Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 oktober 2000
gepubliceerd op 21 november 2000

Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011446
pub.
21/11/2000
prom.
10/10/2000
ELI
eli/besluit/2000/10/10/2000011446/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 OKTOBER 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 31 januari 2000 van het basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het advies van het directiecomité;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van Onze Minister van Financiën;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 26 juli 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 6 juli 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie wordt vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In de betrekking van vertaler-revisor van § 1 kan slechts worden voorzien als de betrekking van vertaler-revisor of vertaler-directeur (VL) uit het eerste lid is afgeschaft.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 oktober 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Ch. PICQUE

^