Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de biobrandstoffen type wet prom. 10/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006003302 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake de afzonderlijke belasting van de gewestelijke weerwerkpremies type wet prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten type wet prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Raad voor de mededinging type wet prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bescherming van de economische mededinging type wet prom. 10/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten type wet prom. 10/06/2006 pub. 17/03/2009 numac 2009000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006000398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van de wet van 12 januari 2006 tot aanpassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 februari 2006 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de procedure tot erkenning van een pakket "Internet voor iedereen" en houdende controlebepalingen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 januari 2006 tot vaststelling van de criteria en de procedure van selectie van de leden van de examencommissie bedoeld in artikel 34, § 2, lid 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 november 2005 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en de doorvoer van bepaalde levende hoefdieren type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006000419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 oktober 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het model, de inhoud, de wijze van dragen en het gebruik van spuitbussen en handboeien door de leden van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekennings- en gebruiksvoorwaarden van de aan de provinciegouverneurs en aan de gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad toegekende kredieten voor de coördinatie van de politiediensten en provinciale acties inzake veiligheid en preventie type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006002053 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 februari 2006 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat en de integratie van de bijzondere graden van niveau 1 van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat naar de nieuwe loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 november 2005 over het aanvullend groepstoezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging in een financiële dienstengroep, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende het algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006002083 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Regie der Gebouwen en houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006003287 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de belastingvoordelen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringscontracten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van gouden herdenkingsmuntstukken van 50 EURO ter gelegenheid van de 400e verjaardag van het overlijden van Justus Lipsius in 2006 type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006003303 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 2 van 7 november 1969 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006009446 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006009459 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en 508/23, van het Gerechtelijk Wetboek wordt verleend aan advocaten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006021094 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006022508 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006022543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006022545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, van de bepalingen van de artikelen 2 en 25, §§ 1 en 2, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022560 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022561 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43ter en 46bis van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie », en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006022594 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van het meldpunt bedoeld in artikel 10, § 5, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006201009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de openbare loterijen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006201810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006201880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006201892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming en de regeling van de overuren type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006201893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vaststelling van een buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006201900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006201904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten, betreffende het tewerkstellings- en vormingsbeleid type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006201906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006201905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006201907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006201908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sigaretten- fabrieken en de gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 08/12/2008 numac 2008001000 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de openbare loterijen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006003306 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van gouden herdenkingsmuntstukken van 50 EURO ter gelegenheid van de 400e verjaardag van het overlijden van Justus Lipsius in 2006 type ministerieel besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren bedoeld in artikel 12, § 3, eerste lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
^