelsymbool » : het symbool met de afbeelding van een gesloten hangslot. Spel 7 levert de volgende lotenbedragen op : 1° 10 euro, wanneer het winnend speelsymbool één keer voorkomt bij de vijf in het tweede lid bedoelde speelsymbolen;2° 25 euro, wanneer het winnend speelsymbool twee keer voorkomt bij de vijf in het tweede lid bedoelde speelsymbolen;3° 100 euro, wanneer het winnend speelsymbool drie keer voorkomt bij de vijf in het tweede lid bedoelde speelsymbolen; 4° 5.000 euro, wanneer het winnend speelsymbool vier keer voorkomt bij de vijf in het tweede lid bedoelde speelsymbolen; 5° 500.000 euro, wanneer de vijf in het tweede lid bedoelde speelsymbolen allemaal het winnend speelsymbool voorstellen.

In de buurt van de speelzone van spel 7 staat er op zichtbare wijze een legende waarin de vijf in het vierde lid bedoelde winstmogelijkheden worden opgelijst alsook het lotenbedrag dat door elk van die winstmogelijkheden wordt toegewezen.

Een winnende speelzone kan slechts één enkel lot toekennen. Het bedrag daarvan wordt bepaald door het hoogste aantal winnende speelsymbolen dat in die speelzone wordt aangetroffen.

Spel 7 is altijd een niet-winnend spel wanneer het geen enkele van de vijf in het vierde lid bedoelde gevallen bevat.

Art. 12.Een winnend biljet kan één, twee of drie winnende spelen bevatten.

Wanneer er aan een winnend biljet een lot wordt toegekend ter waarde van de volgende bedragen : 1° 5, 250, 500, 1.000, 5.000, 100.000, 250.000 of 500.000 euro, dan bevat dat biljet slechts één enkel winnend spel; 2° 10 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 10 euro oplevert, ofwel twee winnende spelen die ieder 5 euro opleveren;3° 15 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 15 euro oplevert, ofwel twee winnende spelen die ieder respectievelijk 5 euro en 10 euro opleveren;4° 25 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 25 euro oplevert, ofwel twee winnende spelen die ieder respectievelijk 10 euro en 15 euro opleveren;5° 40 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 40 euro oplevert, ofwel twee winnende spelen die ieder respectievelijk 15 euro en 25 euro opleveren, ofwel drie winnende spelen die ieder respectievelijk 5 euro, 10 euro en 25 euro opleveren;6° 50 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 50 euro oplevert, ofwel drie winnende spelen die ieder respectievelijk 10 euro, 15 euro en 25 euro opleveren;7° 100 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 100 euro oplevert, ofwel drie winnende spelen die ieder respectievelijk 10 euro, 40 euro en 50 euro opleveren.

Art. 13.Op de voor- of op de achterkant van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratieve beheer van die biljetten : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers, bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° één of meer zichtbare of met een ondoorzichtige deklaag bedekte streepjescodes.

Art. 14.Onder de ondoorzichtige deklaag van de speelzones kunnen controlevermeldingen staan waarvan de aard en het grafische formaat door de Nationale Loterij worden vastgelegd. Wanneer er voor die controlevermeldingen gebruik wordt gemaakt van cijfers, dan zijn die cijfers van een kleiner formaat dan de cijfers die overeenstemmen met een mogelijk toegewezen lotenbedrag. Met de controlevermeldingen wordt er geen enkel lot toegewezen.

Bij onverkochte biljetten heeft de Nationale Loterij als enige het recht om ter controle de in het eerste lid en in artikel 13, 2° en 3° bedoelde ondoorzichtige deklagen af te krassen.

Art. 15.§ 1. Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan er een procédé worden vastgelegd om te garanderen dat de biljetten, waaraan kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten. Met kleine lotenbedragen worden loten bedoeld waarvan het bedrag voor één lot niet hoger mag liggen dan 50 euro. De som van de kleine lotenbedragen die worden toegekend aan de biljetten die in eenzelfde cellofaanverpakking zitten, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet lager mag liggen dan 65 euro. § 2. Op de voor- of op de achterkant van de biljetten worden er cijfers en/of letters vermeld ter identificatie van de uitgifte waartoe deze biljetten behoren. Het aantal uitgiften wordt vastgelegd door de Nationale Loterij.

Art. 16.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de fysieke verkooppunten van de Nationale Loterij gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren.Met de genoemde fysieke verkooppunten heeft de Nationale Loterij een overeenkomst gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij; 2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar Regionale Kantoren.De gegevens van die Regionale Kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 5.000, 100.000, 250.000 en 500.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij en, indien de Nationale Loterij dat opportuun acht, in haar Regionale Kantoren.

Art. 17.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten bekendgemaakt door de Nationale Loterij met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 18.De loten die niet binnen de in artikel 16, eerste lid, vastgelegde termijn worden opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 19.Onder voorbehoud van het aantekenen van beroep bij een rechtbank moeten klachten over de uitbetaling van de loten, op straffe van verval, binnen de in artikel 16, eerste lid, bedoelde termijn van twaalf maanden worden ingediend. Ze moeten aan de Nationale Loterij worden gericht via een aangetekende postzending.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde van dat biljet moet de speler zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een biljet, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de reclamant zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of in een Regionaal Kantoor van de Nationale Loterij, dan wordt er ten gunste van de reclamant een bewijs van afgifte opgesteld.

Art. 20.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 21.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;4° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 22.Onder voorbehoud van het aantekenen van beroep bij een rechtbank wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 23.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 24.De biljetten kunnen nog de volgende vermeldingen bevatten : 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de spelers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 25.Dit besluit treedt in werking op 15 april 2013.

Art. 26.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 11 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE

^