Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 maart 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, tot fiscale regeling van de verrichtingen van lening van aandelen en houdende diverse andere bepalingen type wet prom. 10/03/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003162 bron ministerie van financien Wet houdende negentiende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 Sectie 51 « Rijksschuld » type wet prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009378 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten type wet prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 5 april 1962 houdende erkenning van de wijzigingen aan het aartsbisdom Mechelen en van de oprichting van het bisdom Antwerpen, de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten en het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken type wet prom. 10/03/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999009409 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 17/04/1999 numac 1999003201 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het KB/WIB 92 op het vlak van de bijzondere invorderingsregels inzake de toekenningen aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999007077 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van beroep, ingesteld bij het Ministerie van Landsverdediging, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1995 type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999007078 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022206 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1990 tot vaststelling van de lijst van de weefsels van menselijke oorsprong waarvoor in de afleveringskosten een tegemoetkoming wordt verleend door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999022227 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999022228 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999022229 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022230 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 1999, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen. type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999022260 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het niet vermelden van één of meer ingrediënten in de ingrediëntenlijst voorzien in de etikettering van cosmetica type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999022286 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 10/03/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022307 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid van de betrekkingen waarin een hogere functie mag worden gehandhaafd na de derde verlenging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen type ministerieel besluit prom. 10/03/1999 pub. 15/04/1999 numac 1999007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1981 houdende regeling van de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties en van een toelage voor overwerk aan sommige burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid type ministerieel besluit prom. 10/03/1999 pub. 15/04/1999 numac 1999007062 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling voor het Ministerie van Landsverdediging van de aanvullingswedde bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van de rijksbesturen type ministerieel besluit prom. 10/03/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016081 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de refactiecoëfficiënt en de maximumbedragen van pluimvee, eieren en andere vogels dan pluimvee bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende aviaire influenza en de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 10/03/1999 pub. 26/03/1999 numac 1999035304 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 10/03/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft"

erratum

type erratum prom. 10/03/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999007161 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging. - Erratum type erratum prom. 10/03/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009550 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 5 april 1962 houdende erkenning van de wijzigingen aan het aartsbisdom Mechelen en van de oprichting van het bisdom Antwerpen, de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten en het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken . - Errata type erratum prom. 10/03/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009551 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten. - Errata

document

type document prom. 10/03/1999 pub. 10/03/2000 numac 1999033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister tot aanvulling van de artikelen 2, 4 en 5 van het besluit van 15 september 1998 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs
^