Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003033 bron ministerie van financien Wet houdende twaalfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 18 « Ministerie van Financiën » type wet prom. 10/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999009159 bron ministerie van justitie Wet betreffende de criminele organisaties

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 13/10/1999 numac 1998000808 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juli 1994 betreffende het bijhouden van sociale identiteitskaarten en van reglementaire bepalingen tot wijziging van bovengenoemd koninklijk besluit van 1 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 13/10/1999 numac 1998000809 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de faillissementswet van 8 augustus 1997 type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 27/01/1999 numac 1998011409 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring van toestellen die de omrekening verrichten van de Belgische frank naar de euro en omgekeerd type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 23/01/1999 numac 1998013011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de opzeggingstermijnen voor de ontslagen bejaarde werklieden die onder de toepassing vallen van de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1998013013 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 24 november 1998 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 1999, 15 augustus 1999 en 25 december 1999 type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013026 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van geschenkcheques in de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 14 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van een werkgever in geval van overdracht van een onderneming of een gedeelte van een onderneming type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013028 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid" type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende een tewerkstellingsakkoord in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 28/08/1999 numac 1998013030 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 1997 betreffende de opleiding en beroepsintegratie van de jongeren en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013031 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013032 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 20/05/1999 numac 1998013034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die technische slagerij-, spekslagerij- en penserijfuncties uitoefenen type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 01/01/2000 numac 1998013033 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Sociaal Fonds voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013037 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van geschenkcheques ten voordele van de werklieden van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (1) type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 23/01/1999 numac 1998013042 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het vermelden van de geldbedragen in euro op de afrekening die bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemers dient overhandigd te worden, en op de individuele rekening type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 14/01/1999 numac 1998022850 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 14/01/1999 numac 1998022851 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999000646 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan het informaticacentrum « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » c.v., afgekort : « CIPAL », toegang tot de informatiegegevens en gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend met het oog op de inning van het kijk- en luistergeld type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999003012 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999003013 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 21/01/1999 numac 1999009052 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de examencommissie belast met het afnemen van de examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999011026 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 16/01/1999 numac 1999012014 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 16/02/1999 numac 1999012043 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1979 tot vaststelling van de weddeschalen van het personeel van het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 02/02/1999 numac 1999013036 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 09/02/1999 numac 1999016014 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijzing van het Fonds voor Scheepsjongens in 1999 type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999016015 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 06/03/1999 numac 1999016037 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 14/01/1999 numac 1999021002 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en artikel 11 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

erratum

type erratum prom. 10/01/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999003078 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. - Errata type erratum prom. 10/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1999021021 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en artikel 11 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Erratum
^