Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 maart 1999
gepubliceerd op 12 juni 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid van de betrekkingen waarin een hogere functie mag worden gehandhaafd na de derde verlenging

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022307
pub.
12/06/1999
prom.
10/03/1999
ELI
eli/besluit/1999/03/10/1999022307/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 MAART 1999. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid van de betrekkingen waarin een hogere functie mag worden gehandhaafd na de derde verlenging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 5°, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 augustus 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen, inzonderheid op artikel 7, § 3, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 februari 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, gegeven op 21 september 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 1 februari 1999;

Overwegende dat noch de aanwervingsprocedures ingesteld bij toepassing van artikel 85 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, noch het openstellen van betrekkingen van rang 28 via de vrijwillige mobiliteit, hebben geleid tot het opvullen van bepaalde op de personneelsformatie voorziene bevorderingsbetrekkingen in de programmerings- en secretariaatsloopbaan;

Overwegende dat het voor het goed beheer van de programmeringsploeg, noodzakelijk is dat de leiding en de opvolging ervan wordt toevertrouwd aan personeelsleden die reeds bewezen over een technische onderlegdheid en maturiteit te beschikken, zowel op het professionele als op het menselijke vlak;

Overwegende dat de ontwikkeling van de technische bevoegdheden van de instelling de noodzaak aanduidt om op parallele wijze de administratieve functies te versterken die de voor deze ontwikkelingen noodzakelijke bijstand en materiële ondersteuning verzekeren;

Overwegende dat door het verlenen van de toelating tot het handhaven, na het verstrijken van de derde verlenging, van de aanwijzing tot het uitoefenen van hogere functies, die zouden zijn toegekend in de op haar personeelsformatie voorziene graden van rang 28, de interne organisatie van de Kruispuntbank zal kunnen genieten van de noodzakelijke stabiliteit voor het vervullen van de haar door de wetgever opgedragen taken;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Kruispuntbank van de sociale zekerheid; is gemachtigd om, na de derde verlenging, de hogere functies toegekend in twee betrekkingen van programmeringsanalist en één betrekking van eerstaanwezend directiesecretaris, te handhaven.

Art. 2.Onverminderd de bepalingen van artikel 7, § 3, alinea's 6 en 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen, zullen de aanwijzigingen voor de uitoefening van hogere functies in de graden vermeld in artikel 1, mogen worden gehandhaafd na gunstig advies van de Inspecteur van Financiën.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Art. 4.Onze Minister van Sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 maart 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^