Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 februari 2013
gepubliceerd op 20 februari 2013

Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 5 tot 7 maart 2012 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000119
pub.
20/02/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/besluit/2013/02/11/2013000119/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 5 tot 7 maart 2012 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Overwegende dat er overstromingen hebben plaatsgevonden als gevolg van overvloedige regenval van 5 tot 7 maart 2012 in de provincie West-Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende dit natuurverschijnsel;

Overwegende dat uit dit advies blijkt dat dit fenomeen slechts in enkele gemeenten een uitzonderlijk karakter vertoonde in de zin van het erkenningscriterium opgenomen in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 9 januari 2013;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De overstromingen die hebben plaatsgevonden van 5 tot 7 maart 2012, op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de namen hieronder vermeld worden : Provincie West-Vlaanderen Ieper Menen Wevelgem

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, op 11 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^