Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 januari 2013

DG E P I. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 december 2012, wordt Mevr. Meyers, Caroline, geboren op 17 maart 1979(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009530
pub.
04/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2+ bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen sluiten, wordt Mevr. Meyers, Caroline, geboren op 17 maart 1979 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché-psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen, in het franstalig taalkader, met ingang van 1 mei 2012.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen ne deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekend brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^