Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 juni 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000485 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de provinciewet type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000486 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 11/04/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003279 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs wat betreft de administratieve geldboeten die kunnen worden opgelegd door de tuchtcommissie van de markt en de marktautoriteiten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. -- pub. 12/06/1999 numac 1999007142 bron ministerie van landsverdediging Representatieve professionele syndicale organisatie Overeenkomstig artikel 5, 2°, van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het militair perosneel van de land-, de lucht- en de zeemacht e (...) type wet prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 bron ministerie van financien Wet betreffende de berekening van het rustpensioen van het onderwijzend en bestuurspersoneel van het kleuter- en lager onderwijs

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000455 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europese Parlement, van de federale Wetgevende Kamers, van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000456 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 31 maart 1999 tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000457 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000459 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, en bijeenroeping van de nieuwe federale kamers type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000458 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reiskosten voor de leden van de kiesbureaus type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000492 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de technische normen waaraan de systemen voor geautomatiseerde stemopneming door middel van optische lezing van de stemmen die op de stembiljetten zijn uitgebracht moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 28/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000498 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het tarief en de betalingswijze van de retributies geheven overeenkomstig de reglementering betreffende de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000463 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee ministeriële besluiten van 2 maart 1999 tot vaststelling van verschillende modellen van verklaringen betreffende de verkiezingsuitgaven van de partijen en kandidaten voorgedragen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement of de Gewest- en Gemeenschapsraden type koninklijk besluit prom. 01/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999007131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de inrustestelling van de militairen beneden de rang van officier type koninklijk besluit prom. 12/04/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999009456 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1997 houdende samenstelling van de examencommissie belast met de afgifte van het getuigschrift van kandidaat-gerechtsdeurwaarder type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/1999 numac 1999009679 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juni 1999 is aan Mevr. Hacquart, R., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tubeke. Het is haar vergund de titel van haa Bij koninklijk besluit van 30 april 1999 is de heer Luyten, B., beslagrechter in de rechtbank v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/1999 numac 1999011183 bron ministerie van economische zaken Bestuur Energie Commissie voor de Analyse van de Middelen voor Productie van Elektriciteit en de Reëvaluatie van de Energievectoren Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt een Commissie voor de Analyse van de Middelen voor Pr(...) Deze Commissie is belast met een verslag over de toekomstige keuzen inzake elektriciteitsproductie (...) type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999011229 bron ministerie van economische zaken, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de etikettering van het rundvlees en van de rundvleesproducten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999014136 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de leden van de luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 10/02/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016054 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1963 houdende maatregelen tot bestrijding van de rundertuberculose type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022307 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid van de betrekkingen waarin een hogere functie mag worden gehandhaafd na de derde verlenging type koninklijk besluit prom. 26/03/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022310 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003322 bron ministerie van financien Ministerieel besluit nr. 21 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van de rubrieken XXIIIbis en XXXV van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016129 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 04/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016203 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016205 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022620 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022619 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van runderen en varkens type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022621 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende een certificaat bij de verzending van sommige producten van dierlijke oorsprong en tot vaststelling van het model ervan type ministerieel besluit prom. 08/02/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999035698 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen betreffende de aanvragen voor toekenning van subsidies voor exportbevorderende activiteiten - Erratum type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016204 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, en van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende certificaten bij de verzending van pluimvee, runderen en varkens en van sommige producten van dierlijke oorsprong en tot vaststelling van het model ervan

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 12/06/1999 numac 1999009682 bron ministerie van justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 80.250 van 17 mei 1999 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 31 mei 1993, waarbij Mevr. M. Vanhout benoemd is tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, vernietigd.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/06/1999 numac 1999021241 bron arbitragehof Arrest nr. 38/99 van 30 maart 1999 Rolnummer 1190 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 75, tweede lid, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, gesteld door Het Arbitragehof, samengesteld uit voorzitter L. De Grève en rechter L. François, waarnemend voo(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/06/1999 numac 1999021315 bron arbitragehof Arrest nr. 64/99 van 9 juni 1999 Rolnummer 1581 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 245 en het cijfer « 245 » in artikel 260, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestru Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters H. (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 12/06/1999 numac 1999009678 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 31 mei 1999 werd de heer Heilier, Maurice, emeritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat ui (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999027464 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 oktober 1997 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het "Parc naturel du Pays des Collines" type besluit van de waalse regering prom. 01/04/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999027463 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999031218 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995 houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid en tot wijziging van het besluit van 23 maart 1995 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999035701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van instellingen voor secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999035702 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999035709 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Vlaamse ministers

bericht

type bericht prom. 26/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000504 bron ministerie van binnenlandse zaken Gelijktijdige verkiezingen van 13 juni 1999 voor het Europees Parlement, de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsraden. - Bericht voorgeschreven door artikel 107 van het Algemeen Kieswetboek. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 19/03/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000335 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden. - Erratum type erratum prom. 07/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000449 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling over de gemeentes van de vreemdelingen bedoeld in artikel 54, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Erratum type erratum prom. 26/03/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999007144 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor de graden van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid. - Erratum type erratum prom. -- pub. 12/06/1999 numac 1999022490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers overgaan naar de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Errata type erratum prom. 02/03/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999035688 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bekendmaking van de beslissing van de Vlaamse regering houdende de opmaak van de afbakeningsplannen in toepassing van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/1999 numac 1999009683 bron ministerie van justitie Centraal bestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 mei 1999 wordt de heer Koen D'Haenens, met ingang van 1 februari 1999, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal best Bij koninklijk besluit van 25 mei 1999 wordt de heer Koen Patoor, met ingang van 1 mei 1999, in(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/1999 numac 1999009680 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1 ; - plaatsvervangend r(...) De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)

document

type document prom. -- pub. 12/06/1999 numac 1999021114 bron raad van state Niet-afzetting/schorsing . - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn van Zoersel van en te 2980 Zoersel. In zake : Niet-afzetting/schorsing van Mevr. Kristien Dellafaille als li Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Zoersel. (koninklij(...)
^