Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 februari 2013
gepubliceerd op 26 februari 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014565
pub.
26/02/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/besluit/2013/02/11/2012014565/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken sluiten tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 37/27, § 1, 2° en 3°, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2010, en § 5, 5° en 6°, ingevoegd bij de wet van 2 december 2011 houdende diverse bepalingen betreffende de mobiliteit;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken sluiten tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 november 2012;

Gelet op advies nr. 52.436/4 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de Nederlandse tekst van het koninklijk besluit van 22 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken sluiten tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift worden de woorden « keuringen » en « examens » vervangen door het woord « onderzoeken »;2° in het opschrift van de hoofdstukken 2, 4 en 5 worden de woorden « keuringen » en « examens » vervangen door het woord « onderzoeken »;3° in artikel 2, punten 2° en 8°, worden de woorden « keuringen » en « examens » vervangen door het woord « onderzoeken »;4° in artikel 2, punten 3°, 4°, 5°, 6° en 7°, worden de woorden « keuring » en/of « examen » vervangen door het woord « onderzoek »;5° in de artikelen 5, 7, 9, 10 en 12 worden de woorden « keuringen » en/of « examens » vervangen door het woord « onderzoeken »;6° in de artikelen 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15 en 16 worden de woorden « keuring » en/of « examen » vervangen door het woord « onderzoek »;7° in artikel 2, punten 1°, 2° en 8°, wordt het woord « organisme » vervangen door het woord « instelling »;8° in de artikelen 6, 10 en 13 wordt het woord « organisme » vervangen door het woord « instelling ».

Art. 2.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « , met een specialisatie in de arbeids- en organisatiepsychologie » ingevoegd tussen de woorden « universiteitsdiploma van psychologie » en de woorden « en is ».

Art. 3.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 17.Wordt gelijkgesteld aan een centrum, wat de certificering betreft van een treinbestuurder of treinbegeleider door de veiligheidsinstantie, de instelling die belast is met medische en/of bedrijfspsychologische onderzoeken in een andere lidstaat voor zover : 1° voor de treinbestuurders, de instelling belast met medische en/of bedrijfspsychologische onderzoeken erkend is in de betrokken lidstaat;2° voor de treinbegeleiders, de onderzoeken gebeuren volgens criteria opgenomen in de TSI OPE en deze instelling als zodanig erkend is door de overeenkomstige wetgeving van die lidstaat.Bij gebrek aan wetgeving in de betrokken lidstaat, dient de instelling aan te tonen dat : - de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen en psychologen die respectievelijk voldoen aan de criteria van de artikelen 4, § 1 en 5, eerste en tweede lid; - er specifieke maatregelen bestaan om de professionele vaardigheden van artsen en psychologen te onderhouden; - er een gegevensbank bestaat waarin de identiteit van de keurling, de datum en het uur van het verstrekte onderzoek en het resultaat van de evaluatie zijn opgenomen. »

Art. 4.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 11 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

^