Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 november 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000009988 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. - Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Samenstelling. - Wijziging Probatiecommissie te Mechelen Bij ministerieel besluit van 7 november 2000 worden de heren Ludo (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 21/11/2000 numac 2000000883 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 30 juni 2000 tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000007289 bron ministerie van justitie Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2000 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II, de heer Pioro, Maurice, voorzitter van het Verbond van joodse Weggevoerden van België. Hij neemt als (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000007291 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3107 van 13 oktober 2000, wordt aan de heer Paul Lemauvais, industrieel ingenieur, op 1 juli 2001 eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen. Hij is gema (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000007292 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Toelatingen tot de stage Bij koninklijk besluit nr. 3111 van 13 oktober 2000, wordt de heer Xavier Neyt, op 1 september 2000 als repetitor aan de Koninklijke Militaire School tot de stage toegelaten. Bij koninklijk besl Bij koninklijk besluit nr. 3115 van 13 oktober 2000, wordt de heer Pierre Lierneux, op 1 septem(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000007294 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3121 van 13 oktober 2000, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmach Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000009905 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten. - Besluit betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 26 september 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de int 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000010006 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 september 2000, dat in werking treedt op 4 december 2000, is aan de heer Geurts, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Doornik. Het is Bij koninklijk besluit van 7 november 2000 dat in werking treedt op 18 oktober 2000, is de heer(...) type koninklijk besluit prom. 10/10/2000 pub. 21/11/2000 numac 2000011446 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 21/11/2000 numac 2000012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000012873 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 is aan de heer Breyne, Ronald, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brussel. Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 is aan Mevr. Rayen, Maria, op haar verzoek, ontslag type koninklijk besluit prom. 28/09/2000 pub. 21/11/2000 numac 2000016294 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 17/10/2000 pub. 21/11/2000 numac 2000015178 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000000918 bron ministerie van binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Tarief 2001 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 13 juli 2000. 1. Artikel van het Bedrag van het ereloon in 2001 : 1 290 BEF (of 31,98 euro) voor een oproeping en een minimumprestat(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000009830 bron ministerie van justitie Directoraat-Generaal der Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 7 september 2000 is Mevr. Godelieve Meysmans benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Mechelen, ter vervanging van Mevr. Steens, Bij ministerieel besluit van 7 september 2000 is Mevr. Hilde Tubex benoemd tot afzetbaar lid va(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000021514 bron diensten van de eerste minister Departementale stagecommissie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2000, worden de leden van de Departementale stagecommissie van de besturen die onder het gezag van de Eerste Voormeld besluit heft het ministerieel besluit van 10 september 1992 over hetzelfde onderwerp op.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000021510 bron arbitragehof Arrest nr. 108/2000 van 31 oktober 2000 Rolnummer 1739 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 190, 191 en 194 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen , ingesteld door(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters P. (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/05/2000 pub. 21/11/2000 numac 2000031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van twee bestuurders in het beheerscomité van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2000 pub. 21/11/2000 numac 2000029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de raad van beroep van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/05/2000 pub. 21/11/2000 numac 2000031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000016304 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 297 van 19 oktober 2000 (2000/C 297/02) Lid-Staat van aanvraag : Frankrijk Naam van(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000011463 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der springstoffen Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer B5-2 Slagkoord waarvan het gebruik door de Belgische Dienst der springstoffen is toegelaten. De lijst verschenen in het Belgisch Staa 10) van de firma « Poudrerie de Lessines S.A. » - NITROCORD 12 12 g/m - NITROCORD 20 20 g/m

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000003699 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend . - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 25 (...) leest men, onder het tweede streepje : « door de inschrijving op deze lijst, in de subrubriek « (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000003703 bron rekenhof **** **** van programmeurs, ploeg ****-support . - Resultaten Rangschikking van de geslaagden van het vergelijkend **** : 1. **** ****. 2. **** ****. (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000003704 bron rekenhof **** **** van informatici, ploeg Ontwikkeling . - Resultaten Rangschikking van de geslaagden van het vergelijkend **** : 1. **** **** ****. 2. **** ****. 3. **** ****. (...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000015174 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Verdrag tussen België en Nederland, betreffende de uitoefening der geneeskunst in de grensgemeenten, ondertekend te Brussel op 28 april 1947. - Opzegging door het Koninkrijk der Nederlanden Op 4 oktober 2000 heeft het Koninkrijk der Nederlan(...) Overeenkomstig het artikel 10 zal het Verdrag van kracht blijven zes maanden na de opzegging en oph(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000003693 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2000 wordt de heer L'Amiral, D.J.R., gedetacheerd inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de centrale diensten van de Administratie van het kadaster, met ingang van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000007293 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3112 van 13 oktober 2000, wordt de heer Carl Ceulemans op 1 september 2000 in vast verband tot repetitor aan de Koninklijke Militaire School benoemd. Bij koninklijk besluit nr. 311 Bij koninklijk besluit nr. 3116 van 13 oktober 2000, wordt de heer Jacques Mylle, op 1 septembe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000012885 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 november 2000 is Mevr. Callens, Nathalie, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Bij koninklijk besluit van 7 november 2000 is de heer Van Laer, Erik, benoemd tot werkend raads(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000010004 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei : 1, vanaf 17 juli 2001; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton : - Brussel IX : 1 ; - Sint-Niklaas II : 1;(...) - beambte bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1; - v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Erik Van Laer De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000012870 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Hasselt, ter vervanging van de heer Edouard Wijnen De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000012872 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Ronald Breyne De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000012868 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Hasselt, ter vervanging van de heer Gert Willems De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000012874 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer Jef Haesaert De betrokken organis De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000012880 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Hasselt ter vervanging van Mevr. Maria Rayen De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000012882 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Wilfried Vermeulen De betrokk De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000012884 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. Elisa Heuninckx De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

document

type document prom. -- pub. 21/11/2000 numac 2000031436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Het Rechtscollege. - Schaarbeek Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. - Bezwaar Een bezwaar werd ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Mohamed Chater, niet gekozen verklaarde kandidaat.
^