Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013009131 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er (...) Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...)

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013011164 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Personeelsplan 2013 De raad van bestuur, Gelet op de programmawet van 24 december 2002, inzonderheid artikel 445; Gelet op de wet van 7 juli 2002 tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventi Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inz(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/2013 pub. 08/04/2013 numac 2012012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot invoering van een uitzonderlijke premie voor de werknemers bij uitvoering van het non-profitakkoord 2010-2011 van 19 september 2011 in de Franstalige Gemeenschap voor bepaalde sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige Gemeenschap : productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jeugdhuizen, permanente opvoeding, sportfederaties, « la Médiathèque », jeugdorganisaties, lokale televisies type koninklijk besluit prom. 11/01/2013 pub. 08/04/2013 numac 2012207257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 11/01/2013 pub. 08/04/2013 numac 2012207538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een aanvulling op de eindejaarspremie in de "Services d'Accueil spécialisé de la Petite Enfance" (1) type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013003030 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto 30 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013003053 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013003096 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013009150 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 17 maart 2013 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : Mevr. Aurélie THOMSIN, geboren op 9 november 1981, Mevr. Cynthia VAN DRIESSCHE, geboren op 11 juni 1975, te Lokeren, Nederlands taalkader, vakrichting(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstellingen. - Personeel. - Aanstellingen in de hoedanigheid van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel Nationaal Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt de heer Serge DRUGMAND aangesteld om de functie v Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt de heer Marc HINOUL aangesteld om de functie van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Ontslag op eigen verzoek Bij koninklijk besluit van 4 maart 2013 wordt de heer Koenraad BAERT, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 mei 2012, ontslag op eigen verzoek verleend. type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 08/04/2013 numac 2013022182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013022187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde type koninklijk besluit prom. 21/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van artikel 278 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 08/04/2013 numac 2013022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de strategische adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen, de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van Vlaanderen, de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij en de strategische adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013029264 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Erkenning van de verkiezing van een nieuw lid van de « Académie royale de Médecine de Belgique » Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013 wordt de verkiezing van de heer professor Adelin ALBERT tot werkend lid van de « Académie royale de Méde type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013202010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013 wordt bepaald : Artikel 1. § 1. De Gouden Palmen in de Kroonorde wordt toegekend aan : Mevr. BRACKENIER, Carine, Andréa, Mathilde hoofdassistent (...) Art. 2. Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam. Art. 3. De Mini(...) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013202149 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013202198 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013 is de heer Haelterman, J., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het Bij koninklijke besluiten van 28 januari 2013 : - is de aanwijzing van Mevr. Vandenbergh, A.(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus Bij ministerieel besluit d.d. 27 maart 2013 wordt de heer Dany DONNEN aangewezen in de hoedanigheid van effectief lid-deskundige van het Controleorgaan voor het politionele informatiebeh type ministerieel besluit prom. 29/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013003098 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene Administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. 29/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013202199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van adjunct-directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

arrest

type arrest prom. 02/04/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013202162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van het vrijgaveniveau voor Ba-133 ter aanvulling van tabel A van bijlage IB van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013027082 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het uniform van de personeelsleden van het "Département de la Police et des Contrôles" en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2007 betreffende het uniform van de personeelsleden van de "Unité de Répression des Pollutions" (Repressie-eenheid tegen Vervuiling) type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013027083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de wapens die deel uitmaken van de reglementaire uitrusting van de ambtenaren van de « Direction de l'Anti-Braconnage et de la Répression des Pollutions van het « Département de la Police et des Contrôles » (Departement Ordehandhaving en Controles) en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het bezit, de bewaking en het dragen van die wapens

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013035289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied diamantbewerking

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013202085 bron waalse overheidsdienst « Ecole d'Administration publique » Bij besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2013 met inwerkingtreding op 1 april 2013 wordt Mevr. Isabelle Kuntziger in overeenstemming met de Regering van de Franse Gemeenschap, (...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013202086 bron waalse overheidsdienst Autonome Haven « Centre et Ouest » Bij besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2013 met inwerkingtreding op 1 april 2013 wordt Mevr. Anneliese Cosse aangewezen als plaatsvervangend bestuurder in de raad van bestuur van de Autonome Haven « type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013202088 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2013, dat uitwerking heeft op 1 februari 2013, wordt het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008 opgeheven, waarbij de heer Claude Delbeuck vanaf 1 augustus 2008 aangewezen wordt Bij besluit van de directrice-generaal van 14 juni 2012 wordt de heer Michel Kepenne, directeur(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013202139 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2013 wordt de heer Eric Van Sevenant op 1 april 2013 tot kabinetschef van de Minister-President benoemd.

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013202179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige polyvalente medewerkers secretariaat-dossierbeheer (niveau C) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG13044) Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die één jaar(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013003093 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft Deze overdracht werd door de Zweedse toezichthouder, Finansinspektionen, toegestaan. Deze overdr(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013003106 bron nationale bank van belgie Erratum bij de publicatie van de Nationale Bank van België d.d. 25 maart 2013. - Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europes Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 5 maart 2013 heeft geen bezwaren geformulee(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor n(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

document

type document prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013202052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industriële ingenieurs - elektromechanica (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG13038) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een b(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? indust(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013003095 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013 wordt de heer Sébastien LOOS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Franse taalkader, met Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013 wordt de heer Cliff RICHART tot rijksambtenaar benoemd(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2013 numac 2013024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 februari 2013 wordt de heer GIJS, Geert, geboren op 6 december 1962, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2013, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taal

document

type document prom. 26/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013201311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
^