Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003002025 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van sommige bepalingen inzake het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten type wet prom. 13/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009113 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 285 en 285bis van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 43septies in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken type wet prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2003 numac 2003000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 12 februari 2003 wordt de heer De Laender, Alain, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark voor een termi type koninklijk besluit prom. 20/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003002026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1991 houdende overdracht van het beheer van terreinen, eigendom van de Staat aan de Regie der Gebouwen en tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 november 1996 type koninklijk besluit prom. 09/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Tariferingsbureau type koninklijk besluit prom. 29/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2003 numac 2003011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bestuur Energie. - Afdeling Gas-Elektriciteit Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 29 januari 2003 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gem type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2003 numac 2003011067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bestuur Energie. - Afdeling Gas-Elektriciteit. - North Gate III. - Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel. - Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 4 februari 2003 wordt de oprichting van gasvervoersinsta type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2003 numac 2003011068 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bestuur Energie. - Afdeling Gas-Elektriciteit Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 4 februari 2003 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gem type koninklijk besluit prom. 11/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 03/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de deelnemingsmodaliteiten en -regels aan een door de Nationale Loterij ten gunste van de Lotto-deelnemers georganiseerde promotie-actie naar aanleiding van de 25e verjaardag van de invoering van deze vorm van loterij met nummers type koninklijk besluit prom. 17/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de oprichting van een dienst « Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,25 % - 28 september 2013 » type ministerieel besluit prom. 31/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003003092 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 10/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 28/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" type ministerieel besluit prom. 13/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003022158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen

decreet

type decreet prom. 13/12/2002 pub. 19/02/2003 numac 2003035216 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (1)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003003073 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en die in België, in het kader van het vrij verrichten van diensten, van het publiek gelddeposito's of andere terugbetaalbare gelden in ontvangst mogen nemen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/12/2002 pub. 19/02/2003 numac 2003031081 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. Vakbondspremies NP Brussel voor de gesubsidieerde werknemers van de non-profitsectoren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 19/02/2003 numac 2003035239 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003035243 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.22

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 19/02/2003 numac 2003200113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Nationaal Paritair Comité voor de sport Bij koninklijk besluit van 27 december 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 4 november 2002 : wordt de heer Joël VALENTIN, te Villers-le wordt de heer Stijn BOEYKENS, te Bornem, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot p(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 19/02/2003 numac 2003015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Selectiereglement. - Hoofd van de dienst bijzondere evaluatie Ontwikkelingssamenwerking Plaats van tewerkstelling : FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Functiecontext : Ontwikkelingssamenwerking is ee Opdracht en verantwoordelijkheden : De Bijzonder Evaluator wordt belast met de interne organisat(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/02/2003 numac 2003003029 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht in verband met de vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek, voor de uitbouw van het technologisch potentieel, als d Bij ministerieel besluit van 11 juni 1999, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1999(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/02/2003 numac 2003003089 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 2002 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 31 januari 2003. De Voorzitter, E. Wymeersch.

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 19/02/2003 numac 2003020047 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 20 februari 2003 's Namiddags, om 15 uur : 1. Inoverwegingneming van voorstellen. 2. Mondelinge vragen. 3. Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tuss 4. Mensenhandel en visafraude. Vanaf 17 u. 30 m. : Naamstemmingen over de afgehandelde agenda(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2003 numac 2003009136 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Elsene : 1. In toepassing van artikel 43, § 12, van de wet van 15 juni 1935 op het ogenblik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden voorzien door de benoe - Kinrooi : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 novem(...)

document

type document prom. 09/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn MFO 6 van de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten
^