Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 februari 2003
gepubliceerd op 19 februari 2003

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012067
pub.
19/02/2003
prom.
11/02/2003
ELI
eli/besluit/2003/02/11/2003012067/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i , vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 36, § 1, eerste lid, 2°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 december 1993 en 13 december 1996;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut van sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 27 januari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 januari 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de werkloosheidsreglementering, enerzijds niet meer aangepast is aan de huidige organisatie van het onderwijs en dat, zij anderzijds moet aangepast worden om rekening te houden met de recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; dat derhalve dit besluit zo snel mogelijk in werking moet treden om van toepassing te zijn op de jongeren, die hun studies beëindigd hebben gedurende het voorbije schooljaar en waarvan de wachttijd ten vroegste zal eindigen op het einde van 2002, en om de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen toe te laten alle nodige schikkingen te treffen opdat de jonge werkzoekenden zonder verwijl op de hoogte gesteld zouden worden van de door hen te vervullen voorwaarden;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 36, § 1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 december 1993 en 13 december 1996, wordt gewijzigd als volgt : A) littera a) wordt vervangen door de volgende bepalingen : « a) ofwel studies met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus, of het derde jaar van studies met een volledig leerplan van het secundair technisch-, kunst- of beroepsonderwijs voleindigd hebben in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap; »;

B) in littera h) worden de woorden « Europese Unie » vervangen door de woorden « Europese Economische Ruimte »; c) het wordt aangevuld met de littera i) en j) , luidend als volgt : « i) ofwel in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap een getuigschrift behaald hebben van hoger secundair onderwijs of secundair technisch-, kunst- of beroepsonderwijs van de tweede graad;»; « j) ofwel een bewijsstuk bekomen hebben afgeleverd door een Gemeenschap dat de gelijkwaardigheid vaststelt met het getuigschrift bedoeld onder b) of een toelatingsbewijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs; deze littera geldt evenwel slechts op voorwaarde voorafgaandelijk ten minste zes jaar studies gevolgd te hebben in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap. ».

Art. 2.In het artikel 36, § 1, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1992, worden in de aanhef de woorden « na het behalen van het diploma of getuigschrift bedoeld in 2°, b , en vóór de uitkeringsaanvraag » vervangen door de woorden « na het behalen van het diploma of getuigschrift bedoeld in 2°, b , i of j , en vóór de uitkeringsaanvraag ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003. Nochtans is de bepaling van artikel 36, § 1, eerste lid, 2°, i) van het voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991, zoals ingevoegd bij het onderhavig besluit, slechts van toepassing voor zover het getuigschrift werd behaald na 1 januari 2003.

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991.

Koninklijk besluit van 27 december 1993, Belgisch Staatsblad van 31 december 1993.

Koninklijk besluit van 13 december 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996.

^