Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 oktober 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000003664 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1992 betreffende de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk type koninklijk besluit prom. 10/10/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000003752 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1998 tot wijziging van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 10/10/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000009873 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 10/10/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000009875 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot de niveaus 2, 3 en 4 type koninklijk besluit prom. 10/10/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000009877 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1998 tot invoering van arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 10/10/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000011441 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten type koninklijk besluit prom. 10/10/2000 pub. 21/11/2000 numac 2000011446 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000009879 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 10/10/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 2000 waarbij de aard van de bij de verplichte inenting tegen poliomyelitis te gebruiken entstof wordt bepaald type ministerieel besluit prom. 10/10/2000 pub. 25/11/2000 numac 2000022774 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende rectificatie van bijlage VI van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 10/10/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000003680 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 10/10/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000003681 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreede bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-staat van de Europese Gemeenschap ressorteren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre local de promotion de la santé du Huy-Waremme » voor de periode van 1 september 2000 tot 31 augustus 2005 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre Local de promotion de la Santé du Hainaut-occidental » voor de periode van 1 september 2000 tot 31 augustus 2005

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 10/10/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000033102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 1997 houdende benoeming van de leden van de opvolgingscomités waarin de overeenkomst van 10 juli 1997 tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, het "St-Nikolaus-Hospital" te Eupen en de "St-Josef-Klinik" te Sankt Vith betreffende de bouwmaatregelen in beide ziekenhuizen voorziet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/10/2000 pub. 14/10/2000 numac 2000002098 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 496 - Tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de personeelsleden

erratum

type erratum prom. 10/10/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000022875 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende rectificatie van bijlage VI van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu. - Erratum
^