Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 december 2012
gepubliceerd op 17 januari 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011008
pub.
17/01/2013
prom.
11/12/2012
ELI
eli/besluit/2012/12/11/2013011008/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43;

Gelet op de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, artikel 179, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 2012 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 44.071/I/PN van 12 oktober 2012 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Op de voordracht van de Minister van Economie en van de Staatssecretaris voor Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen worden in taalkaders onderverdeeld, volgens onderstaande tabel :

Degrés de la hiérarchie Trappen van de hiërarchie

1er degré 1e trap

2e degré 2e trap

3e degré 3e trap

4e degré 4e trap

Pourcentage d'emplois attribués au cadre bilingue et réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique français Percentage betrekkingen toegewezen aan het tweetalig kader en gereserveerd voor ambtenaren van de Franse taalrol

10 %

-

-

-

Pourcentage d'emplois attribués au cadre bilingue et réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais Percentage betrekkingen toegewezen aan het tweetalig kader en gereserveerd voor ambtenaren van de Nederlandse taalrol

10 %

-

-

-

Pourcentage d'emplois attribués au cadre français Percentage betrekkingen toegewezen aan het Frans kader

40 %

41,70 %

41,70 %

41,70 %

Pourcentage d'emplois attribués au cadre néerlandais Percentage betrekkingen toegewezen aan het Nederlands kader

40 %

58,30 %

58,30 %

58,30 %


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Staatssecretaris voor Energie, M. WATHELET

^