Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 maart 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998000764 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Verlengingen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 4 november 1998 worden in het eerste artikel van het ministerieel beslu Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 21 januari 1998. De in artikel 1 bedoelde vergunning(...) type wet prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998000779 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 17 november 1998 wordt de vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst verleend aan De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherm(...) type wet prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999000011 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 7 december 1998 wordt artikel 2 van het ministerieel besluit van 8 januari 1996 tot ver De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherm(...) type wet prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999000013 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Verlengingen Bij ministerieel besluit van 17 november 1998 wordt artikel 2 van het ministerieel besluit van 25 januari 1993 tot De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherm(...) type wet prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999000024 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 22 december 1998 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het nr. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 juli 1998. Bij ministerieel besluit van 5 jan(...) type wet prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999022070 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de carensdag bij arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998012706 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 11 april 1995 : De heer ALDERSON Robert, LUIK. De heer AMERLINCK Jean, UKKEL. De heer AMEYE Roger, WAREGEM. De heer ANTOINE Charles, GEER. De heer ARDIES Roger, ZWIJ De heer AUSLOOS Georges, SERAING. De heer AUSSEMS Hubert, VERVIERS. De heer BAILLY Joseph, WE(...) type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012805 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/10/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012829 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in aansluiting op het protocol akkoord van 30 juni 1997 en betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012953 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012954 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de verlenging en de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 tot vaststelling van de lonen type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012960 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1995 betreffende het sectorieel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 01/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012959 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het tweede en derde kwartaal 1998 aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012962 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998012963 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013026 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van geschenkcheques in de ondernemingen van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 14 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van een werkgever in geval van overdracht van een onderneming of een gedeelte van een onderneming type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013028 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid" type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende een tewerkstellingsakkoord in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013031 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013032 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1998013037 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van geschenkcheques ten voordele van de werklieden van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998021499 bron diensten van de eerste minister, ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Franse Gemeenschap van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het « Ministère de l'Education nationale » type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998021502 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het "Centre sportif "La Sapinette"", te Bergen type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998021503 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het « Centre sportif du Grand Large », te Péronnes-lez-Antoing type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998021504 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het "Centre sportif et culturel du Lac", te Neufchâteau type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 03/03/1999 numac 1998021505 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het « Centre de lecture publique », te Nijvel type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998029493 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Nationale Orden. - Kroonorde Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 : Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer Delaite, Charles, Jean, Joseph, kunstschilder, met uitwerking op 15 november 1994. Worden bevorderd tot Rid De heer Castin, René, administateur van de VZW « Centre d'Education populaire et de Promotion cultu(...) type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999003101 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het organisatiereglement van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999009171 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van Zomergem naar Ronsele type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999009253 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 1999 is aan de heer Briquet, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Gosselies. Het is hem vergund de titel Bij koninklijk besluit van 3 februari 1999 is de heer Braun, Th., substituut-procureur des Koni(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999009252 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 februari 1999 is de heer Vandormael, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Tongeren, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999009259 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijke besluiten van 22 februari 1999 : De heer Blanpain, Vincent, wordt aangewezen als assessor-strafuitvoering in de Franstalige commissie voor de voorwaardelijke De heer Rousseau, Philippe, wordt aangewezen als assessor-strafuitvoering in de commissie voor de v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999022041 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 november 19 De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, b) en c) van de bovenvermelde koninklijke besluiten opge(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999022072 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 houdende vaststelling van de bijzondere regels in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 Het bedrag bedoeld bij artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 houdende (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999022071 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De bedragen vastgesteld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vast(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999009257 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van het adres van de zetel van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type ministerieel besluit prom. 13/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 september 1998 wordt beschermd als geheel, omwille van hun historische en artistieke waarde, de totaliteit van de voormalige octr (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 22 oktober 1998 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als landschap, wegens zijn wetens (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998031501 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 1998 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel, omwille van hun historisc Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 17 september 1998 wordt ingesteld de (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 september 1998 worden ingeschreven op de bewaarlijst als monument, omwille van hun artistieke en historische wa Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 oktober 1998, worden ingeschreven o(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Becherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 september 1998 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, wegens zijn wetenschappelijke en esthetische Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 1998 wordt ingeschreven (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 1998 worden beschermd als monument, omwille van hun historische, artistieke en volkskundige waarde, de voorgevel, de Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 1998 wordt beschermd als(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 1998 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de straatgevel en Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 1998 wordt ingesteld de (...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999002010 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 471. - Geldelijke valorisatie van de voorheen bij de Nationale Kas voor Beroepskrediet van België verrichte diensten

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999011019 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 31 december 1998 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van bove(...) type lijst prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999011020 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 31 december 1998 erkend in toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van b De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type lijst prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999011022 bron ministerie van economische zaken Lijst van de personen op datum van 31 december 1998 erkend in toepassing van artikel 23 der wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en zijn financiering Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvo De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type lijst prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999011021 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 31 december 1998 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvo De hierna vermelde personen worden geregistreerd als erkende kredietgever om de verrichtingen te do(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999009254 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 februari 1999, blz. 5210, regel 41, lezen : « adjunct-secretaris » in plaats van « adjunct-griffier ». (...) type erratum prom. 14/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999016064 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. - Errata

document

type document prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999021069 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Deelname aan een plan voor wetenschappelijke ondersteuning om de begrippen kwaliteit en veiligheid van productieomgevingen, -processen en -goederen in te passen in I. Inleiding. De Ministerraad heeft op 27 maart 1998 de uitvoering goedgekeurd van het « Plan vo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999009229 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Werving van gerechtelijke inspecteurs, **** en inspecteurs-elektrotechnici. - Oproep tot de kandidaten ****. Het ministerie van **** legt in 1999 **** aan van ****, **** - 60 van de 306 betrekkingen van gerechtelijk inspecteur (30**** en 30****); - 14 van de 44 betrekking(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1999009255 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het Hof van Cassatie waarvan de voordracht toekomt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers : 1 ; - raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen waarvan de voor(...) - ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1 (vanaf 1 september 1999); - (...)

document

type document prom. -- pub. 03/03/1999 numac 1998000701 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Voorzitterschap Op 6 oktober 1998, heeft de algemene vergadering van de Raad van State de heer voorzitter Jean-Jacques Stryckmans tot eerste voorzitter verkozen. Op 22 oktober 1998, heeft de heer eerste voorzitter Jean-Jac (...)
^