Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 januari 1999
gepubliceerd op 03 maart 1999

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van geschenkcheques in de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998013026
pub.
03/03/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/10/1998013026/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van geschenkcheques in de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van geschenkcheques in de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997 Toekenning van geschenkcheques in de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer (Overeenkomst geregistreerd op 9 december 1997 onder het nummer 46352/CO/140.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer alsook op hun werklieden. § 2. Voor de toepassing van deze overeenkomst worden gelijkgesteld met het bijzonder geregeld vervoer : - de pendeldiensten naar luchthavens, havens, enz... door middel van voertuigen van ten hoogste 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen); - het verhuur met chauffeur van voertuigen van meer dan 9 plaatsen (chauffeur inbegrepen); - het personenvervoer verricht door een persoon die geen houder is van een vergunning voor uitbating van een taxionderneming en die geen dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur is volgens de wetgeving van toepassing in het gewest van de zetel van de onderneming. § 3. Onder werklieden wordt bedoeld de werklieden en werksters.

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden gelijkgesteld met werklieden : 1° de personen verbonden aan een werkgever bedoeld door artikel 1, § 1, van deze overeenkomst door een arbeidsovereenkomst geregeld door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten ongeacht de juridische kwalificatie die door de partijen aan hun arbeidsovereenkomst werd gegeven;2° de personen bedoeld in artikel 3, 5°bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 genomen in uitvoering van de wet van 27 juni 1969 houdende wijziging van het besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de loontrekkenden. HOOFDSTUK II. - Beginselen

Art. 3.De werkgevers zijn er toe gehouden aan de werklieden een geschenkcheque van een waarde van duizend frank toe te kennen naar aanleiding van de volgende feesten : - Sinterklaas 1997; - Kerstmis 1997; - Nieuwjaar 1998; - Sinterklaas 1998. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van de dag van zijn ondertekening en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

^