Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2018
gepubliceerd op 30 juli 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018031594
pub.
30/07/2018
prom.
18/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/18/2018031594/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43;

Gelet op de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, artikel 179, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur over de personeelsformatie van 4 december 2015;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 50.199/VII/PN van 29 juni 2018 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Op de voordracht van de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten en van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen van elke trap van de hiërarchie van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen worden in taalkaders onderverdeeld volgens de volgende verhoudingen : 1° eerste trap van de hiërarchie : - verhouding van de betrekkingen toegekend aan het Nederlandse kader : 50%, - verhouding van de betrekkingen toegekend aan het Franse kader : 50%;2° tweede trap van de hiërarchie : - verhouding van de betrekkingen toegekend aan het Nederlandse kader : 50%, - verhouding van de betrekkingen toegekend aan het Franse kader : 50%;3° derde trap van de hiërarchie : - verhouding van de betrekkingen toegekend aan het Nederlandse kader : 58,91%, - verhouding van de betrekkingen toegekend aan het Franse kader : 41,09%;4° vierde trap van de hiërarchie : - verhouding van de betrekkingen toegekend aan het Nederlandse kader : 58,91%, - verhouding van de betrekkingen toegekend aan het Franse kader : 41,09%;5° vijfde trap van de hiërarchie : - verhouding van de betrekkingen toegekend aan het Nederlandse kader : 58,91%, - verhouding van de betrekkingen toegekend aan het Franse kader : 41,09%.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 11 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief afval en Verrijkte splijtstoffen wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De ministers bevoegd voor Economie en Energie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM

^