Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 januari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012022486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012206421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de productie en montage van industriële, huishoudelijke of andere verwarmingstoestellen verband houdende met de metaal- en de elektrische industrie, gelegen in de streek van Couvin en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012206622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 24 september 2012 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdag van 21 juli 2013 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 december 2012 wordt Mevr. Christelle Garet, met ingang van 1 november 2012, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies van attaché klasse A2. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 december 2012 wordt de heer Pierre-David Grynpas, met ingang van 1 oktober 2012, op eigen verzoek, ontslag verleend uit zijn functies van attaché klasse A1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 10 december 2012 wordt het koninklijk besluit van 17 oktober 2012, waarbij Mevr. Anne-Marie PERNOT, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 februari 2013 eervol ontslag wordt verleend uit h Bij koninklijk besluit van 10 december 2012 wordt Mevr. Anne-Marie PERNOT, adviseur-generaal kl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207616 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 oktober 2012 : - zijn hernieuwd, de aanwijzingen tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket van : - de heer Verhoeven, J., eerste substituut-procureur des Konings bi - de heer Yernaux, M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, voor een termijn van vij(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012031853 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « 8 à l'infini » CVBASO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012031852 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Régie de Quartier » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012031854 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Rock The City » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012031855 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Soins Chez Soi » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012031857 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « FTS Titres-Services » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012031856 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Domus Plus Services » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012036275 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot oprichting van de Vlaamse werkgroep suïcidepreventie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012031833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012036314 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opstelling van een frequentieplan en de vaststelling van frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke en lokale radio-omroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012207231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012207577 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 1996 betreffende de samenstelling en de werking van de Afvalstoffencommissie type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012207578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable"

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012031753 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 11 januari 2012, wordt ADAM Olivier, gedomicilieerd Edmond Parmentierlaan 254, bus 2, te 1150 Brussel erkend als Certificateur De erkenning draagt het nummer CREPP-1079719 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van he(...) type erkenning prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012031754 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 11 januari 2012, wordt MARAVENT Errol, gedomicilieerd Fétisstraat 41, te 1040 BRUSSEL erkend als Certificateur wooneenheid, na De erkenning draagt het nummer CREPP-001081662 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012031755 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 10 januari 2012, wordt WAHIS Géraldine, gedomicilieerd Eveninglaan 48, te 1200 Brussel erkend als Certificateur wooneenheid, n De erkenning draagt het nummer CREPP-1094880 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van h(...)

document

type document prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207571 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken overheidsopdrachten (niveau A) voor het Fonds voor de beroepsziekten (ANG12644) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2013200001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ETL-ontwikkelaars (niveau B) voor de FOD Justitie (AFG12248) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opge(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012009530 bron federale overheidsdienst justitie DG E P I. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 december 2012, wordt Mevr. Meyers, Caroline, geboren op 17 maart 1979(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2012 wordt de heer Frederik Scheerlinck met ingang van 1 oktober 2012 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 oktober 2011. Een bero type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2012 wordt Mevr. Anke Coppens met ingang van 1 september 2012 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 september 2011. Een beroep tot type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2012 wordt de heer Maarten Mertens met ingang van 15 oktober 2012 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 15 oktober 2011. Een beroep type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2012 wordt Mevr. Hilde Landuyt met ingang van 1 oktober 2012 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 oktober 2011. Een beroep tot ni type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2012 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Bart BUYSSE, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers, van het beheerscomit Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Marie-Noëlle VANDERHOVEN tot lid benoemd van het Beheerscomité va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt Mevr. Sonja Broucke, met ingang van 1 september 2012, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3, met als titel adviseur en ranginneming op 1 september 2011. Een beroep

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2013200002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (****12114) werd afgesloten op 26 november 2(...) Er zijn 4 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012020053 bron brussels hoofdstedelijk parlement Wijziging aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 7 december 2012, wijzigingen aan te brengen aan artikel 41 van het personeelsstatuut van de permanente Deze wijziging en de gecoördineerde tekst van het gewijzigde artikel bevinden zich in het integraal(...) type document prom. -- pub. 04/01/2013 numac 2012207276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 18 october 2012, werd de heer COTTENIER, Bernard, rechter in sociale zaken, als werknemer arbeider, bij de Arbeidsrechtbank te Brussel, door de Voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het
^