Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juni 2006
gepubliceerd op 19 juni 2006

Koninklijk besluit tot wijziging, van de bepalingen van de artikelen 2 en 25, §§ 1 en 2, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022550
pub.
19/06/2006
prom.
10/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/10/2006022550/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging, van de bepalingen van de artikelen 2 en 25, §§ 1 en 2, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op de artikelen 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 7 januari 1987, 22 januari 1991, 19 december 1991, 5 maart 1992, 2 september 1992, 7 augustus 1995, 28 september 1995, 29 april 1999, 29 mei 2000, 1 juni 2001, 10 juni 2001, 10 juli 2001, 15 april 2002, 19 juni 2002, 16 juli 2002, 22 augustus 2002, 21 januari 2003, 18 februari 2003, 9 maart 2003, 30 november 2003, 18 februari 2004, en 7 en 13 december 2005, 25, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 januari 1986 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 januari 1988, 22 juli 1988, 14 december 1989, 22 januari 1991, 12 augustus 1994, 7 augustus 1995, 31 augustus 1998, 9 oktober 1998, 29 april 1999, 5 september 2001, 19 juni 2002, 26 maart 2003, 22 april 2003, 15 mei 2003, 3 juli 2003, 23 november 2005 en 1 mei 2006, en § 2 d) , gewijzigd door de koninklijke besluiten van 12 augustus 1994, 31 augustus 1998, 3 juli 2003 en 15 december 2003;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 6 december 2005;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 6 december 2005;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 12 december 2005;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 9 januari 2006;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole gegeven op 18 januari 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 februari 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 16 maart 2006;

Gelet op het advies 40.187/1 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 7 januari 1987, 22 januari 1991, 19 december 1991, 5 maart 1992, 2 september 1992, 7 augustus 1995, 28 september 1995, 29 april 1999, 29 mei 2000, 1 juni 2001, 10 juni 2001, 10 juli 2001, 15 april 2002, 19 juni 2002, 16 juli 2002, 22 augustus 2002, 21 januari 2003, 18 februari 2003, 9 maart 2003, 30 november 2003, 18 februari 2004, en 7 en 13 december 2005 worden de volgende aanpassingen aangebracht : 1°. wordt I door de volgende verstrekking aangevuld : « 109675 Psychotherapeutische behandeling van een kind of jongere van minder dan 18 jaar door de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie, met een minimumduur van 60 minuten, via mediatietherapie in aanwezigheid en met medewerking van één of meerdere volwassenen, die instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding en wiens na(a)m(en) vermeld staan in het schriftelijke verslag per psychotherapeutische zitting . . . . . N40 + Q90 » 2°. artikel 2 wordt aangevuld met de volgende rubriek : « K. - Kinder-en jeugdpsychiatrie 109410 Uitgebreide en individuele psychiatrische evaluatie van een kind of jongere van minder dan 18 jaar, met een minimumduur van 120 minuten, door een geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie, op voorschrift van de behandelende geneesheer, met dossieropmaak en verslag, per zitting, . . . . . N85 + Q 90 De verstrekking 109410 veronderstelt, per zitting, minstens een persoonlijk contact van minimum 60 minuten met het kind of jongere, -al dan niet samen met de verantwoordelijke(n) voor diens opvoeding en toezicht- De verstrekking kan daarnaast ook worden aangewend voor de eventuele contacten voor heteroanamnese van en instructies aan derden (huisarts, school, opvangcentrum,....).

De verstrekking 109410 dekt naast het uitgebreid onderzoek van een kind of jongere van minder dan 18 jaar, de opmaak van een gedetailleerd behandelingsplan, ook één of meerdere adviesgesprekken met de verantwoordelijke(n) voor opvoeding en toezicht. De verstrekking mag maximum vijf maal per volledige evaluatie worden aangerekend. De eventuele herhaling van deze kinder- en jeugdpsychiatrische evaluatie vereist opnieuw een voorschrift van de behandelende geneesheer.

Het honorarium voor de verstrekking 109410 mag op dezelfde dag door dezelfde geneesheer-specialist in de psychiatrie niet worden gecumuleerd met het honorarium voor technische verstrekkingen noch met het honorarium voor andere verstrekkingen uit artikel 2. »

Art. 2.In artikel 25, van dezelfde bijlage, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 januari 1986 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 januari 1988, 22 juli 1988, 14 december 1989, 22 januari 1991, 12 augustus 1994, 7 augustus 1995, 31 augustus 1998, 9 oktober 1998, 29 april 1999, 5 september 2001, 19 juni 2002, 26 maart 2003, 22 april 2003, 15 mei 2003, 3 juli 2003, 23 november 2005 en 1 mei 2006, en § 2 d) , gewijzigd door de koninklijke besluiten van 12 augustus 1994, 31 augustus 1998, 3 juli 2003 en 15 december 2003 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in § 1, wordt de volgende rubriek ingevoegd na de rubriek « Liaisonpsychiatrie » : « Liaison kinder-en jeugdpsychiatrie - 596562 Honorarium voor het eerste onderzoek uitgevoerd door de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie, met evaluatie en opmaak van centraal liaisondossier, voor een rechthebbende opgenomen op de dienst pediatrie E/ 230, op voorschrift van de geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, die het toezicht uitoefent .. . . . C72 - 596584 Honorarium voor het navolgend onderzoek, behandeling en medetoezicht door de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie, voor een rechthebbende opgenomen op de dienst pediatrie E/230, op verzoek van de geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, die het toezicht uitoefent . . . . . C56 » 2. in § 2 d) , worden de bepalingen van lid 2 door de volgende bepalingen vervangen : « De verstrekkingen 599443, 599465, 596562 en 596584 zijn cumuleerbaar met het toezichtshonorarium, maar zijn onderling niet cumuleerbaar. Per dag mag slechts één enkele van de prestaties 599443, 599465, 596562 en 596584 worden aangerekend.

De verstrekking 596584 mag tijdens de eerste week na uitvoeringsdatum van de verstrekking 596562 door de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie maximum zes maal aangerekend worden.

De verstrekking 596584 mag tijdens de tweede en volgende weken na de opname op de dienst pediatrie E/230 en na uitvoeringsdatum van de verstrekking 596562 maximum drie maal per week aangerekend worden.

De verstrekkingen 596562 en 596584 zijn niet cumuleerbaar met technische verstrekkingen tijdens dezelfde dag uitgevoerd door de geneesheer-specialist in de psychiatrie.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op de datum van publicatie.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^